IBPB-1-3/4510-4/16/APO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-4/16/APO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z przejęciem zobowiązań Spółki, związanych z Działem handlu hurtowego przez Nabywcę, nie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z przejęciem zobowiązań Spółki, związanych z Działem handlu hurtowego przez Nabywcę, nie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną utworzoną zgodnie z przepisami prawa polskiego i podmiotem wiodącym w Grupie Kapitałowej (dalej: "Grupa"), kontrolującym pośrednio lub bezpośrednio podmioty wchodzące w skład Grupy. Wnioskodawca jest spółką publiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.). Akcje Wnioskodawcy zostały wprowadzone do obrotu i są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm., dalej: "Prawo farmaceutyczne"), na podstawie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W zakres działalności Wnioskodawcy wchodzi w szczególności hurtowa sprzedaż leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (zwanych dalej łącznie: "Towary") w ramach różnych kanałów dystrybucji (w tym dystrybucji do aptek, szpitali oraz innych hurtowni). Ponadto, na mniejszą skalę Wnioskodawca prowadzi również działalność hotelarsko-gastronomiczną.

W związku z koniecznością dostosowania działalności Grupy do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 381, dalej: "Rozporządzenie"), planowana jest restrukturyzacja Grupy, która ma polegać na wydzieleniu w ramach Spółki jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie hurtowego obrotu Towarami (dalej: "Dział handlu hurtowego"). W świetle przepisów Rozporządzenia, podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu hurtowego Towarami będzie zobowiązany do posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie tej działalności w każdej lokalizacji. Obecnie, Wnioskodawca posiada jedno stosowne zezwolenie, prowadząc działalność w 8 lokalizacjach. W celu dostosowania prowadzonej działalności do przepisów prawa, Dział handlu hurtowego zostanie przeniesiony do innej spółki z Grupy, tj. Y sp. z o.o. (dalej: "Nabywca"), skutkiem czego podniesiony zostanie kapitał zakładowy tej spółki poprzez aport tego działu. Przeniesienie Działu handlu hurtowego na Nabywcę stanowi wyraz dostosowania się do wymogów Rozporządzenia, ponieważ aktualnie Nabywca posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w każdej z 8 lokalizacji, w której prowadzić będzie działalność w ramach Działu handlu hurtowego. Ponadto, Nabywca (który w całości jest kontrolowany przez Wnioskodawcę, posiadającego 100% kapitału zakładowego w tej spółce), pełni w ramach Grupy funkcję operatora logistycznego, zajmującego się w szczególności zadaniami związanymi z transportem i konsygnacją Towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę. W następstwie aportu, komplementarne wobec siebie obszary, tj. obrót hurtowy i logistyka zostaną połączone w ramach jednego podmiotu Grupy.

Planowane zmiany, wymuszone koniecznością dostosowania się do wskazanych powyżej regulacji prawnych, mają na celu wprowadzenie zmian w strukturze Grupy. Celem tych zmian jest doprowadzenie do sytuacji, w której struktura Grupy będzie ukształtowana na zasadach właściwych dla holdingu, tj.:

* istnieje jeden podmiot, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którego głównym celem jest działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy,

* podmiot ten nie prowadzi podstawowej działalności operacyjnej dla Grupy, obejmującej hurtowy obrót Towarami, lecz co do zasady zajmować się będzie się innymi obszarami działalności gospodarczej,

* główna działalność operacyjna, polegająca na hurtowym obrocie Towarami w ramach Grupy, prowadzona będzie przez spółki zależne, w szczególności poprzez spółkę, do której wniesiony zostanie Dział handlu hurtowego Wnioskodawcy.

W kontekście powyższych założeń, po przeprowadzeniu restrukturyzacji, Wnioskodawca będzie pełnił głównie funkcję tzw. spółki holdingowej tj. podmiotu wyspecjalizowanego, odpowiedzialnego za zarządzanie spółkami wchodzącymi w skład Grupy. W zakresie dotychczasowych zadań Wnioskodawcy pozostaną również pozostałe rodzaje działalności, które aktualnie mają charakter poboczny lub pomocniczy w stosunku do głównego źródła przychodów Spółki tj. np. działalność hotelarsko-gastronomiczna.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Wnioskodawca w pierwszej kolejności planuje dokonanie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującego Dział handlu hurtowego, istniejącego aktualnie w strukturze Spółki, który funkcjonuje samodzielnie, niezależnie od innych komórek organizacyjnych u Wnioskodawcy (w tym działu zajmującego się działalnością hotelarsko-gastronomiczna). Wnioskodawca planuje, po wyodrębnieniu, wniesienie Działu handlu hurtowego do Nabywcy w postaci wkładu niepieniężnego, w zamian za jego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (dalej: "Aport"). W konsekwencji, Nabywca przejmie od Wnioskodawcy zadania z zakresu hurtowego obrotu Towarami.

Dział handlu hurtowego wyodrębniony ze Spółki stanowić będzie w dacie Aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP"), w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"). Wnioskodawca zaznacza, że we wniosku z 27 listopada 2015 r., zwrócił się do Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej o potwierdzenie, w drodze interpretacji indywidualnej, że Dział handlu hurtowego stanowi ZCP.

Wnioskodawca zwraca również uwagę na okoliczność, że w ramach Aportu Działu handlu hurtowego, na Nabywcę przejdą między innymi niektóre zobowiązania i należności, związane z dotychczasową działalnością operacyjną Wnioskodawcy w ramach Działu handlu hurtowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z przejęciem zobowiązań Spółki, związanych z Działem handlu hurtowego przez Nabywcę, nie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przejęciem zobowiązań Spółki, związanych z Działem handlu hurtowego przez Nabywcę, nie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

W analizowanym zdarzeniu, wystąpi bowiem ekwiwalentność świadczeń dokonanych pomiędzy Spółką a Nabywcą. W zamian za przeniesienie ZCP w postaci Działu handlu hurtowego z uwzględnieniem jej długów, Spółka otrzyma udziały Nabywcy. Wartość udziałów otrzymanych od Nabywcy będzie skalkulowana w oparciu o wartość wnoszonej ZCP pomniejszonej o wartość zobowiązań ją obciążających. Powyższe oznacza, że przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania będzie odpłatne z punktu widzenia Spółki.

W konsekwencji, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Stanowisko Spółki, w tym zakresie, zostało potwierdzone przez organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-126/15/IZ;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lutego 2013 r., sygn. IPPB5/423-1168/12-2/DG;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 października 2011 r., sygn. IPPB5/423-700/11-2/DG;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-885/11/AK;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 stycznia 2010 r., sygn. IPPB5/423-655/09-2/MB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl