IBPB-1-3/4510-392/15/TS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-392/15/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* czy nieodpłatne nabycie lokalu niemieszkalnego będzie stanowić przychód Wspólnoty,

* czy ww. przychód będzie objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy nieodpłatne nabycie lokalu niemieszkalnego będzie stanowić przychód Wspólnoty oraz czy przychód ten będzie objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Budynek Wspólnoty pierwotnie był własnością Skarbu Państwa - Agencji Mieszkaniowej. W budynku Wspólnoty znajdują się:

* lokale mieszkalne,

* piwnice będące pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych,

* suszarnie, pralnie, wózkownie wchodzące w skład nieruchomości wspólnej,

* pomieszczenia techniczne, tj. pomieszczenie trafostacji, pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie węzła wodnego oraz piwnica.

Pomieszczenia techniczne służą zaspokajaniu potrzeb Wspólnoty w zakresie dostaw energii elektrycznej, ciepła, wody i powinny stanowić elementy nieruchomości wspólnej. Jednakże w projekcie wydzielenia lokali zostały one ujęte jako odrębne lokale niemieszkalne, którym przypisano udział w nieruchomości wspólnej. Agencja Mieszkaniowa uważa, że pomieszczenia te stanowią jej własność, ponieważ jednak służą one zaspokajaniu potrzeb całej Wspólnoty (Wspólnota faktycznie z nich korzysta, ma do nich dostęp), Agencja chce przekazać je Wspólnocie nieodpłatnie, w trybie art. 60 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.). W tym celu, w 2014 r., Agencja ustanowiła na swoją rzecz odrębną własność lokalu niemieszkalnego, składającego się z trzech z ww. pomieszczeń technicznych tj. pomieszczenia węzła cieplnego, pomieszczenia węzła wodnego oraz piwnicy. Właścicielom lokali we Wspólnocie zostanie przedstawiona do przegłosowania uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Wspólnotę ww. lokalu niemieszkalnego wraz z urządzeniami węzła cieplnego - na potrzeby zarządu nieruchomością wspólną. W przypadku uzyskania zgody większości właścicieli na nabycie ww. lokalu zostanie sporządzona umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego i lokal ten wejdzie w skład majątku Wspólnoty, odrębnego od majątku poszczególnych właścicieli.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy nieodpłatne nabycie lokalu niemieszkalnego do majątku Wspólnoty będzie stanowić przychód Wspólnoty.

2. Jeżeli nieodpłatne nabycie lokalu niemieszkalnego do majątku Wspólnoty będzie stanowić przychód Wspólnoty, to czy będzie to przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi kształtujący dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt: III CZP 65/07 wspólnota mieszkaniowa może posiadać majątek odrębny od majątków właścicieli lokali (majątek własny). W skład majątku wspólnoty może wejść m.in. własność nieruchomości nabytej za zgodą właścicieli (art. 22 ust. 3 pkt 6a u.w.l). W odniesieniu do tego przypadku w grę może wchodzić jedynie nieruchomość potrzebna do zarządzania nieruchomością wspólną, np. odrębna własność lokalu przeznaczonego na siedzibę zarządu wspólnoty. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Ustawodawca nie sprecyzował co należy rozumieć pod pojęciem "nieodpłatne świadczenia", wobec powyższego, należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia, jakie nadają mu przepisy prawa cywilnego, a także orzecznictwo. Przez "nieodpłatne świadczenia" należy zatem rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne (tekst jedn.: niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy, lub zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z interpretacją ogólną nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 Ministra Finansów z 5 marca 2008 r. "zasobami mieszkaniowych" są nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. (strona internetowa Wydawnictwa znajdująca się pod adresem http://sjp.pwn.pl) pojęcie "gospodarka" oznacza m.in. dysponowanie, zarządzanie czymś. Za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy zatem uznać wszelkie czynności związane z dysponowaniem, zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi.

Niewątpliwie, pomieszczenia techniczne wchodzące w skład ww. lokalu niemieszkalnego są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku Wspólnoty. Nieodpłatne nabycie ww. lokalu będzie zatem czynnością mieszczącą się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne nabycie ww. lokalu do majątku Wspólnoty będzie stanowić przychód Wspólnoty. Przychód ten należy uznać za pochodzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w związku z czym ukształtuje on dochód zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Postanowienia przepisów u.p.d.o.p. nie określają definicji przychodów. Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach jedynie sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zawierają jedynie przykładowy wykaz zdarzeń uznanych przez ustawodawcę za przychody w rozumieniu tej ustawy. Katalog tych zdarzeń został wymieniony w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., przychodem jest między innymi wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie

Na podstawie art. 12 ust. 5 u.p.d.o.p., wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że pomieszczenia techniczne, znajdujące się w budynku, służą zaspokajaniu potrzeb Wspólnoty w zakresie dostaw energii elektrycznej, ciepła, wody i powinny stanowić elementy nieruchomości wspólnej. Jednakże w projekcie wydzielenia lokali zostały one ujęte jako odrębne lokale niemieszkalne, którym przypisano udział w nieruchomości wspólnej. Agencja Mieszkaniowa uważa, że pomieszczenia te stanowią jej własność, ponieważ jednak służą one zaspokajaniu potrzeb całej Wspólnoty (Wspólnota faktycznie z nich korzysta, ma do nich dostęp), Agencja chce przekazać je Wspólnocie nieodpłatnie. W tym celu w 2014 r., Agencja ustanowiła na swoją rzecz odrębną własność lokalu niemieszkalnego, składającego się z trzech z ww. pomieszczeń technicznych tj. pomieszczenia węzła cieplnego, pomieszczenia węzła wodnego oraz piwnicy. Właścicielom lokali we Wspólnocie zostanie przedstawiona do przegłosowania uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Wspólnotę ww. lokalu niemieszkalnego wraz z urządzeniami węzła cieplnego - na potrzeby zarządu nieruchomością wspólną. W przypadku uzyskania zgody większości właścicieli na nabycie ww. lokalu zostanie sporządzona umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego i lokal ten wejdzie w skład majątku Wspólnoty, odrębnego od majątku poszczególnych właścicieli.

Z powyższego wynika, że wartość nieodpłatnie otrzymanego lokalu niemieszkalnego, składającego się z pomieszczeń technicznych, będzie stanowić u Wspólnoty przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z jego treści, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

1.

dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

2.

dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Powołana ustawa nie zawiera definicji: "zasobów mieszkaniowych" oraz "gospodarki zasobami mieszkaniowymi", zasadne jest zatem odwołanie się w tym zakresie do wykładni językowej. W języku potocznym, pojęcie "gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. "Zasób" to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie "mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik "mieszkaniowy", "mieszkaniowych" określa rzeczy związane z mieszkaniem. W konsekwencji, z interpretacji językowej pojęcia "gospodarka zasobami mieszkaniowymi" wynika, że gospodarka ta obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi rzeczami związanymi z zamieszkiwaniem.

Jednocześnie wskazać należy, że uzasadnione jest objęcie pojęciem "zasoby mieszkaniowe" nie tylko lokali mieszkalnych, ale również pozostałych pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniających jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez "zasoby mieszkaniowe" należy zatem rozumieć:

1.

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),

4.

grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Odnosząc powyższy stan prawny do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro przekazany nieodpłatnie lokal niemieszkalny, składający się z trzech pomieszczeń technicznych, będzie służył wyłącznie celom mieszkaniowym, to tym samym przychód uzyskany z tego tytułu stanowić będzie przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., a zatem będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

Zatem, stanowisko Wspólnoty należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że dla pytania w zakresie dotyczącym powstania przychodu z nieodpłatnego nabycia lokalu niemieszkalnego dla poszczególnych właścicieli lokali wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl