Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 listopada 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-417/15/WLK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 września 2015 r.), uzupełnionym 13 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku towarowego wniesionego aportem do Spółki przeznaczonego na kapitał zakładowy, w zamian za udziały w Spółce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku towarowego wniesionego aportem do Spółki przeznaczonego na kapitał zakładowy, w zamian za udziały w Spółce.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na ich źródło. W przyszłości niewykluczone, że podmiot zewnętrzny, nieposiadający dotychczas udziałów w Spółce (dalej: "Inwestor"), wniesie do Spółki znak towarowy (dalej: "Znak towarowy") w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508, z późn. zm.), dalej jako: "uPWP", w zamian za co Wnioskodawca wyda Inwestorowi udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

Cała wartość Znaku towarowego, która zostanie określona zgodnie z wartością rynkową na podstawie wyceny opracowanej przez rzeczoznawcę, zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz Inwestora, będzie odpowiadać wartości rynkowej Znaku towarowego.

W związku z planowanym aportem, Spółka rozważa wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Znaku towarowego według wartości początkowej odpowiadającej wartości rynkowej wynikającej z ww. wyceny i dokonywanie od tak ustalonej wartości początkowej podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Otrzymany w drodze Znak towarowy będzie wykorzystywany przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, przez okres dłuższy niż rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartością początkową Znaku towarowego będzie wartość ustalona przez Spółkę na dzień wniesienia aportu, odniesiona na kapitał zakładowy, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową Znaku towarowego będzie wartość ustalona przez Spółkę na dzień wniesienia aportu, odniesiona na kapitał zakładowy, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej: "CIT"), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3.

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Artykuł 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT stanowi, że amortyzacji podlegają, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w uPWP. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT).

Mając powyższe na uwadze, o ile warunki przewidziane w art. 16a ust. 1 oraz 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT są spełnione, Znak towarowy może podlegać amortyzacji dla potrzeb podatkowych, zaś odpisy amortyzacyjne od prawidłowo ustalonej wartości początkowej Znaku towarowego mogą zwiększać wysokość kosztów podatkowych Spółki

Artykuł 16g ust. 1 Ustawy CIT enumeratywnie wymienia sposoby określenia wartości początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zależności od tego, w jaki sposób zostały one nabyte. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, za wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 uważa się, w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Znaku towarowego, którego wartość początkowa zostanie określona w wysokości wartości rynkowej lub niższej, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Równocześnie, z uwagi na to, że wartość Znaku towarowego nie będzie wyższa niż wartość nominalna wydanych udziałów na rzecz Inwestora (zatem nie będzie wyższa niż kapitał zakładowy), ww. odpisy amortyzacyjne stanowić będą dla Spółki w całości koszty uzyskania przychodów. Innymi słowy, z uwagi na to, że Spółka w zamian za aport wydała udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej przedmiotu aportu (cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki), art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT nie znajdzie zastosowania.

Powyższe znajduje oparcie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r., sygn. IPPB6/4510-9/15-2/AZ;

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 marca 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1548/14/IZ;

* Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2014 r., sygn. IPTPB3/423-299/14-4/PM.

Reasumując, wartością początkową Znaku towarowego będzie wartość ustalona przez Spółkę na dzień wniesienia aportu, odniesiona na kapitał zakładowy Spółki, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym oraz powyższym uzasadnieniem, zwracam się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl