IBPB-1-3/4510-44/16/AW - Określenie skutków podatkowych sprzedaży akcji objętych w zamian za wkład pieniężny.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-44/16/AW Określenie skutków podatkowych sprzedaży akcji objętych w zamian za wkład pieniężny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 stycznia 2016 r.) uzupełnionym 21 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji objętych w zamian za wkład pieniężny (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji objętych w zamian za wkład pieniężny.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza objąć większość akcji w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej obejmowanych akcji (dalej: "akcje"). Niewykluczone jest, że akcje zostaną w przyszłości sprzedane przez Wnioskodawcę np. na rzecz osoby fizycznej, przy czym gdyby np. sytuacja ekonomiczna spółki akcyjnej, której akcje byłyby sprzedawane była niekorzystna, wówczas niewykluczone jest, że akcje zostałyby sprzedane przez Wnioskodawcę łącznie za cenę niższą niż wkład pieniężny w zamian, za który Wnioskodawca obejmie akcje. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Objęcie akcji przez Wnioskodawcę nie następowałoby w celach spekulacyjnych, tj. Wnioskodawca nie obejmowałby akcji wyłącznie w tym celu, aby je później sprzedać licząc na wzrost ich wartości. Zarówno w momencie objęcia akcji, jak i w momencie sprzedaży akcji przedmiotem faktycznie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie będzie ani działalność maklerska ani działalność brokerska.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle opisu zdarzenia przyszłego zawartego w niniejszym wniosku, w razie sprzedaży akcji przez Wnioskodawcę przychodem dla Wnioskodawcy będzie cena, za jaką Wnioskodawca sprzeda akcje, natomiast koszt uzyskania przychodu będzie stanowić dla Wnioskodawcy cała kwota odpowiadająca całej kwocie wkładu pieniężnego wniesionego przez Wnioskodawcę na poczet objęcia akcji oraz ustalona w ten sposób kwota kosztu uzyskania przychodu będzie podlegała w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy za rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje i w konsekwencji strata podatkowa wystąpi jedynie wówczas, gdy suma wszystkich kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy za cały rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje (obejmująca wskazany wyżej koszt uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą akcji, ale również inne koszty uzyskania przychodów) przekroczy sumę wszystkich przychodów Wnioskodawcy za cały rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje (obejmującą wskazany wyżej przychód ze sprzedaży akcji, ale również inne przychody podatkowe)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisu zdarzenia przyszłego zawartego w niniejszym wniosku, w razie sprzedaży akcji przez Wnioskodawcę przychodem dla Wnioskodawcy będzie cena, za jaką Wnioskodawca sprzeda akcje, natomiast koszt uzyskania przychodu będzie stanowić dla Wnioskodawcy cała kwota odpowiadająca całej kwocie wkładu pieniężnego wniesionego przez Wnioskodawcę na poczet objęcia akcji oraz ustalona w ten sposób kwota kosztu uzyskania przychodu będzie podlegała w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy za rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje i w konsekwencji strata podatkowa wystąpi jedynie wówczas, gdy suma wszystkich kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy za cały rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje (obejmująca wskazany wyżej koszt uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą akcji, ale również inne koszty uzyskania przychodów), przekroczy sumę wszystkich przychodów Wnioskodawcy za cały rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje (obejmującą wskazany wyżej przychód ze sprzedaży akcji, ale również inne przychody podatkowe).

Objęcie akcji w zamian za wkład pieniężny nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, jak również Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie akcji w momencie poniesienia takich wydatków, lecz wydatki takie będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie sprzedaży akcji. Powyższe wynika z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Do wydatków na objęcie akcji podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zalicza się przede wszystkim całą kwotę odpowiadającą całej kwocie wkładu pieniężnego wniesionego przez Wnioskodawcę na poczet objęcia akcji, przy czym będzie ona podlegała w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy bez żadnych ograniczeń, również wówczas, gdy przewyższy ona cenę, za jaką Wnioskodawca sprzeda akcje. Przepisy prawa podatkowego nie ograniczają prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków poniesionych na objęcie sprzedawanych akcji także w sytuacji, gdy przewyższają one przychód osiągnięty ze sprzedaży tych akcji. Jednocześnie, należy zauważyć, że to, że koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji będzie wyższy niż przychód podatkowy osiągnięty ze sprzedaży akcji nie oznacza, że u Wnioskodawcy wystąpi strata podatkowa. Otóż o wystąpieniu straty podatkowej można byłoby mówić jedynie wówczas, gdyby suma wszystkich kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy za cały rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje (obejmująca wskazany wyżej koszt uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą akcji, ale również inne koszty uzyskania przychodów) przekroczy sumę wszystkich przychodów Wnioskodawcy za cały rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje (obejmującą wskazany wyżej przychód ze sprzedaży akcji, ale również inne przychody podatkowe). Powyższe znajduje potwierdzenie już chociażby w treści art. 7 ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast art. 7 ust. 2 ustawy o CIT przewiduje, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Punktem wyjścia dla określenia zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p.") jest regulacja zawarta w art. 7 ust. 1 tej ustawy, stanowiąca, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...).

Powołana ustawa nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z tym przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1-2 u.p.d.o.p.).

Natomiast, stosownie do art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Źródłem powstania przychodu opisanego w ww. przepisie, powstającego po stronie udziałowca (podmiotu wnoszącego aport) jest objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkłady niepieniężne (aporty), z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przychodem wskazanym w tym przepisie jest nominalna, a więc zadeklarowana w umowie lub w statucie, wartość udziałów (akcji). Uogólniając można stwierdzić, że dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, został objęty każdy wkład do spółki, z wyjątkiem pieniędzy, z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wobec powyższego, objęcie akcji w zamian za wkład pieniężny nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy. jak również Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie akcji w momencie poniesienia takich wydatków, lecz wydatki takie będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie sprzedaży akcji.

Rozważając kwestię skutków podatkowych po stronie kosztowej, należy wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 8 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z powyższego wynika zatem, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów/akcji w spółce, jednak takie wydatki można uznać za koszty uzyskania przychów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji.

Użycie przez ustawodawcę określenia "wydatki na nabycie" oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie tych udziałów lub akcji, tj. koszty bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe.

Zatem, odnosząc powyższe wyjaśnienia do pytania postawionego przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym, przychodem dla Wnioskodawcy będzie cena za jaką sprzeda akcje (rozpoznana zgodnie z art. 14 u.p.d.o.p.). Natomiast, kosztem uzyskania przychodów będzie łączna kwota wydatków, jakie Wnioskodawca poniesie na objęcie akcji. W związku z powyższym ustalona w ten sposób kwota kosztu uzyskania przychodu będzie podlegała w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy za rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje. Przepisy prawa podatkowego nie ograniczają prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie sprzedawanych akcji, mimo że mogą one przewyższać przychód osiągnięty z ich sprzedaży.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl