IBPB-1-3/4510-519/16/WLK, Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących... - OpenLEX

IBPB-1-3/4510-519/16/WLK - Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład nabytej w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-519/16/WLK Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład nabytej w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład nabytej w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład nabytej w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący osobą prawną, posiada status polskiego rezydenta podatkowego, podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości osiąganych przez siebie dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.").

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. kupna i sprzedaży nieruchomości, zarządzania oraz wynajmu nieruchomości oraz sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych. Planowana jest reorganizacja prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W tym celu, Wnioskodawca planuje przystąpić do nowo utworzonej spółki komandytowej (dalej zwana: "Spółka") w charakterze jej komandytariusza. Ponadto, jako element reorganizacji aktywów, które Wnioskodawca posiada w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza darować zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, w której będzie posiadać status komandytariusza. Spółka po objęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny ma prowadzić pewien obszar działalności Wnioskodawcy z wykorzystaniem objętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład tej części. Powyższa reorganizacja ma na celu przygotowanie działalności Wnioskodawcy do jej późniejszego przekazania w ramach sukcesji biznesu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład nabytej w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę, w wysokości wartości początkowej, którą stanowi łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiąca sumę ich wartości rynkowej... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową darowanej przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nabytej w drodze umowy darowizny przez Spółkę należy ustalić wedle ich wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny, chyba że umowa darowizny wskaże niższą wartość.

Zgodnie z art. 16f ust. 1 u.p.d.o.p, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Co do zasady, ustalenie wartości początkowej reguluje art. 16g u.p.d.o.p., a odnośnie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., który stanowi, że wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W odniesieniu do nabycia w drodze darowizny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części istnieje przepis szczególny. Zgodnie zatem z art. 16g ust. 11 u.p.d.o.p., w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej.

Natomiast, stosownie do art. 16g ust. 12 u.p.d.o.p., przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3- 5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14. W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Wnioskodawca wskazuje, że darowana na rzecz Spółki zorganizowana część przedsiębiorstwa była uprzednio wykorzystywana w toku działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W związku z powyższym, po dokonaniu przez Wnioskodawcę darowizny na rzecz Spółki powstanie obowiązek wprowadzenia objętych przez Spółkę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podstawę odpisów amortyzacyjnych stanowić będzie łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiąca sumę ich wartości rynkowej.

Tak m.in.:

1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 października 2014 r., sygn.: IPPB5/423-785/14-2/AM;

2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2015 r., sygn.: IBPBI/I/423-80/14/JS.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazane zostały w art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W świetle powyższego należy przyjąć, że co do zasady wartość początkową w przypadku darowizny stanowi wartość rynkowa nabytego majątku (chyba, że umowa określa wartość w innej wysokości).

Należy jednak wskazać, że przepisy u.p.d.o.p., określają szczególne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W świetle art. 16g ust. 11 u.p.d.o.p., w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a wartością składników zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 12 u.p.d.o.p., przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

W konsekwencji, regulacje art. 16g ust. 11 u.p.d.o.p. powinny znaleźć zastosowanie do ustalenia wartości początkowej w sytuacji, gdy przedmiotem darowizny będzie m.in. zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wynika że Wnioskodawca zamierza darować zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, w której będzie posiadać status komandytariusza. Spółka po objęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny ma prowadzić pewien obszar działalności Wnioskodawcy z wykorzystaniem objętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wartość początkową w sytuacji przejęcia w formie darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy ustalić, jako łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a wartością składników zwiększających aktywa obdarowanej Spółki, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytej w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowić będzie suma ich wartości rynkowej należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl