IBPB-1-3/4510-416/16/JKT - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPB-1-3/4510-416/16/JKT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-416/16/JKT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP tego samego dnia), uzupełnionym 17 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* czy wyodrębniony przez Wnioskodawcę Dział Zarządzania Nieruchomościami, spełnia warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,

* czy w związku z wydzieleniem i związanym z nim przeniesieniem na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami powstanie po stronie Spółki przychód na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* czy wyodrębniony przez Wnioskodawcę Dział Zarządzania Nieruchomościami, spełnia warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,

* czy w związku z wydzieleniem i związanym z nim przeniesieniem na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami powstanie po stronie Spółki przychód na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-416/16/JKT, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 17 czerwca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Zakresem podstawowym działalności Spółki jest przetwórstwo mięsne (dalej: "Działalność przetwórcza").

Spółka w swoim majątku posiada nieruchomości stanowiące jej strategiczne aktywa (dalej: "Nieruchomości"). W celu jak najefektywniejszego ich wykorzystania, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, Wnioskodawca wydzielił w swoim przedsiębiorstwie dział zajmujący się wyłącznie ich obsługą (dalej: "Dział Zarządzania Nieruchomościami").

Do zadań Działu Zarządzania Nieruchomościami należy w szczególności:

a.

bieżące administrowanie Nieruchomościami własnymi Spółki,

b.

obrót Nieruchomościami Spółki,

c.

administrowanie Nieruchomościami na zlecenie osób trzecich,

d.

świadczenie usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych,

e.

utrzymywanie nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

f.

zawieranie i rozwiązywanie umów z najemcami/dzierżawcami, monitoring i kontrola ich realizacji,

g.

pobieranie czynszów i opłat eksploatacyjnych,

h.

regulowanie zobowiązań z tytułu umów zawartych z dostawcami mediów oraz odbiorcami nieczystości oraz odpadów,

i.

wybór optymalnych dostawców mediów, energii i materiałów,

j.

prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji Nieruchomości,

k.

zapewnienie przeprowadzania okresowych przeglądów Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

I.

zapewnianie i/lub monitoring przestrzegania porządku i czystości, a także bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji Nieruchomości,

m.

prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z Nieruchomościami,

n.

budowa obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych,

o.

wykonywanie robót budowlanych (przebudowy i rozbudowy budynków, prace wykończeniowe),

(dalej: "Działalność Działu Zarządzania Nieruchomościami").

W celu umożliwienia wykonywania jego działalności, Spółka postanowiła przypisać do Działu Zarządzania Nieruchomościami składniki materialne i niematerialne, stanowiące w szczególności prawa do Nieruchomości oraz prawa i obowiązki z umów związanych z Nieruchomościami.

W stanie obecnym, wydzielenie Działu Zarządzania Nieruchomościami ma charakter funkcjonalny i jest odpowiednio odzwierciedlone w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w jej ewidencji rachunkowej.

Podział funkcjonalny ustanowiony jest poprzez realizację odrębnych zadań gospodarczych -Działalności przetwórczej i Działalności Działu Zarządzania Nieruchomościami. Każdy z tych działów posiada wewnętrzną strukturę funkcjonalną wraz z podziałem zadań i obowiązków dla każdej z jednostek organizacyjnych.

Wyodrębnienie ewidencji rachunkowej realizowane jest w systemie finansowo księgowym poprzez odpowiedni podział kont księgowych w zakresie aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów przyporządkowanych do Działalności przetwórczej oraz do Działalności Działu Zarządzania Nieruchomościami.

Jednocześnie, do Działu Zarządzania Nieruchomościami zostali przypisani pracownicy Spółki, odpowiedzialni wyłącznie za realizację jego zadań. Ponadto, dla Działu Zarządzania Nieruchomościami został założony odrębny rachunek bankowy.

W celu dalszego rozwoju Działalności Działu Zarządzania Nieruchomościami, szczególnie w zakresie najmu i obrotu nieruchomościami, Spółka podjęła decyzję o prawnym jej oddzieleniu, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez odrębne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu planowane jest dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie (dalej: "Wydzielenie"), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Wskutek tego podziału, Działalność Działu Zarządzania Nieruchomościami wraz z niezbędnymi aktywami i zobowiązaniami przypisanymi do niego, zostanie wydzielona do istniejącej Spółki Przejmującej. Z kolei, Działalność przetwórcza będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Spółkę.

Wskutek Wydzielenia, do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione składniki majątkowe tworzące obecnie Dział Zarządzania Nieruchomościami, tj. aktywa funkcjonalnie związane z Działalnością Działu Zarządzania Nieruchomościami, w tym:

a.

nieruchomości,

b.

środki na wyodrębnionym rachunku bankowym Działu Zarządzania Nieruchomościami,

c.

należności od najemców oraz zobowiązania związane z Nieruchomościami,

d.

niskocenne elementy wyposażenia - związane z nieruchomościami administrowanymi przez Dział Zarządzania Nieruchomościami.

Powyższe składniki aktywów i pasywów są obecnie wyodrębnione w ramach ewidencji rachunkowej. Dodatkowo, Spółka wyodrębniła w ewidencji księgowej odpowiednie konta wynikowe:

a.

70104 - Przychody operacyjne - Najem,

b.

43712 - Koszty operacyjne - Najem.

Na skutek Wydzielenia, Spółka Przejmująca przejmie także prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu Nieruchomości, umowy z pośrednikiem w zakresie pozyskiwania najemców Nieruchomości oraz innych umów związanych z Nieruchomościami.

Podsumowując, w związku z planowanym Wydzieleniem, nastąpi wydzielenie ze Spółki na mocy art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., Działu Zarządzania Nieruchomościami, który funkcjonalnie realizuje obecnie zadania związane zarządzeniem Nieruchomościami, stanowiąc w strukturze organizacyjnej odrębny dział podległy bezpośrednio Zarządowi Spółki, który posiada bezpośrednio przypisane dla realizacji swoich zadań aktywa i zobowiązania, co znajduje dodatkowo dokładne odzwierciedlenie w ewidencji rachunkowej Spółki.

W wyniku Wydzielenia, Dział Zarządzania Nieruchomościami z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania przypisane do Działu Zarządzania Nieruchomościami, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 k.s.h., szczegółowo opisane będzie w planie podziału. Spółka, po dokonaniu podziału, będzie funkcjonować nadal w obszarze Działalności przetwórczej, dysponując składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, które służą tej działalności zarówno w sposób bezpośredni (w tym aktywa produkcyjne, osoby zatrudnione na stanowiskach produkcyjnych) jak i pośredni (w tym pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych). W rezultacie, pomimo Wydzielenia Spółka będzie mogła samodzielnie kontynuować prowadzenie Działalności przetwórczej w sposób niezmienny.

W odpowiedzi na wezwanie z 8 czerwca 2016 r., Znak IBPB-1-3/4510-416/16/JKT ujętej w piśmie z 13 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 czerwca 2016 r.), Spółka wskazała, że w związku z wydzieleniem, do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Zarządzania Nieruchomościami. W konsekwencji, wydzielenie i przeniesienie Działu Zarządzania Nieruchomościami będzie miało charakter przejścia części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Ponadto, Spółka podkreśla, że w ramach wydzielenia i przeniesienia Działu Zarządzania Nieruchomościami, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesieni pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i osoby świadczące dla Spółki usługi z tytułu umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym:

1.

zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "Ustawa CIT").

2.

wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym:

Ad. 1. Zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT;

Ad. 2. Wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

UZASADNIENIE stanowiska:

Ad. 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Zarządzania Nieruchomościami stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, ponieważ obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Powyższe powoduje zarazem, że Dział mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wskazane zadania.

W celu stwierdzenia spełnienia wymogów Działu Zarządzania Nieruchomościami za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, konieczne jest potwierdzenie wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych powinien mieć swoje miejsce w strukturze organizacyjnej jako dział, oddział, pion, wydział itp. Takie stanowisko było wielokrotnie wyrażane przez organy podatkowe:

a. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2016 r. (sygn. ITPB3/4510-51/16/MJ),

b. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-I-3/4510-166/16/WLK).

W perspektywie wyodrębnienia organizacyjnego, istotne jest formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, tzn. że organizacyjne wyodrębnienie zostało dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Mając to na uwadze, Wnioskodawca podkreśla, że Spółka dokonała formalnego wyodrębnienia organizacyjnego Działu Zarządzania Nieruchomościami w swojej strukturze, na podstawie uchwały zarządu Spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Zarządzania Nieruchomościami w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki został spełniony.

Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe stanowi sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie podzielają organy podatkowe, w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

a. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1-42/16-4/EK),

b. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-29/16-3/AK),

c. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2016 r. (sygn. ITPB3/4510-620/15/JG).

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, czy też samodzielnego sporządzania bilansu (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2015 r. sygn. IBPB-1-3/4510-438/15/IZ).

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, dla wydzielonego Działu Zarządzania Nieruchomościami wprowadzona została odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Działu. Ewidencja umożliwia przypisanie przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań oraz innych aktywów przyporządkowanych funkcjonalnie do Działu Zarządzania Nieruchomościami w ramach struktury firmy, w szczególności nieruchomości i innych środków trwałych. Dział Zarządzania Nieruchomościami posiada także wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpływają środki pieniężne generowane przez Działalność Działu Zarządzania Nieruchomościami.

W ocenie Wnioskodawcy, Dział Zarządzania Nieruchomościami spełnia więc warunek wyodrębnienia finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne, oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

a. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-524/15/SK),

b. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-3/16-3/AK),

c. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-344/15/TS).

Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia (przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 października 2013 r., sygn. IPPB5/423-542/13-2/MK). Powyższe rozumienie potwierdzają również sądy administracyjne, m.in.:

a.

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 grudnia 2015 r., sygn. I SA/Gl 603/15;

b.

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r., sygn. II FSK 692/11.

Dział Zarządzania Nieruchomościami spełnia w przedsiębiorstwie Spółki całkowicie odrębne funkcje od Działalności przetwórczej Spółki. Jako całość przeznaczony został do realizowania działalności polegającej na zarządzaniu posiadanymi przez Spółkę Nieruchomościami oraz ich wynajmowaniem i obrotem.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Zarządzania Nieruchomościami spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, gdyż dział ten jest przeznaczony do realizacji niezależnych od Działalności przetwórczej zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności w zakresie zarządzania, wynajmu i obrotu Nieruchomościami.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi Spółce Przejmującej bez przeszkód oraz w niezmienionym zakresie kontynuowanie dotychczasowej działalności Działu. Tak więc Dział Zarządzania Nieruchomościami stanowi wyodrębnioną całość zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności przedstawione w opisie stanu przyszłego oraz wskazane powyżej uzasadnienie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Zarządzania Nieruchomościami dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia, powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Ad. 2

Odnosząc się do drugiego pytania zadanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - za przychody uznaje się wartość rynkową składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustaloną na dzień podziału lub wydzielenia.

Wskazany przepis reguluje zasady powstania przychodu po stronie spółki dzielonej w przypadku jej podziału. Zgodnie z jego brzmieniem w następstwie podziału na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. przy podziale przez wydzielenie (a więc jak w opisanym zdarzeniu przyszłym) jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to po stronie spółki dzielonej powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych z niej wydzielanych. A contrario, w przypadku, gdy zarówno majątek wydzielany ze spółki dzielonej jak i pozostający w niej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa to przychód po stronie spółki dzielonej nie powstanie.

Powyższe stanowisko, było prezentowane wielokrotnie przez organy podatkowe, m.in.:

a. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-157/16/MM),

b. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1-13/16-4/EK),

c. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-43/16-2/AK).

Zgodnie z argumentacją przytoczoną w uzasadnieniu do pytania 1 niniejszego wniosku, Dział Zarządzania Nieruchomościami stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizującą zadania odrębne od Działalności przetwórczej Wnioskodawcy. Jednocześnie Spółka, po dokonaniu podziału, dysponować będzie składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, niezbędnymi do wykonywania Działalności przetwórczej w sposób bezpośredni (np. aktywa produkcyjne, osoby zatrudnione na stanowiskach produkcyjnych) jak i pośredni (np. pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych). W rezultacie, pomimo Wydzielenia Spółka będzie mogła samodzielnie kontynuować prowadzenie Działalności przetwórczej w sposób niezmienny.

Mając na uwadze powyższe, oba zespoły składników majątkowych, tj. Dział Zarządzania Nieruchomościami oraz majątek pozostający w Spółce, wypełniają przesłanki konieczne do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa. Z tego względu, po stronie Spółki w wyniku dokonania Wydzielenia nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl