Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-353/15/SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 20 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu osiąganego przez Spółkę w związku z realizacją wskazanych we wniosku czynności prowadzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu osiąganego przez Spółkę w związku z realizacją wskazanych we wniosku czynności prowadzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-353/15/SK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie otrzymanego 22 listopada 2012 r. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: "SSE"), zmienionego następnie decyzją Ministra Gospodarki z 11 kwietnia 2014 r. (dalej: "Zezwolenie").

Prowadzona działalność zgodnie z Zezwoleniem obejmuje produkcję, handel i usługi w ramach wyrobów i usług określonych w następujących grupowaniach:

a.

17.21.13 - kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej,

b.

17.21.14 - kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste,

c.

17.21.99 - usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury,

d.

17.23.14.0 - pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane,

e.

17.29.11.0 - etykiety z papieru i tektury,

f.

17.29.99.0 - usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury.

Następnie, zgodnie z decyzją z 11 kwietnia 2014 r. Ministra Gospodarki działalność rozszerzono o sprzedaż odpadów, których rodzaje wymieniono w decyzji.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja opakowań, objętych powyższym Zezwoleniem. W związku z potrzebą kompleksowej obsługi klienta w trakcie procesu produkcji Spółka opatruje niektóre rodzaje i partie opakowań wymaganym przez klienta i ustalonym z nim nadrukiem. Przygotowanie nadruku wiązać się będzie z dostosowaniem przez Spółkę otrzymanych od klientów plików graficznych do wymagań procesu produkcyjnego. Spółka nie będzie przygotowywać samodzielnie pliku graficznego, ale będzie otrzymywać go już w postaci gotowej od klienta. Jej zadaniem będzie wyłącznie dostosowanie otrzymanego od klienta pliku graficznego do ustawień parku maszynowego Spółki, na którym produkowane są opakowania. Wykonanie czynności przystosowania pliku graficznego jest warunkiem przygotowania i przeprowadzenia procesu produkcyjnego zadrukowanych opakowań, jest jego integralną, nieodłączną i niezbędną częścią. Produkcja opakowania z nadrukiem uruchamiana będzie po łącznym spełnieniu warunku akceptacji pliku z dostosowaną grafiką przez klienta i otrzymaniu przez Spółkę od niego zamówienia. Dostosowanie otrzymanego od klienta pliku graficznego do ustawień parku maszynowego nie będzie objęte odrębnymi umowami i będzie wykonywane w ramach podpisanych z klientami umów na produkcję opakowań. Spółka nie będzie wykonywać takich usług na rzecz podmiotów, które nie podpisały z nią umowy o produkcję opakowań, ponadto nie będzie podpisywać ze swoimi klientami umów na wykonanie tylko takich usług bez produkcji opakowań, ponieważ usługa taka byłaby całkowicie bezwartościowa dla klienta, bez dalszej części procesu produkcyjnego opakowania. Spółka nie będzie wykonywać także dla swoich kontrahentów usług przygotowywania plików graficznych, ponieważ pliki takie będzie otrzymywać już gotowe od klientów zamawiających opakowania. Spółka podpisując umowę o produkcję opakowań nie ma możliwości przewidzenia, czy klient po wykonaniu na jego rzecz pierwszego etapu umowy, tj. dostosowania pliku graficznego do potrzeb parku maszynowego, nie wycofa się z dalszej realizacji umowy. Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, w których pomimo już wykonanych prac dostosowania plików graficznych do posiadanego przez Spółkę parku maszynowego, klient wycofa się z realizowanej umowy, co będzie skutkowało tym, że nie zostanie wdrożona dalsza część produkcji opakowań. W takim przypadku klient zostanie obciążony jedynie kosztami wykonanych usług dostosowania plików graficznych. Obciążenie te nie będzie miało charakteru kary lub odszkodowania, lecz będzie wynagrodzeniem z tytułu wykonanej usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody, o których mowa w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, czyli dochody z usługi dostosowania otrzymanego od klienta plik graficznego dla potrzeb procesu produkcyjnego, w sytuacji, gdy klient wycofał się z realizacji umowy, będą stanowić dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia, zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane z tytułu wykonanych usług dostosowania plików graficznych w sytuacji wycofania się klienta z realizacji zamówienia już po obróbce graficznej, ale przed przystąpieniem do kolejnego etapu produkcji opakowania, będą bezpośrednio związane z prowadzoną na podstawie Zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalnością gospodarczą Spółki i tym samym kwalifikować się będą do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm., winno być: Dz. U. z 2015 r. poz. 282, dalej: "usse"), dochody uzyskane z działalności gospodarczej przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie strefy w ramach zezwolenia są zwolnione z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 u.p.d.o.p. wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 usse, przy czym zwolnienie to dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane z tytułu wykonanych usług dostosowania plików graficznych w sytuacji wycofania się klienta z realizacji umowy już po obróbce graficznej, ale przed przystąpieniem do kolejnego etapu produkcji opakowania, stanowić będą dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia kwalifikujące się do zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., ponieważ będą one dochodami uzyskanymi z tytułu wykonania jednej z integralnych części procesu produkcyjnego, którego wyrób finalny jest objęty zezwoleniem strefowym oraz będą wykonywane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Jeżeli bowiem produkcja opakowania obejmuje m.in. takie kroki jak przygotowanie modelu opakowania, zaplanowanie jego produkcji w parku maszynowym (cięcie, złożenie) oraz nadrukowanie na opakowaniu treści zażądanej przez klienta, to niewątpliwie dostosowanie otrzymanego od klienta pliku graficznego do ustawień parku maszynowego stanowi jeden z wielu kroków w całościowym procesie produkcyjnym.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w obrocie gospodarczym, w którym Wnioskodawca uczestniczy, mogą zdarzyć się sytuacje, w których na pewnym etapie rozpoczętej współpracy, tj. po wykonaniu prac dostosowania plików graficznych do posiadanego przez Spółkę parku maszynowego, klient wycofuje się z realizowanego zamówienia, co będzie skutkować tym, że nie zostanie wdrożona dalsza część produkcji. Celem pokrycia kosztów poniesionych przez Spółkę w przypadku rezygnacji z realizacji zlecenia klient zostanie obciążony jedynie kosztami faktycznie wykonanych usług, tj. kosztów dostosowania plików graficznych. Obciążenie to nie będzie miało charakteru kary, czy odszkodowania, lecz będzie wynagrodzeniem z tytułu wykonanej usługi. Zdaniem Spółki, przychody osiągane z tytułu wykonania tylko części procesu produkcji opakowania objętego Zezwoleniem strefowym należy zakwalifikować także do przychodów objętych tym Zezwoleniem.

Przykładem takiego stanowiska zajmowanego przez organy podatkowe jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 kwietnia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-27/13-2/KJ, w której potwierdzono Spółce działającej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, że opracowywanie i wykorzystywanie matryc do nadruku na opakowaniach stanowi integralną część procesu produkcyjnego opakowań i w związku z powyższym przychody ze sprzedaży matryc traktowane są tak jak przychody ze sprzedaży opakowań, czyli jako przychody zwolnione.

Podsumowując, przysporzenie finansowe wynikające z otrzymania opisanej w zdarzeniu przyszłym zapłaty z tytułu wykonanych usług dostosowania plików graficznych w sytuacji wycofania się klienta z realizacji umowy już po dokonaniu obróbki pliku graficznego, ale przed przystąpieniem do kolejnego etapu produkcji opakowania, niewątpliwie stanowi przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód, który zostanie uzyskany w związku z niewywiązaniem się klientów z pierwotnych ustaleń umownych, a tym samym przerwaniem procesu produkcyjnego opakowania, stanowić będzie element przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie uzyskanego Zezwolenia. Tym samym, spełniony zostanie wymóg, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Jednocześnie, przychody z tej działalności spełniać będą wymóg art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p., tj. będą osiągnięte z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl