IBPB-1-3/4510-578/15/TS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-578/15/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez niego Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu,

* Spółka może objąć zwolnieniem z opodatkowania dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tekst jedn.: Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tekst jedn.: kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego CIT oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez niego Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT,

* Spółka może objąć zwolnieniem z opodatkowania dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tekst jedn.: Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tekst jedn.: kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka") jest spółką prawa polskiego należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja pojemnościowych podgrzewaczy do wody, produkcja naczyń wzbiorczych, produkcja części do pojemnościowych podgrzewaczy wody, a także produkcja części do pojazdów samochodowych.

Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego w związku z działalnością prowadzoną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "SSE") na podstawie czterech zezwoleń. Pierwsze zezwolenie zostało udzielone Wnioskodawcy 27 maja 1998 r., drugie 26 grudnia 2006 r., trzecie 8 lutego 2011 r., czwarte zaś 24 czerwca 2014 r. (dalej łącznie: "Zezwolenia"). Zezwolenia dotyczą prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, określonych w pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: "PKWiU").

Wnioskodawca systematycznie rozwija działalność na terenie SSE. W najbliższych latach planowane są nowe inwestycje, polegające na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa oraz rozbudowie i modernizacji istniejących zakładów znajdujących się i funkcjonujących na terenie SSE. Realizacja projektu obejmować będzie stworzenie nowoczesnych linii produkcyjnych, umożliwiających wytwarzanie większej ilości produktów oraz poszerzenie portfolio produktów Spółki. Plany Wnioskodawcy przewidują dalsze zwiększanie zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i tworzenie nowych miejsc pracy. Zezwolenie nr 1 z 27 maja 1998 r. (dalej: "Zezwolenie I") na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE przewiduje następujące warunki do prowadzenia działalności:

* termin rozpoczęcia działalności na terenie SSE do 1 lipca 1999 r.,

* wymóg posiadania siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie na terenie SSE,

* zatrudnienie co najmniej 70 pracowników do 31 grudnia 2001 r.,

* poniesienie do 30 czerwca 1999 r. wydatków inwestycyjnych w wysokości przekraczającej 23.300.000 PLN,

* wymóg wytwarzania na terenie SSE wyrobów, których wartość (pomniejszona o VAT) nie będzie przekraczać 70% ceny uzyskanej ze sprzedaży wyrobów (pomniejszonej o VAT).

Zezwolenie I było wielokrotnie zmieniane. Na wniosek Spółki złożony 24 lutego 2005 r., treścią decyzji z 11 maja 2005 r., zmieniona została treść Zezwolenia I poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności. Jednocześnie, zmieniono zapis Zezwolenia I dotyczący liczby zatrudnionych pracowników. Zgodnie z nową treścią Zezwolenia I, Spółka zobowiązana została do zatrudnienia nie mniej niż 190 pracowników w terminie do 31 grudnia 2005 r. Wszystkie z warunków wskazanych treścią Zezwolenia I zostały przez Wnioskodawcę wypełnione. Przedmiot działalności rozszerzony został również Decyzją z 23 stycznia 2004 r. oraz Decyzją z 11 maja 2005 r.

Zgodnie z Decyzją z 27 maja 2008 r., działalność gospodarcza określona w Zezwoleniu I otrzymała następujące brzmienie:

Sekcja D, podsekcja DH, dział 25:

* klasa 25.22 - opakowania z tworzyw sztucznych

* klasa 25.23 - wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa

* klasa 25.24 - wyroby z tworzyw sztucznych pozostałe

Sekcja D, podsekcja DJ, dział 27

* klasa 27.22 - rury, przewody rurowe i łączniki do rur ze stali

Sekcja D, podsekcja DJ, dział 28

* grupa 28.1 - konstrukcje metalowe

* klasa 28.21 - cysterny, zbiorniki i pojemniki, z żeliwa, stali i aluminium

* klasa 28.22 - grzejniki i kotły centralnego ogrzewania

* klasa 28.30 - wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania

* klasa 28.40 - usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków

* klasa 28.51 - usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale

* klasa 28.52 - usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

* klasa 28.71 - pojemniki metalowe

Sekcja D, podsekcja DK, dział 29

* grupa 29.1 - maszyny do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

* grupa 29.2 - maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe

* grupa 29.5 - maszyny specjalnego przeznaczenia pozostałe

* klasa 29.71 - sprzęt gospodarstwa domowego, elektrycznego

* klasa 29.72 - sprzęt gospodarstwa domowego, nieelektryczny

Sekcja D, podsekcja DM, dział 34

* grupa 34.2 - nadwozia do pojazdów mechanicznych: przyczepy i naczepy

* grupa 34.3 - części i akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników

Sekcja I, dział 60

* klasa 60.24 - transport drogowy towarów

Sekcja I, dział 63

* klasa 63.11 - usługi przeładunku towarów

* klasa 63.12 - usługi magazynowania i przechowywania towarów

* klasa 63.21 - usługi wspomagające transport lądowy pozostałe

* klasa 63.40 - usługi agencji transportowych pozostałe

Sekcja K, dział 72

* klasa 72.10 - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego

* klasa 72.21 - usługi edycyjne w zakresie oprogramowania

* klasa 72.22 - usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

* klasa 72.30 - usługi w zakresie przetwarzania danych

* klasa 72.40 - usługi baz danych; usługi publikowania w trybie on-line

* klasa 72.50 - usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego

* klasa 72.60 - usługi związane z informatyką, pozostałe

Sekcja K, dział 73

* klasa 73.10 - usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja K, dział 74

* klasa 74.30 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych

* klasa 74.86 - usługi centrów telefonicznych (call-center)

W dniu 26 grudnia 2006 r. Spółka otrzymała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: "Zezwolenie II"). Zezwolenie II zostało udzielone do 27 maja 2017 r. i przewiduje następujące warunki do prowadzenia działalności:

* poniesienie wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 30.000.000 PLN,

* zatrudnienie do 31 grudnia 2010 r. co najmniej 80 pracowników i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do 31 grudnia 2015 r.

Wszystkie warunki przewidziane w Zezwoleniu II zostały przez Wnioskodawcę wypełnione. Zezwolenie II obejmuje następującą działalność:

Sekcja D, podsekcja DH, dział 25

* klasa 25.22 - opakowania z tworzyw sztucznych

* klasa 25.23 - wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa

* klasa 25.24 - wyroby z tworzyw sztucznych pozostałe

Sekcja D, podsekcja DJ, dział 27

* klasa 27.22 - rury, przewody rurowe i łączniki ze stali

Sekcja D, podsekcja DJ, dział 28

* grupa 28.1 - konstrukcje metalowe

* klasa 28.21 - cysterny, zbiorniki i pojemniki

* klasa 28.22 - grzejniki i kotły centralnego ogrzewania

* klasa 28.30 - wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania

* klasa 28.40 - usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków

* klasa 28.51 - usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale

* klasa 28.52 - usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

* klasa 28.71 - pojemniki metalowa

Sekcja D, podsekcja DK, dział 29

* grupa 29.1 - maszyny do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

* grupa 29.2 - maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe

* grupa 29.5 - maszyny specjalnego przeznaczenia pozostałe

* klasa 29.71 - sprzęt gospodarstwa domowego, elektrycznego

* klasa 29.72 - sprzęt gospodarstwa domowego, nieelektryczny

Sekcja D, podsekcja DM, dział 34

* grupa 34.2 - nadwozia do pojazdów mechanicznych: przyczepy i naczepy

* grupa 34.3 - części i akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników

Sekcja I, dział 60

* klasa 60.24 - transport drogowy towarów

Sekcja I, dział 63

* klasa 63.11 - usługi przeładunku towarów

* klasa 63.12 - usługi magazynowania i przechowywania towarów

* klasa 63.21 - usługi wspomagające transport lądowy pozostałe

* klasa 63.40 - usługi agencji transportowych pozostałe

Sekcja K, dział 72

* klasa 72.10 - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego

* klasa 72.21 - usługi edycyjne w zakresie oprogramowania

* klasa 72.22 - usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

* klasa 72.30 - usługi w zakresie przetwarzania danych

* klasa 72.40 - usługi baz danych; usługi publikowania w trybie on-line

* klasa 72.50 - usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego

* klasa 72.60 - usługi związane z informatyką, pozostałe

Sekcja K, dział 73

* klasa 73.10 - usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja K, dział 74

* klasa 74.12.1 - usługi rachunkowości i kontroli księgowej

* klasa 74.12.2 - usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych

* klasa 74.30 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych

* klasa 74.86 - usługi centrów telefonicznych (call-center)

W dniu 21 stycznia 2011 r. Spółka przystąpiła do rokowań, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Wskazać należy, że w chwili przystąpienia do rokowań zatrudnienie w Spółce utrzymywało się na poziomie 980 pracowników, co wielokrotnie przekraczało ilość pracowników, których Spółka winna zatrudnić aby wypełnić warunki dotyczące zatrudnia przewidywane przez obydwa posiadane zezwolenia. W dniu 8 lutego 2011 r. Spółka otrzymała kolejne Zezwolenie (dalej: "Zezwolenie III") na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie III przewiduje następujące warunki do prowadzenia działalności:

* poniesienie wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 120.000.000 PLN,

* zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 980 pracowników o 10 pracowników do 31 grudnia 2011 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 990 pracowników do 31 grudnia 2016 r.,

* zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2015 r.

Zezwolenie III obejmuje następującą działalność:

Sekcja C

Dział 22 - Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

* 22.1 - wyroby z gumy

* 22.22 - opakowania z tworzyw sztucznych dla budownictwa

* 22.23 - wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa

* 22.29 - pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych

Dział 24 - Metale

* 24.20 - rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali

Dział 25 - Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

* 25.11 - konstrukcje metalowe i ich części

* 25.2 - zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe

* 25.3 - wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą

* 25.5 - usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków

* 25.61 - usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale

* 25.62 - usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

* 25.91 - pojemniki metalowe

Dział 27 - Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

* 27.51 - sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny

* 27.52 - sprzęt gospodarstwa domowego nieelektryczny

Dział 28 - Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane

* 28.2 - pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia

Dział 29 - Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy

* 29.2 - nadwozia do pojazdów silnikowych; przyczepy i naczepy

* 29.3 - części i akcesoria do pojazdów

Sekcja H

Dział 49 - Transport lądowy i rurociągowy

* 49.4 - transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami

Dział 52 - Magazynowanie i usługi wspierające transport

* 52.1 - magazynowanie i przechowywanie towarów

* 52.21 - usługi wspomagające transport lądowy

* 52.24 - usługi przeładunku towarów

* 52.29.19 - pozostałe usługi towarowych agencji transportowych

Sekcja J

Dział 58 - Usługi związane z działalnością wydawniczą

* 58.1- usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji

* 58.2 - usługi związane z wydawaniem oprogramowania

Dział 62 - Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane

* 62.02.2 - usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki

* 62.09 - pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Dział 63 - Usługi w zakresie informacji

* 63.11.11 - usługi przetwarzania danych

Sekcja M

Dział 69 - Usługi prawne, rachunkowo - księgowe i doradztwa podatkowego

* 69.20.2 - usługi rachunkowo - księgowe

Dział 72 - Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

* 72.1 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja N

Dział 82 - Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej

* 82.2 - usługi centrów telefonicznych (call center)

Sekcja S

Dział 95 - Usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

* 95.11 - usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz działalność w zakresie sprzedaży odpadów i złomów powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności gospodarczej określonych w następujących pozycjach PKWiU Głównego Urzędy Statystycznego:

Sekcja E

Dział 38 - Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

* 38.11.5 - odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu

* 38.12.25.0 - oleje odpadowe

* 38.3 - usługi w zakresie odzysku surowców, surowce wtórne

W dniu 24 czerwca 2014 r., Spółka otrzymała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: "Zezwolenie IV"). Zezwolenie IV przewiduje następujące warunki do prowadzenia działalności:

* poniesienie wydatków inwestycyjnych do 31 października 2021 r. w kwocie 150.000.000 PLN,

* zatrudnienie do 31 października 2021 r. co najmniej 10 pracowników i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 1275 pracowników powiększonym o każde nowo utworzone miejsce pracy do dnia następującego po upływie 36 miesięcy od momentu jego utworzenia.

Zezwolenie IV obejmuje następującą działalność:

Sekcja C

Dział 22 - Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

* 22.1 - wyroby z gumy

* 22.2 - wyroby z tworzyw sztucznych

Dział 24 - Metale

* 24.1 - żeliwo, stal i żelazostopy

* 24.2 - rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali

* 24.3 - pozostałe wyroby ze stali poddanej wstępnej obróbce

* 24.4 - metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne

* 24.5 - usługi wykonania odlewów

Dział 25 - Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

* 25.1 - metalowe elementy konstrukcyjne

* 25.2 - zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe

* 25.3 - wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą

* 25.5 - usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków

* 25.6 - usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych

* 25.7 - wyroby nożownicze, sztućce, narzędzia i wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia

* 25.9 - pozostałe gotowe wyroby metalowe

Dział 27 - Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

* 27.1 - silniki elektryczne, prądnice, transformatory oraz aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej

* 27.3 - przewody i kable izolowane oraz sprzęt instalacyjny

* 27.5 - sprzęt gospodarstwa domowego

* 27.9 - pozostały sprzęt elektryczny

Dział 28 - Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane

* 28.1 - maszyny ogólnego przeznaczenia

* 28.2 - pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia

* 28.3 - maszyny dla rolnictwa i leśnictwa

* 28.4 - maszyny i narzędzia mechaniczne

* 28.9 - pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia

Dział 29 - Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy

* 29.1 - pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli

* 29.2 - nadwozia do pojazdów silnikowych; przyczepy i naczepy

* 29.3 - części i akcesoria do pojazdów

Dział 30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

* 30.1 - statki i łodzie

* 30.2 - lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy

* 30.3 - statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny

* 30.9 - sprzęt transportowy gdzie indziej niesklasyfikowany

Dział 33 - Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń

* 33.1 - usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, maszyny i urządzenia

* 33.2 - usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Sekcja H

Dział 49 - Transport lądowy i rurociągowy

* 49.4 - transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami

Dział 52 - Magazynowanie i usługi wspomagające

* 52.1 - magazynowanie i przechowywanie towarów

* 52.2 - usługi wspomagające transport (z wyłączeniem 52.21.25)

Sekcja J

Dział 58 - Usługi związane z działalnością wydawniczą

* 58.1 - usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji (z wyłączeniem 58.11.6, 58.14.4, 58.19.3)

* 58.2 - usługi związane z wydawaniem oprogramowania (z wyłączeniem 58.21.4 i 58.29.5)

Dział 62 - Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane

* 62.0 - usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane

Dział 63 - Usługi w zakresie informacji

* 63.1. - usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobne usługi; usługi portali internetowych

Sekcja M

Dział 69 - Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego

* 69.20.2 - usługi rachunkowo-księgowe

Dział 71 - Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz technicznych

* 71.2 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych

Dział 72 - Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

* 72.1 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja N

Dział 82 - Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej

* 82.2 - usługi centrów telefonicznych (call center)

Sekcja S

Dział 95 - Usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

* 95.1 - usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego

* oraz działalność w zakresie sprzedaży odpadów i złomów powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności gospodarczej określonych w następujących pozycjach PKWiU Głównego Urzędy Statystycznego

Sekcja E

Dział 38 - usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

* 38.11.5 - odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu

* 38.12.22.0 - odpady farmaceutyczne

* 38.12.24.0 - niebezpieczne odpady chemiczne

* 38.12.25.0 - oleje odpadowe

* 38.12.27 - odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

* 38.21.3 - odpady rozpuszczalników organicznych

* 38.3 - usługi w zakresie odzysku surowców, surowce wtórne

Z punktu widzenia profilu działalności Wnioskodawcy, wszystkie Zezwolenia dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe oraz są współzależne organizacyjnie. Przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym - zarządzany jest w ramach jednego podmiotu, z kolei poszczególne zezwolenia zostały wydane w związku z rozwojem Wnioskodawcy, zwiększeniem wolumenu produkcji oraz rozszerzeniem asortymentu produktów.

Wnioskodawca podkreśla, że żadne z uzyskanych Zezwoleń nie zawiera obecnie daty jego obowiązywania, a w myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282, dalej: "ustawa o SSE"), zezwolenia wygasają z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa. Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie SSE (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 714 z późn. zm.), SSE obecnie funkcjonuje do 31 grudnia 2026 r. Posiadane przez Wnioskodawcę Zezwolenia są zatem obecnie ważne do dnia 31 grudnia 2026 r. W chwili obecnej, Wnioskodawca prowadzi ewidencję rachunkową umożliwiającą określenie łącznego dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych osiąganego w związku z Zezwoleniami oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.") w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 u.p.d.o.p. Ewidencja prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia rozliczenie wszystkich zezwoleń pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją poszczególnych projektów inwestycyjnych dla celów kalkulacji przysługującego Wnioskodawcy limitu pomocy publicznej. Ewidencja umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z Zezwoleń.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez niego Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT.

2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tekst jedn.: Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tekst jedn.: kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1. Dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Spółka będzie mogła prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT. W ocenie Wnioskodawcy, brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na podatnika obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji celem ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania przypadającego na każde z Zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE. Zdaniem Wnioskodawcy, wystarczające jest łączne ustalenie dochodu zwolnionego uzyskanego na terenie SSE w ramach Zezwoleń w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17. ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ustawy o SSE, są zwolnione z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 u.p.d.o.p. wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym zwolnienie to dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W kwestii obliczenia podstawy opodatkowania art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 u.p.d.o.p. stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą, jeśli dochody z tych źródeł są wolne o podatku oraz kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu osiągnięcia przychodu zwolnionego spod opodatkowania. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 u.p.d.o.p., przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 465, dalej: "Rozporządzenie SSE"), zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych. Analiza powyższych przepisów pozwala zauważyć, że w celu kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, podmiot zobowiązany jest wyłączyć odpowiednio przychody oraz koszty działalności strefowej. Prowadzona przez niego ewidencja księgowa powinna umożliwić ustalenie tych wartości. Spółka korzystająca ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności inwestycyjnej na terenie SSE powinna móc ustalić sumę kosztów strefowych oraz przychodów strefowych. Dochód podlegający opodatkowaniu oraz zwolniony z opodatkowania wykazywany jest następnie w składanych deklaracjach podatkowych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że ani przepisy regulujące prowadzenie działalności na terenie SSE, ani też przepisy u.p.d.o.p. nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. Tym samym, podmiot korzystający jednocześnie z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE, uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej, będąc przy tym uprawnionym do prowadzenia jednej ewidencji i ustalania na jej podstawie dochodu zwolnionego z opodatkowania w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. oraz dochodu z działalności gospodarczej nie podlegającej zwolnieniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla powyższej konkluzji nie ma również znaczenia to, że poszczególne zezwolenia uzyskane przez Wnioskodawcę odnoszą się po części do różnych rodzajowo kategorii prowadzonej działalności gospodarczej (działalności oznaczonej częściowo odmiennymi kodami PKWiU). Przepisy u.p.d.o.p. wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz działalność zwolnioną nie nakazują bowiem dokonania wydzielenia dochodów uzyskanych z poszczególnych rodzajów działalności zwolnionej oraz traktować ich odrębnie. Ponadto, z punktu widzenia profilu działalności Wnioskodawcy, wszystkie Zezwolenia dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe oraz są współzależne organizacyjnie. Przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym - zarządzany jest w ramach jednego podmiotu, z kolei poszczególne zezwolenia zostały wydane w związku z rozwojem Wnioskodawcy, zwiększaniem wolumenu produkcji oraz rozszerzeniem asortymentu produktów.

Stanowisko analogiczne do tego prezentowanego przez Wnioskodawcę zostało już wielokrotnie wyrażone w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej z:

* 19 stycznia 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBI/1/423-55/14/KB,

* 17 marca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBI/2/423-1705/13/CzP,

* 24 lutego 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Znak: IPTPB3/423-498/13-3/KJ,

* 12 lutego 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Znak: ILPB3/423-550/13-2/PR,

* 7 lutego 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBI/2/423-1427/12/MO,

* 5 lutego 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Znak: ILPB3/423-538/13-3/KS,

* 13 grudnia 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Znak: IPTPB3/423-367/13-2/MF,

* 9 grudnia 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Znak: ITPB3/423-475a/13/DK,

* 15 listopada 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Znak: IPTPB3/423-382/13-2/KJ,

* 8 listopada 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBI/2/423-1059/13/PC,

* 29 października 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBI/2/423-1006/13/CzP,

* 3 października 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBI/2/423-812/13/SD.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie wskazać, że analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało również 10 maja 2006 r. przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2267 w sprawie braku jednoznacznych przepisów dotyczących wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie specjalnych stref ekonomicznych (Znak SPS-023-2267/06). W piśmie tym czytamy: "Ustawodawca nie zdefiniował, o jak dalekie wyodrębnienie organizacyjne działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej chodzi. W opinii Ministerstwa Finansów, w przypadku prowadzenia działalności również poza terenem danej strefy nie jest konieczne tworzenie wyodrębnionych oddziałów. Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem, wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym". Stanowisko takie było ponadto wcześniej prezentowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 31 października 2003 r. (Znak PB4/KGK-8214-2434-319/03) skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wynika z obydwu ww. pism, wymogi dotyczące prowadzenia przez przedsiębiorcę stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu wyłącznie prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Zaprezentowane powyżej stanowisko potwierdza również sama konstrukcja deklaracji podatkowej CIT-8, w której możliwe jest wyłącznie zaprezentowanie łącznego dochodu lub straty na działalności zwolnionej z opodatkowania (brak jest natomiast możliwości deklarowania dochodów lub strat uzyskanych na każdym z Zezwoleń odrębnie).

Ad.2. Jak wskazane zostało powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów prawa, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez siebie Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT.

Konsekwentnie do wykładni przedstawionych powyżej przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Spółka będzie mogła prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT. Przepisy u.p.d.o.p., wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną, nie nakazują jednocześnie wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie. Tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2012 r., Znak IBPBI/2/423-18/12/SD: "obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią lub prowadzi działalność niewymienioną w zezwoleniu. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o p.d.o.p., nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. (...). W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia". Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że będzie mógł objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tekst jedn.: Zezwolenia I) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tekst jedn.: kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV).

Stanowisko takie zostało już wielokrotnie wyrażone w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej z:

* 9 lutego 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/1/423-72/14/KB,

* 19 stycznia 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/1/423-55/14/KB,

* 12 czerwca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Znak ILPB3/423-133/14-4/KS,

* 9 czerwca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/2/423-291/14/CzP,

* 4 czerwca 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/2/423-306/13/SD,

* 17 marca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/2/423-1706/13/CzP,

* 24 lutego 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Znak: IPTPB3/423 498/13-3/KJ,

* 12 lutego 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Znak ILPB3/423-550/13-2/PR,

* 4 czerwca 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/2/423-305/13/SD,

* 9 czerwca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/2/423-291/14/CzP,

* 29 października 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPBI/2/423-1007/13/CzP,

* 24 października 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Znak IPTPB3/423-302/13-2/PM,

* 9 września 2013 r. (winno być 5 września 2013 r.), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Znak ILPB1/415-706/13-2/AG.

Podsumowując, ani wykładnia literalna, ani celowościowa powołanych przepisów nie wymaga od Wnioskodawcy wyodrębniania dochodu osiąganego w ramach poszczególnych Zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia). Wnioskodawca jest zatem zobowiązany do prowadzenia jednej ewidencji w sposób pozwalający m.in. na określenie kwoty dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych. Brak jest wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy dla projektów strefowych związanych z odrębnymi Zezwoleniami. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca korzysta z dostępnej pomocy publicznej w ramach otrzymanych Zezwoleń chronologicznie począwszy od zezwolenia wydanego najwcześniej (tekst jedn.: Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach następnych zezwoleń (tekst jedn.: kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, zgodnie z zadanym pytaniem wyznaczającym jej zakres nie jest ocena, czy Wnioskodawca uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o Zezwolenie I z 27 maja 1998 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja pojemnościowych podgrzewaczy do wody, produkcja naczyń wzbiorczych, produkcja części do pojemnościowych podgrzewaczy wody, a także produkcja części do pojazdów samochodowych. Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE na podstawie czterech udzielonych mu Zezwoleń:

* pierwsze zezwolenie z 27 maja 1998 r.,

* drugie zezwolenie z 26 grudnia 2006 r.,

* trzecie zezwolenie z 8 lutego 2011 r.,

* czwarte zezwolenie z 24 czerwca 2014 r.

Z punktu widzenia profilu działalności Wnioskodawcy, wszystkie Zezwolenia dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe oraz są współzależne organizacyjnie. Przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym - zarządzany jest w ramach jednego podmiotu, z kolei poszczególne zezwolenia zostały wydane w związku z rozwojem Wnioskodawcy, zwiększeniem wolumenu produkcji oraz rozszerzeniem asortymentu produktów.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.). Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 u.p.d.o.p.). Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 u.p.d.o.p., przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na których możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie jednak pamiętać należy, że uzyskiwane z tego tytułu preferencje stanowią pomoc publiczną, niezgodną (co do zasady) z jednolitym wspólnym rynkiem w Unii Europejskiej. Z tego też względu szczegółowe warunki udzielania tej formy pomocy, w szczególności jej intensywność, są ściśle uregulowane przepisami prawa, których naruszenie grozi koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydawane jest na wykonywanie ściśle określonej działalności na terenie konkretnej specjalnej strefy ekonomicznej. Zwolnienie ma bowiem charakter przedmiotowy i odnosi się do dochodów uzyskanych z określonego źródła - działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta jest prowadzona w określonym miejscu i na podstawie zezwolenia, a więc w jego ramach, w granicach zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej ujętym w zezwoleniu.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 465), pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) stanowi regionalną pomoc inwestycyjną z tytułu:

1.

kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub

2.

tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, albo zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa, o ile nabywca nie jest powiązany ze zbywcą (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

Nadmienić również należy, że dla każdej strefy odrębnie także ustalane są limity dopuszczalnej pomocy, tj. maksymalna intensywność udzielanej pomocy. Dla zezwoleń udzielonych przed 30 grudnia 2008 r. limity te określone były w rozporządzeniach Rady Ministrów ustanawiających daną specjalną strefę ekonomiczną. Dla zezwoleń udzielanych od 30 grudnia 2008 r. maksymalną intensywność pomocy określa ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. Maksymalna wielkość dopuszczalnej pomocy publicznej była i jest zatem uzależniona od miejsca prowadzenia działalności, a zatem także i od tego, na terenie której specjalnej strefy ekonomicznej działalność ta jest prowadzona.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dla każdej z działalności wydawane jest odrębne zezwolenie na podstawie którego:

* przedsiębiorca może prowadzić określoną działalność na terenie tej strefy;

* dochody uzyskiwane przez niego z tej ściśle określonej działalności mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym;

* ustalony jest limit intensywności pomocy publicznej, tj. np. limit zwolnienia dochodów z opodatkowania dopuszczalny na terenie danego województwa, z którego korzystać może podatnik.

Oznacza to, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przedsiębiorca powinien oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej (w tym ze zwolnienia dochodów z opodatkowania) odrębnie w odniesieniu do każdego posiadanego zezwolenia. W takim przypadku nie jest zatem możliwe dyskontowanie pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i chronologiczne wykorzystywanie limitów wynikających z poszczególnych zezwoleń w odniesieniu do sumy dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadzić działalność na terenie strefy, zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., czyli w sposób umożliwiający zapewnienie odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. Prowadzenie jednej bądź kilku ewidencji dla wszystkich posiadanych zezwoleń prowadzić może bowiem w niektórych sytuacjach do innych rezultatów z punktu widzenia ustalania wysokości zobowiązania podatkowego. Przykładowo, jeżeli z jednej działalności zwolnionej prowadzonej na terenie strefy przedsiębiorca wygeneruje stratę, a z działalności prowadzonej na podstawie kolejnego zezwolenia osiągnie dochód, to łączne rozliczenie tych działalności doprowadzi do określenia jednego wyniku, który nie będzie bądź będzie w mniejszym zakresie konsumował dostępną pulę pomocy.

Ewidencja taka powinna pozwolić tym samym wyodrębnić wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz utworzenie nowych miejsc pracy związanych z każdym zezwoleniem. W rezultacie, operacja ta umożliwi rozliczenie wszystkich projektów z osobna pod kątem wypełnienia warunków określonych w zezwoleniach oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją projektów dla celów kalkulacji przysługującego przedsiębiorcy limitu pomocy publicznej.

Jednak określenie zasad prowadzenia rachunkowości (w tym, wskazanie sposobu ewidencjonowania określonych zdarzeń gospodarczych i stosowania urządzeń księgowych) wykracza poza zakres uprawnień organu podatkowego wynikających z przepisów Rozdziału 1a - "Interpretacje przepisów prawa podatkowego" Ordynacji podatkowej.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro przedmiotem zezwolenia jest zawsze jedna inwestycja skonkretyzowana w toku procedury wydawania tego zezwolenia (opisana w dokumentacji aplikacyjnej), zaś dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia, to Spółka zobowiązana będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. Spółka powinna również określać limit dopuszczalnej pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) w odniesieniu do każdej z działalności prowadzonej na terenie strefy, na którą uzyskała stosowne zezwolenie, z uwzględnieniem maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej obowiązującej w województwie, na obszarze którego położona jest strefa, a nie łącznie dla sumy dochodów uzyskanych z każdej działalności prowadzonej na terenie strefy w granicach limitów wynikających z kolejnych uzyskiwanych chronologicznie zezwoleń.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, czy:

* dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego CIT oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez niego Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT,

* Spółka może objąć zwolnieniem z opodatkowania dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tekst jedn.: Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tekst jedn.: kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń

- jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy zaznaczyć, że Spółka wskazała interpretacje podatkowe odmiennie odnoszące się do tego samego zagadnienia prawnego. Nie oznacza to, że Organ nie dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego zgodnie z zasadą wyrażoną przez ustawodawcę w art. 14a Ordynacji podatkowej. Należy wskazać, że funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same lub zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe choć jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej, niemniej jednak, w praktyce może mieć miejsce. W związku z powyższym, ustawodawca przewidział możliwość zmiany już wydanych interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniającą w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że proces zmiany interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej jest długotrwały, poprzedza go bowiem dogłębna analiza z zachowaniem stosownych procedur, które dopiero w końcowej fazie powodują wycofanie z systemu informacji podatkowej poprzednio wydanych interpretacji. Ponieważ jednak podstawowym zadaniem organu interpretacyjnego jest wydawanie interpretacji prawidłowych, tj. w prawidłowy sposób odczytujących normy prawne zawarte w poszczególnych przepisach prawa podatkowego, a nie utrwalających raz wyrażony pogląd w tym zakresie, który może być zmieniony w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, to fakt wydania we wcześniejszym okresie interpretacji indywidualnej, odmiennej od poglądu zaprezentowanego w niniejszej interpretacji nie powoduje, że pogląd ten jest nieprawidłowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl