Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-448/15/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków finansowych uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków finansowych uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stan faktyczny wniosku związany jest z działalnością Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (dalej: "EIT"). EIT działa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 (WE) z 11 marca 2008 r., ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (dalej: "Rozporządzenie"). Zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia, EIT jest organem Wspólnoty (tekst jedn.: Unii Europejskiej) i ma osobowość prawną. Jego celem jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Wspólnoty (art. 3 Rozporządzenia). EIT realizuje ten cel propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, innowacje i badania na najwyższym poziomie. Przepisy Rozporządzenia regulują zasady gospodarki finansowej EIT. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia, EIT jest finansowany z wkładu z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach koperty finansowej określonej w art. 19 (obowiązującej początkowo do końca 2013 r., a następnie w ramach programu "..." w latach 2014-2020) oraz z innych źródeł prywatnych i publicznych.

"..." stanowi pierwszą w historii Unii Europejskiej inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Program "..." należy do głównych filarów tzw. Unii innowacji - jednej z inicjatyw przewodnich strategii "...", której celem jest zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. Stanowiący nieodłączną część programu "..." Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) odgrywa istotną rolę dzięki zaangażowaniu wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w celu kształcenia przedsiębiorców oraz zapewnienia europejskiemu "trójkątowi wiedzy" miejsca w światowej czołówce.

EIT opiera się na nowatorskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych zwanych "wspólnotami wiedzy i innowacji". Wspólnotami wiedzy i innowacji są niezależne partnerstwa instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron w procesie innowacji istniejące w postaci strategicznej sieci współpracy opartej na wspólnym średnio-i długookresowym planowaniu innowacji dla osiągnięcia celów EIT. Wspólnoty wiedzy i innowacji mogą działać w różnych formach prawnych (art. 2 pkt 2 Rozporządzenia EIT). Przepisy Rozporządzenia EIT przewidują szczególne wymagania odnośnie tworzenia i funkcjonowania wspólnot wiedzy i innowacji (art. 5 ust. 1 pkt c, art. 6, art. 7 Rozporządzenia). Dla uzyskania przez dany podmiot statusu wspólnoty wiedzy i innowacji konieczny jest formalny wybór takiego podmiotu przez EIT, który dokonywany jest według określonych procedur wskazanych w art. 7 Rozporządzenia. Wspólnoty wiedzy i innowacji finansowane są m.in. z wkładów z EIT (art. 14 Rozporządzenia).

Jedną ze wspólnot wiedzy i innowacji wybranych przez EIT jest X z siedzibą w Holandii, działająca w formie spółki europejskiej. X tworzona jest przez ponad 25 podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego z terytorium Unii Europejskiej (w tym z Polski). Celem działalności X jest promowanie innowacji, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii, poprzez integrowanie działań uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych. X działa m.in. poprzez organizację i prowadzenie wspólnie z podmiotami trzecimi projektów badawczo-rozwojowych, które pozostają w związku z problematyką zrównoważonej energii.

Jednym ze sposobów realizacji celów EIT oraz wspólnot wiedzy i innowacji jest współpraca pomiędzy tymi podmiotami, która oparta jest na zawieranych umowach (art. 5 ust. 1 pkt c Rozporządzenia). Również podstawą współpracy pomiędzy EIT a X są zawierane umowy. W dniu 17 grudnia 2010 r. pomiędzy tymi podmiotami została zawarta Ramowa Umowa Współpracy (Framework Partnership Agreement), która określa zasady współpracy tych podmiotów, przewidując zawieranie dorocznych umów grantowych (dotacyjnych) (grant agreements), tj. umów, na podstawie których EIT zobowiązuje się do udziału w finansowaniu poszczególnych projektów realizowanych w ramach działalności X w drodze grantów (dotacji) przeznaczonych na realizację tych projektów.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego. X jest wspólnikiem Wnioskodawcy z racji otrzymywania przez Wnioskodawcę wcześniejszego wsparcia w ramach Business Creation Highway. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zdecydował się na udział w innowacyjnym projekcie naukowo-badawczym o nazwie (...) (dalej; "Projekt"). Projekt jest realizowany w ramach działalności X. Podstawą formalną udziału Wnioskodawcy w Projekcie jest umowa projektowa, na mocy której Wnioskodawca oraz pięć innych podmiotów (krajowych i zagranicznych) zobowiązały się do wspólnej realizacji Projektu na warunkach określonych w tejże umowie ("Umowa Projektowa"). Na podstawie Umowy Projektowej, Wnioskodawca wraz z innymi podmiotami zobowiązany został do realizacji określonych zadań składających się na Projekt. Stroną Umowy Projektowej jest również X, której zadaniem jest koordynacja Projektu, a także pośrednictwo w pozyskaniu i przekazywaniu środków pochodzących z EIT celem sfinansowania zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę oraz pozostałe podmioty w ramach Projektu.

Procedura finansowania Projektu jest opracowywana na podstawie corocznych "Wytycznych dotyczących sporządzania biznesplanu i budżetu X" oraz "Wytycznych finansowych EIT". W każdym roku realizacji Projektu tworzona jest roczna dokumentacja Projektu, która obejmuje m.in. budżet, który określa wydatki, jakie każdy z uczestników Projektu planuje przeznaczyć w danym roku na realizację Projektu. Budżet określa źródła finansowania Projektu, wskazując, czy i w jakiej części będzie on finansowany ze środków pochodzących od EIT, czy też z innych środków. Po zatwierdzeniu rocznej dokumentacji Projektu przez uczestników Projektu, w tym przez upoważnione organy X, dokumentacja ta staje się częścią biznesplanu X na dany rok. Ten biznesplan jest przedkładany EIT i staje się podstawą zawarcia dorocznej umowy grantowej pomiędzy X a EIT.

Każdorazowo szczegółowe zasady finansowania Projektu w danym roku określane są w dorocznej umowie grantowej, jaka zawierana jest między X a EIT. W umowie grantowej wskazuje się, jaka część Projektu zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji przyznanej przez EIT. W trakcie roku możliwe są zmiany tych ustaleń (np. zwiększenie wysokości wsparcia ze strony EIT), które jednak wymagają aneksowania dorocznej umowy grantowej (a więc zgody EIT).

Zgodnie z postanowieniami umowy grantowej, dotacja na realizację Projektu pochodząca od EIT przekazywana jest w formie całkowitego lub częściowego zwrotu rzeczywiście poniesionych przez wykonawców Projektu kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu. Kryteria uznania określonych wydatków jako kosztów kwalifikowanych oznaczane są każdorazowo w umowie grantowej.

Wykonawcy Projektu są uprawnieni do otrzymania środków finansowych pochodzących z dotacji uzyskanej od EIT jako zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją Projektu, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Umowie Projektowej.

Środki pieniężne z tytułu dotacji przewidzianej w umowie grantowej przelewane są przez EIT na rachunek bankowy X. X zobowiązany jest do posiadania specjalnego rachunku bankowego, na którym gromadzone są wyłącznie środki pochodzące z EIT. Możliwe jest posiadanie przez X odrębnych subkont, na których księgowane będą środki przeznaczone dla każdego z wykonawców Projektu.

Środki pochodzące z EIT z tytułu dotacji wypłacane są na rachunek X w transzach, przy czym przynajmniej jedna z tych transz jest zaliczkowa.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Projektowej, po dokonaniu przez EIT wpłaty na rachunek X środków z tytułu dotacji przyznanej przez EIT, X przekazuje poszczególnym wykonawcom Projektu zaliczki na poczet wydatków związanych z realizacją Projektu, w kwotach wynikających z budżetu Projektu na dany rok. W ramach budżetu Projektu na rok 2015 X przekazała już Wnioskodawcy zaliczkę na wydatki związane z realizacją Projektu.

Rozliczenie przewidzianego na dany rok budżetu Projektu dokonywane jest po zakończeniu danego roku. Rozliczenie budżetu Projektu za rok 2015 nastąpi w roku 2016. Na podstawie Umowy Projektowej wszyscy wykonawcy Projektu składają menadżerowi Projektu co najmniej raz na kwartał sprawozdania z wykonania Projektu oraz wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu. Po zakończeniu danego roku dodatkowo wykonawcy Projektu sporządzają roczne sprawozdania z realizacji Projektu, obejmujące szczegółowe informacje dotyczące kosztów poniesionych w związku z realizacją Projektu. Na podstawie tych sprawozdań menadżer Projektu sporządza stosowne sprawozdanie dla EIT.

Za pośrednictwem X, EIT otrzymuje raport z obliczoną kwotą poniesionych przez wykonawców Projektu w danym roku kosztów stanowiących koszty kwalifikowane podlegające finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT, wraz ze szczegółowym sprawozdaniem z wykonania Projektu, obejmującym informacje o wydatkach poniesionych w związku z jego realizacją przez poszczególnych wykonawców. Po weryfikacji tych danych i dokumentów przez EIT następuje rozliczenie budżetu Projektu za dany rok, zgodnie z postanowieniami rocznej umowy grantowej.

EIT dokonuje wypłaty na rachunek X pozostałej kwoty przewidzianej w budżecie umowy grantowej na dany rok, potrzebnej na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją Projektu przez podmioty zaangażowane w realizację Projektu. Tak uzyskane środki X przekazuje na rzecz tych wykonawców Projektu, dla których kwota wypłaconych wcześniej przez X zaliczek tytułem dotacji jest niższa niż kwota poniesionych przez wykonawców Projektu wydatków na realizację Projektu, podlegających finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT. Jeżeli kwota wypłaconych przez X na rzecz danego wykonawcy Projektu zaliczek tytułem dotacji jest wyższa niż kwota poniesionych przez tego wykonawcę Projektu wydatków na realizację Projektu, podlegających finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT, wówczas taka nadwyżka podlega zwrotowi do X. W przypadku, gdy kwota zaliczki wypłaconej przez EIT na podstawie budżetu określonego w umowie grantowej na dany rok na rzecz X jest wyższa niż kwota poniesionych przez wszystkich wykonawców Projektu wydatków na realizację Projektu, podlegających finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT, X dokonuje zwrotu nadwyżki na rzecz EIT.

Całość środków pieniężnych przekazywanych Wnioskodawcy, jako jednemu z wykonawców Projektu, przez X w związku z realizacją Projektu pochodzi wyłącznie ze środków uprzednio uzyskanych przez X w tym celu od EIT na podstawie umowy grantowej.

X nie pobiera od Wnioskodawcy żadnych opłat w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Projektowej. X nie ma na podstawie Umowy Projektowej wobec Wnioskodawcy żadnego roszczenia pieniężnego w związku z realizacją Projektu, tzn. tak w przypadku ekonomicznego powodzenia Projektu lub sytuacji odwrotnej X nie jest uprawniony do żądania od Wnioskodawcy zapłaty żadnej kwoty. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zwrotu uzyskanego finansowania (ani jego części) po zakończeniu realizacji Projektu, poza obowiązkiem rozliczenia się z wypłaconych na jego rzecz zaliczek, o czym była mowa powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę środki finansowe wypłacane przez X na podstawie umowy projektowej w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego pt. (...), pochodzące z dotacji uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na podstawie umów grantowych zawieranych pomiędzy X a tym Instytutem, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "CIT").

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane środki finansowe wypłacane przez X na podstawie umowy projektowej w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego pt. (...), pochodzące z dotacji uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na podstawie umów grantowych zawieranych pomiędzy X a tym Instytutem, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT.

Na mocy art. 3 ust. 1 CIT podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Stosownie do art. 7 ust. 1 CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Przepisy ustawy nie definiują pojęcia przychodu, określają natomiast, co w szczególności stanowi przychód w rozumieniu tych przepisów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 CIT, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W świetle ww. przepisów otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe wypłacone przez X na pokrycie kosztów realizacji Projektu, a pochodzące z dotacji udzielanych przez EIT, co do zasady, stanowią dochód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z powyższej regulacji jednoznacznie wynika, że zakresem zwolnienia z opodatkowania objęte są dochody podmiotów, którym przyznano środki bezzwrotnej pomocy i które otrzymują te środki bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do ich rozdziału) od wymienionych w nim instytucji i organizacji międzynarodowych. Wobec powyższego w celu zakwalifikowania określonych dochodów do kategorii dochodów wolnych od podatku na postawie art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

* bezpośrednim beneficjentem uzyskanych środków ma być podatnik, któremu przyznana pomoc ma służyć,

* otrzymane środki muszą pochodzić od uprawnionej organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej, przy czym mogą być przekazane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

* środki muszą pochodzić ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków programów ramowych badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO.

Ustalając pierwszą z wyżej przedstawionych przesłanek determinujących zastosowanie zwolnienia podatkowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT należy zauważyć, że analizowany przepis nie wskazuje żadnych kwalifikacji podmiotu, który może korzystać ze zdefiniowanego w tym artykule zwolnienia podatkowego. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ze zwolnienia korzysta wyłącznie pierwszy beneficjent uzyskujący pomoc od uprawnionego podmiotu. Nie korzysta z niego już kolejny podwykonawca (por. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Komentarz do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W: P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX nr 433129). Również w judykaturze eksponuje się warunek bezpośredniości w otrzymaniu środków. W wyroku WSA w Gliwicach z 8 sierpnia 2007 r. Sąd ten skonstatował, że Podwykonawcy inwestycji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (por. wyrok WSA w Warszawie z 7 grudnia 2007 r., III SA/Wa 1727/07, LEX nr 324885). WSA w Warszawie przyjął, że Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik musi otrzymać środki bezzwrotnej pomocy bezpośrednio od jednego z podmiotów udzielających tej pomocy, bądź od podmiotu uprawnionego do jej rozdziału (por. wyrok WSA w Warszawie z 7 grudnia 2007 r., III SA/Wa 1727/07, LEX nr 324885). Resumując, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje jedynie podmiotom, którym bezpośrednio służy przekazana pomoc (por. wyrok WSA w Warszawie z 11 lipca 2007 r., III SA/Wa 782/07, M. Pod. 2008, nr 5, s. 28). Chcący skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatnik musi więc być podmiotem, który wykonując czynności związane z konkretnym programem otrzymał na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków (por. wyrok NSA z 27 czerwca 2012 r., II FSK 2631/10, LEX nr 1215963). Oczywiście bezpośredni beneficjent pomocy realizując dotowane przedsięwzięcie może korzystać z podwykonawców, z zastrzeżeniem, że dochody tych podwykonawców nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie (por. wyrok WSA w Warszawie z 11 lipca 2007 r., III SA/Wa 782/07, M. Pod. 2008, nr 5, s. 28).

Wnioskodawca zaznaczył, że spełnia wszystkie kryteria umożliwiające zakwalifikowanie go jako bezpośredniego beneficjenta środków pochodzących z dotacji udzielanych przez EIT w związku z realizacją Projektu. Wnioskodawca bowiem zobowiązany został do realizacji (współrealizacji) wraz z innymi podmiotami Projektu i na ten cel mają mu zostać przekazane odpowiednie środki finansowe pochodzące z dotacji przyznanej przez EIT. Jedynie z uwagi na przyjęty model rozliczania Projektu, wypłata stosownych środków z tytułu dotacji zostaje zrealizowana za pośrednictwem upoważnionego podmiotu, jakim jest X. Wprawdzie X jest stroną Umowy Projektowej, ale w żadnym razie nie można temu podmiotowi przypisywać statusu generalnego (głównego) wykonawcy Projektu. Zadaniem X jest jedynie koordynacja działań związanych z realizacją Projektu realizowanych przez wykonawców Projektu oraz pozyskanie finansowania Projektu z EIT i dysponowanie środkami uzyskanymi z EIT w związku z realizacją Projektu, w tym poprzez pośredniczenie w przekazaniu tych środków na rzecz innych podmiotów biorących udział w realizacji Projektu. Każdy z uczestników Projektu, w tym Wnioskodawca, ma przypisaną sobie rolę w realizacji określonych zadań związanych z realizacją Projektu i wykonuje te zadania we własnym imieniu i na własne ryzyko, biorąc w całości odpowiedzialność za ich realizację. X nie ma żadnych uprawnień nadzorczych związanych z wykonywaniem przez pozostałych wykonawców, w tym przez Wnioskodawcę, czynności związanych z realizacją Projektu (poza nadzorem nad wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z EIT, a przekazanych pozostałym wykonawcom na realizację Projektu) i nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez pozostałe podmioty w związku z realizacją Projektu, w tym przez Wnioskodawcę.

X jest beneficjentem środków przeznaczonych na realizację Projektu przekazanych na jej konto od EIT, ale tylko w takiej części, w jakiej środki te przysługują X w związku z wykonywaniem przez ten podmiot działań związanych z koordynacją Projektu. Na mocy zawartych umów X jest upoważniona jedynie do zarządzania środkami uzyskanymi z EIT i prawidłowego ich rozdzielania pomiędzy wszystkich uczestników Projektu, a sama może korzystać z tych środków jedynie w takim zakresie, w jakim wynika to z jej roli w realizacji Projektu, na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy Projektu. Po dokonaniu rozdziału otrzymanych od EIT środków X staje się bezpośrednim beneficjentem tylko tej kwoty, która przypadnie X z tytułu działań koordynacyjnych w ramach Projektu. Wobec pozostałej kwoty należnej pozostałym uczestnikom Projektu (w tym Wnioskodawcy) X zachowuje status jedynie podmiotu upoważnionego do rozdysponowywania środków uzyskanych z EIT.

W świetle tych okoliczności, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do odmówienia mu statusu bezpośredniego beneficjenta funduszy pochodzących z dotacji udzielanych przez EIT.

Określając status Wnioskodawcy na potrzeby zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego, nie można abstrahować od przyjętego przez strony Umowy Projektowej modelu finansowania Projektu. Otóż zgodnie z przyjętymi założeniami, Wnioskodawca w każdym roku realizacji Projektu zobowiązany jest do określenia budżetu, jaki będzie planował przeznaczyć na cele Projektu (wraz ze wskazaniem, czy ponoszone wydatki będą finansowane ze środków uzyskanych z EIT). Następnie, Wnioskodawca współuczestniczy (wraz z innymi uczestnikami Projektu, w tym z X) w zatwierdzeniu całej rocznej dokumentacji Projektu (na którą składają się również budżety pozostałych podmiotów uczestniczących w realizacji Projektu), która staje się częścią biznesplanu X na dany rok. Ten biznesplan stanowi podstawę do zawarcia przez X umowy grantowej z EIT, na mocy której uzyskiwane są środki finansowe na realizację Projektu na kolejny rok. To wskazuje na istotną rolę Wnioskodawcy oraz pozostałych podmiotów uczestniczących w realizacji Projektu (innych niż X) w podejmowaniu decyzji o wysokości dotacji wnioskowanej do EIT w związku z realizacją Projektu oraz o wysokości środków, jakie z tej dotacji mają trafić do Wnioskodawcy oraz pozostałych podmiotów biorących udział w realizacji Projektu.

W powyższym kontekście podnieść też należy, że finansowaniu ze środków pochodzących z dotacji uzyskanej z EIT będą podlegać wyłącznie koszty kwalifikowane zdefiniowane zgodnie z wytycznymi EIT i określone w umowie grantowej, a więc określone wydatki wynikające z realizacji Projektu poniesione przez podmioty biorące udział w Projekcie. Korzystając ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez EIT Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać, że poniósł konkretne wydatki związane z realizacją Projektu, że wydatki te spełniają warunki kosztów kwalifikowanych i środki pozyskane z dotacji zostały wykorzystane w celu pokrycia tych wydatków, co potwierdza tezę, że Wnioskodawca będzie bezpośrednim beneficjentem środków pozyskanych z EIT. Powyższe okoliczności potwierdzają spełnienie przez Wnioskodawcę kwalifikacji podmiotu uprawnionego do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT.

Drugie z kryteriów warunkujących zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, odnosi się do źródła otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu. Przepis wymaga, aby uzyskane przez podatnika środki pochodziły od organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej. W przedstawionym w niniejszym wniosku stanie faktycznym środki finansowe, które Wnioskodawca otrzymuje w związku z realizacją Projektu, a których dotyczy niniejszy wniosek, pochodzą od EIT, a więc organu organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Jak wynika z art. 21 ust. 3 Rozporządzenia, konta EIT skonsolidowane są z kontami Komisji Europejskiej. Na podstawie zalecenia Rady, Parlament Europejski udziela corocznie dyrektorowi EIT absolutorium z wykonania budżetu EIT za dany rok (art. 21 ust. 3 Rozporządzenia). W istocie więc Projekt finansowany ze środków EIT jest opłacany ze środków pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Przyjęty przez uczestników Projektu sposób dystrybucji środków polegający na rozdysponowywaniu środków uzyskanych z dotacji przyznanej z EIT za pośrednictwem X nie zmienia faktycznego (pierwotnego) źródła finansowania wydatków realizujących cele Projektu. Podkreślić należy, że przepis art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, wprost dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Jak zostało to wskazane powyżej, X posiada status wspólnoty wiedzy i innowacji wybranej przez EIT do realizacji celów EIT.

Powyżej została szczegółowo opisana rola, jaką X spełnia na potrzeby realizacji Projektu. X jest jedynie koordynatorem działań związanych z realizacją Projektu. Równocześnie X pozyskuje na potrzeby Projektu dotacje pochodzące z EIT oraz pośredniczy w transferze środków uzyskanych z tego tytułu od EIT na rzecz Wnioskodawcy oraz pozostałych podmiotów biorących udział w realizacji Projektu. Ten obowiązek X sprowadza się jedynie do przekazania środków za realizację Projektu na rachunki Wnioskodawcy i innych podmiotów. X nie może tymi środkami samodzielnie dysponować w inny sposób i nie może zmieniać ich przeznaczenia.

Zgodnie z dorocznymi umowami grantowymi X posiada odrębny rachunek bankowy, na którym ulokowane są wyłącznie środki pochodzące z dotacji przyznanych przez EIT, co daje możliwość kontroli przepływu środków pieniężnych uzyskanych tytułem dotacji z EIT. Tylko te środki w ramach realizacji Projektu są przedmiotem transferu na konto Wnioskodawcy oraz innych podmiotów biorących udział w realizacji Projektu w związku z realizacją Projektu. Nie ulega więc wątpliwości, że wszystkie środki finansowe uzyskiwane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem X z dotacji pozyskanych z EIT są środkami finansowymi pochodzącymi od EIT. X, działając w oparciu o Umowę Projektową oraz doroczne umowy grantowe, jest upoważniona i zobowiązana do rozdzielenia środków otrzymanych od EIT w związku z realizacją Projektu, a więc jest podmiotem, za pośrednictwem którego rozdysponowywane są środki pochodzące z dotacji udzielonych przez EIT.

W oparciu o powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że spełniony jest także drugi z warunków zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, dotyczący źródła otrzymanej dotacji.

Dotychczasowa praktyka interpretacyjna Ministra Finansów potwierdza, że wspólnoty wiedzy i innowacji otrzymujące środki na podstawie umowy dotacji zawartej z EIT i przekazujące te środki pochodzące bezpośrednio z EIT do współwykonawców na sfinansowanie ich udziału w projekcie finansowanym ze środków unijnych są traktowane jako podmioty upoważnione do rozdzielania środków pomocy zagranicznej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT. W pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków uzyskanych od EIT z 14 grudnia 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPB1/415-498/12-6/DS przyjął, że wypłata środków pochodzących z EIT przez X na mocy umowy łączącej X z beneficjentem środków korzysta ze zwolnienia związanego z przychodem ze środków pomocowych pochodzącym z zagranicy. Z kolei w pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych z 30 września 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-285/13-4/JG odnosząc się do problematyki przekazania środków pomocowych za pośrednictwem upoważnionego podmiotu - w tym przypadku Climate KIC - twierdził, że: jak wynika z opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, Spółka jako beneficjent otrzymała za pośrednictwem podmiotu dystrybuującego Climate KIC dotację sfinansowaną w pełni ze środków EIT (organu organizacji międzynarodowej) na realizację zadania współorganizacji konferencji. Podstawą przyznania dotacji były umowy zawarte pomiędzy EIT oraz Climate KIC, w tym na podstawie Umowy Ramowej o Współpracy (Framework Partnership Agreement) oraz będącej jej wykonaniem Umowy o Dotację na rok 2012 (Grant Agreement 2012) jak wskazał Wnioskodawca - ma charakter bezzwrotny. Odnosząc zatem powyższe do powołanych regulacji podatkowych, stwierdzić należy, że dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ostatnie kryterium przewidziane w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, dotyczy bezzwrotnego charakteru pomocy otrzymanej przez bezpośredniego beneficjenta środków.

W powołanym przepisie nie wskazano definicji tego pojęcia. Kierując się słownikowym tłumaczeniem "bezzwrotny", należy przyjąć że wyraz ten definiuje obiekt "niepodlegający zwrotowi, spłacie" (Słownik Języka Polskiego, PWN).

W wyroku z 13 grudnia 2010 r. WSA w Warszawie wyjaśnił, że bezzwrotność, będąca warunkiem formalnym wspomnianego zwolnienia, należy rozumieć nie w sensie technicznym, lecz systemowym, uwzględniając pochodzenie środków. Ustawodawca formułując przesłanki skorzystania ze zwolnienia podatkowego nie odnosił się do źródeł finansowania, lecz do źródeł pochodzenia, wyraźnie używając tego pojęcia (por. wyrok WSA w Warszawie z 13 grudnia 2010 r., sygn. akt: III SA/Wa 701/10, Legalis). Powyższe oznacza, że dla uznania bezzwrotnego charakteru danej pomocy należy ustalić, czy dane wsparcie zostanie zwrócone podmiotowi, który tego wsparcia udzielił i czy zwrot ten warunkuje udzielenie pomocy.

W teorii ekonomii podstawowe instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dzielone są na instrumenty pomocy o charakterze bezzwrotnym i instrumenty pomocy o charakterze zwrotnym (por. L. Kryskova, Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców). Pierwsze spośród wyżej wymienionych oparte są na mechanizmie dotacyjnym - bezzwrotnej pomocy udzielanej podmiotom, która cechuje się bezpośrednim przepływem środków pieniężnych do beneficjenta pomocy. Dotacje finansują bardzo szeroki zakres zadań. Mogą być udzielane na finansowanie i dofinansowanie zadań. Dotacje podmiotowe oraz przedmiotowe są wydatkami transferowymi i jako instrument cechują się jednorazowym lub okresowo powtarzającym się bezzwrotnym strumieniem pieniężnym, kierowanym do określonego podmiotu gospodarczego, samorządu lub jednostki sektora publicznego przez instytucje publiczne. Z kolei instrumenty zwrotne zwane instrumentami inżynierii finansowej sprowadzają się do tego, że odbiorca ostateczny po czasie zwraca środki, aby zostały one reinwestowane w inne projekty. Wśród typowych instrumentów zwrotnych wyróżniane są: pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz instrumenty kapitału podwyższonego ryzyka. Opisywane instrumenty zwrotne należą do grupy dłużnych instrumentów i cechują się pojawieniem w strukturze pasywów przedsiębiorstwa dodatkowych zobowiązań (przeważnie długookresowych). Z kolei instrumenty zwrotne kapitałowe - powodują podwyższenie kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Ich wspólną cechą jest ograniczenie czasowe posiadania środków przez podmiot, a więc konieczność zwrotu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany we wniosku stan faktyczny wskazuje jednoznacznie, że mamy tu do czynienia z bezzwrotną pomocą na rzecz wykonawców Projektu, w tym na rzecz Wnioskodawcy. Umowa grantowa zawarta pomiędzy EIT a X wskazuje jednoznacznie, że dotacja udzielona przez EIT przeznaczona jest na zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych przez wykonawców Projektu, w tym przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją Projektu. Przedstawiony w niniejszym wniosku mechanizm rozliczania wydatków poniesionych przez poszczególnych wykonawców Projektu, w tym przez Wnioskodawcę, potwierdza bezzwrotność dotacji udzielonej przez EIT. Jak bowiem wyżej wskazano, środki pieniężne z tytułu dotacji przelewane są przez EIT na rachunek bankowy X w transzach, przy czym przynajmniej jedna z tych transz jest zaliczkowa. Po uzyskaniu środków z EIT, X przekazuje poszczególnym wykonawcom Projektu zaliczki na poczet wydatków związanych z realizacją Projektu, w kwotach wynikających z budżetu na dany rok.

Rozliczenie przewidzianego na dany rok budżetu Projektu dokonywane jest po zakończeniu danego roku. Wszyscy wykonawcy Projektu składają menadżerowi Projektu co najmniej raz na kwartał sprawozdania z wykonania Projektu oraz wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu. Po zakończeniu danego roku dodatkowo wykonawcy Projektu sporządzają roczne sprawozdania z realizacji Projektu, obejmujące szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu. Na podstawie tych sprawozdań menadżer Projektu sporządza stosowne sprawozdanie dla EIT.

EIT uzyskuje, za pośrednictwem X, obliczoną kwotę poniesionych przez wykonawców Projektu w danym roku wydatków stanowiących koszty kwalifikowane podlegające finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT, wraz ze szczegółowym sprawozdaniem z wykonania Projektu, obejmującym informacje o wydatkach poniesionych w związku z jego realizacją przez poszczególnych wykonawców. Po weryfikacji tych danych i dokumentów przez EIT następuje rozliczenie budżetu Projektu za dany rok, zgodnie z postanowieniami rocznej umowy grantowej. EIT dokonuje wypłaty na rachunek X pozostałej kwoty przewidzianej w budżecie umowy grantowej na dany rok, potrzebnej na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją Projektu przez podmioty zaangażowane w realizację Projektu. Tak uzyskane środki X przekazuje na rzecz tych wykonawców Projektu, dla których kwota wypłaconych wcześniej przez X zaliczek tytułem dotacji jest niższa niż kwota poniesionych przez wykonawców Projektu wydatków na realizację Projektu, podlegających finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT. Jeżeli kwota wypłaconych przez X na rzecz danego wykonawcy Projektu zaliczek tytułem dotacji jest wyższa niż kwota poniesionych przez tego wykonawcę Projektu wydatków na realizację Projektu, podlegających finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT, wówczas taka nadwyżka podlega zwrotowi do X.

W przypadku, gdy kwota zaliczki wypłaconej przez EIT na podstawie budżetu określonego w umowie grantowej na dany rok na rzecz X jest wyższa niż kwota poniesionych przez wszystkich wykonawców Projektu wydatków na realizację Projektu, podlegających finansowaniu z dotacji przyznanej przez EIT, X dokonuje zwrotu nadwyżki na rzecz EIT.

X nie pobiera od Wnioskodawcy żadnych opłat w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Projektowej. X, nie ma na podstawie Umowy Projektowej również wobec Wnioskodawcy żadnego roszczenia pieniężnego w związku z realizacją Projektu, tj. tak w przypadku ekonomicznego powodzenia Projektu, jak i w sytuacji odwrotnej, X nie jest uprawniony do żądania od Wnioskodawcy zapłaty żadnej kwoty.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że środki finansowe uzyskane z dotacji przyznanej przez EIT za pośrednictwem X, przeznaczone na pokrycie poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z realizacją Projektu, spełniających kryteria kosztów kwalifikowanych przewidziane w umowie grantowej zawartej między EIT a X, nie podlegają zwrotowi czy to na rzecz X, czy to bezpośrednio na rzecz EIT. Pomoc finansowa uzyskiwana przez Wnioskodawcę od EIT za pośrednictwem X w związku z realizacją Projektu, stanowi więc pomoc bezzwrotną w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT.

Powyższej konstatacji o bezzwrotnym charakterze otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy nie zmienia fakt, że część lub całość kwot pochodzących z dotacji przyznanej przez EIT jest wypłacana w formie zaliczki. Z wypłaconych na jego rzecz zaliczek Wnioskodawca jest bowiem zobowiązany się rozliczyć każdorazowo po zakończeniu danego roku. Zwrotowi na rachunek X może podlegać tylko kwota nadwyżki pomiędzy kwotą uzyskanych przez Wnioskodawcę wpłat zaliczkowych a kwotą faktycznie należnych Wnioskodawcy środków na pokrycie poniesionych przez niego kosztów kwalifikowanych. Taki zwrot dokonywany jest tylko w ramach rozliczenia się z zaliczki i w żadnym wypadku nie stanowi o zwrotnym charakterze uzyskanej przez Wnioskodawcę dotacji.

Stanowisko takie ma swoje oparcie również w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo, w pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 30 września 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-285/13-4/JG), wskazano, że otrzymana dotacja w całości stanowi mocą art. 12 ust. 1 pkt 1 CIT, przychód podatkowy w dacie jej otrzymania korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT. Ewentualny zwrot części otrzymanej dotacji w terminie późniejszym nie wywołuje skutków takich, że powstała nadwyżka miałaby stanowić przychód nie podlegający zwolnieniu z opodatkowania. W dacie wpływu dotacji nie jest bowiem znana wysokość zwrotu niewykorzystanej dotacji. Stąd w momencie otrzymania dotacji całość otrzymanej kwoty stanowi przychód podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT.

Resumując, zdaniem Wnioskodawcy, wskazane powyżej dochody uzyskiwane za pośrednictwem X z tytułu dotacji udzielonej przez EIT na realizację Projektu spełniają wszystkie kryteria przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT i w związku z tym, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w tym przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena czy Wnioskodawca jest wykonawcą projektu a otrzymywane środki pieniężne są przekazywane za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do ich rozdziału. Kwestie te stanowią bowiem elementy opisu stanu faktycznego, niepodlegające rozstrzygnięciu.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wnioskodawcy, co do zasady, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią przychód w rozumieniu u.p.d.o.p. Zatem, otrzymana dotacja, o której mowa we wniosku, również - co do zasady - stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p., wskazuje jednakże, że wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Powołana wyżej regulacja stanowi więc jednoznacznie, że zakresem zwolnienia z opodatkowania objęte są dochody podmiotów, którym przyznano środki bezzwrotnej pomocy i które otrzymują wspomniane środki bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem upoważnionego podmiotu) od wymienionych w nim instytucji i organizacji międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że EIT działa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 (WE) z 11 marca 2008 r., ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (dalej: "Rozporządzenie"). Zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia, EIT jest organem Wspólnoty (tekst jedn.: Unii Europejskiej) i ma osobowość prawną. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zdecydował się na udział w innowacyjnym projekcie naukowo-badawczym o nazwie (...) (dalej; "Projekt"). Projekt jest realizowany w ramach działalności X. Podstawą formalną udziału Wnioskodawcy w Projekcie jest umowa projektowa, na mocy której Wnioskodawca oraz pięć innych podmiotów (krajowych i zagranicznych) zobowiązały się do wspólnej realizacji Projektu na warunkach określonych w tejże umowie ("Umowa Projektowa"). Na podstawie Umowy Projektowej, Wnioskodawca wraz z innymi podmiotami zobowiązany został do realizacji określonych zadań składających się na Projekt. Stroną Umowy Projektowej jest również X, której zadaniem jest koordynacja Projektu, a także pośrednictwo w pozyskaniu i przekazywaniu środków pochodzących z EIT celem sfinansowania zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę oraz pozostałe podmioty w ramach Projektu. Wykonawcy Projektu są uprawnieni do otrzymania środków finansowych pochodzących z dotacji uzyskanej od EIT jako zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją Projektu, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Umowie Projektowej. Środki pieniężne z tytułu dotacji przewidzianej w umowie grantowej przelewane są przez EIT na rachunek bankowy X. W ramach budżetu Projektu na rok 2015 X przekazała już Wnioskodawcy zaliczkę na wydatki związane z realizacją Projektu. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zwrotu uzyskanego finansowania (ani jego części) po zakończeniu realizacji Projektu, poza obowiązkiem rozliczenia się z wypłaconych na jego rzecz zaliczek.

Odnosząc powyższe do powołanych regulacji podatkowych, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe o charakterze bezzwrotnym wypłacane za pośrednictwem X na podstawie umowy projektowej w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego, pochodzące z dotacji uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (organu organizacji międzynarodowej), korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl