Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-25/15/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Pion produkcyjno-usługowy będzie stanowił w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., a w konsekwencji wniesienie tego Pionu nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Pion produkcyjno-usługowy będzie stanowił w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., a w konsekwencji wniesienie tego Pionu nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka oferuje kompleksowe usługi inżynierskie realizując inwestycje m.in. w obszarach: instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne; systemy automatyki przemysłowej; budownictwo komercyjne i przemysłowe; systemy kontrolno-pomiarowe; rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu. Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Wnioskodawca planuje wydzielenie podstawowej działalności operacyjnej i przeniesienie jej aportem do innej spółki. Intencją Wnioskodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka prowadzić będzie wyłącznie działalność holdingową, a podstawowa działalność operacyjna w grupie kapitałowej zostanie przeniesiona do spółki z o.o. (dalej: "Spółka operacyjna"). Działalność operacyjna związana z wydzielanymi składnikami majątkowymi zostanie wyodrębniona w Spółce w ramach pionu produkcyjno-usługowego (dalej: "Pion produkcyjno-usługowy"). Nadzór nad działalnością Pionu produkcyjno-usługowego będzie sprawował Wiceprezes Zarządu Spółki (niezatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, lecz pełniący swoje funkcje na podstawie powołania), który jest osobą uprawnioną do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych związanych z działalnością operacyjną prowadzoną przez Spółkę (w tym, w szczególności, do negocjowania i zawierania umów z kontrahentami). Wiceprezes Zarządu Spółki jest jednocześnie zatrudniony w Spółce operacyjnej na podstawie umowy o pracę. Do Spółki operacyjnej zostaną także przeniesieni w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa pracownicy Pionu produkcyjno-usługowego, którzy są niezbędni w celu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tego pionu (w szczególności kierownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych kontraktów). Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywali w prowadzonej działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe.

Do Pionu produkcyjno-usługowego przypisane będą także niektóre zobowiązania związane

z działalnością gospodarczą (m.in. zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej), należności i środki pieniężne. Przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki operacyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Pionu produkcyjno-usługowego.

Przedmiotem aportu będzie Pion produkcyjno-usługowy obejmujący w szczególności:

* wybrane składniki majątkowe związane z działalnością operacyjną (np. narzędzia służące prowadzonej działalności operacyjnej, części zamienne),

* niektóre zobowiązania i należności związane z działalnością operacyjną,

* niektóre prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami (np. umowy dzierżawy nieruchomości, umowy na dostawę mediów),

* prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami Wnioskodawcy zajmującymi się sprawami związanymi z działalnością operacyjną.

Na moment wniesienia przez Wnioskodawcę aportu będzie mieć miejsce następująca sytuacja:

1. Wyodrębnienie organizacyjne

Pion produkcyjno-usługowy będzie stanowił wyodrębnioną jednostkę w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy odpowiadającą za działalność operacyjną. Powyższe będzie potwierdzać w szczególności schemat organizacyjny Wnioskodawcy, w którym Pion produkcyjno-usługowy będzie wydzielony jako odrębna jednostka organizacyjna w ramach struktury Wnioskodawcy.

Do Pionu produkcyjno-usługowego będą przydzieleni pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednio zadaniami związanymi z działalnością operacyjną Spółki (w tym w szczególności kierownicy budów realizujący poszczególne projekty). Zadania tych pracowników będą miały odrębny charakter od zadań innych osób zatrudnionych w Spółce w ramach Pionu Administracji oraz Działu Obsługi Wybranych Kontraktów.

2. Wyodrębnienie finansowe

Pion produkcyjno-usługowy będzie wydzielony w strukturach organizacyjnych Wnioskodawcy pod względem finansowym. Oznacza to, że prowadzona u Wnioskodawcy ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwi w szczególności odrębne określenie przychodów i kosztów związanych z prowadzoną przez Pion produkcyjno-usługowy działalnością operacyjną. W zakładowym planie kont zostaną wyodrębnione konta kosztowe i przychodowe związane z działalnością operacyjną Pionu produkcyjno-usługowego. Z tego względu, Wnioskodawca będzie ujmował na tych kontach odpowiednio koszty i przychody związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością w zakresie Pionu produkcyjno-usługowego.

W odniesieniu do kosztów dotyczących całokształtu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (np. kosztów ogólnego zarządu, wsparcia finansowo-księgowego, IT), Spółka będzie przypisywać koszty do Pionu produkcyjno-usługowego na podstawie stosownych kluczy alokacji. Koszty te będą ewidencjonowane na podstawie dokumentów wewnętrznych.

Wnioskodawca przygotuje na moment przekazania działalności w postaci Pionu produkcyjno-usługowego do Spółki operacyjnej odrębny rachunek zysków i strat (pro forma) prezentujący wyniki działalności związanej z działalnością operacyjną oraz bilans (pro forma) obrazujący aktywa i pasywa związane z Pionem produkcyjno-usługowym.

3. Wyodrębnienie funkcjonalne

W ramach Pionu produkcyjno-usługowego są realizowane kontrakty zapewniające Spółce źródło przychodów. Prawa i obowiązki wynikające z wybranych kontraktów zostaną przeniesione w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki operacyjnej i będą realizowane przez Spółkę operacyjną po dokonaniu aportu. W przyszłości nowe kontrakty dotyczące działalności związanej z Pionem produkcyjno-usługowym będą realizowane również w ramach Spółki operacyjnej (m.in. dzięki potencjałowi uzyskanemu w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Pion produkcyjno-usługowy będzie jednostką dysponującą w szczególności:

* składnikami majątkowymi umożliwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności operacyjnej (którymi będzie dysponował na podstawie tytułu własności bądź odpowiednich umów cywilnoprawnych),

* pracownikami, którzy będą zajmowali się prowadzoną działalnością oraz sprawującego nadzór nad działalnością Pionu Wiceprezesa Zarządu Spółki, uprawnionego do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w zakresie działalności operacyjnej,

* zobowiązaniami i należnościami oraz środkami pieniężnymi związanymi z prowadzoną działalnością,

* prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartych umów, które umożliwiają generowanie przychodów w przyszłości.

W konsekwencji, Pion produkcyjno-usługowy przed wniesieniem aportu do Spółki operacyjnej będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, posiadając wszelkie wymagane w tym celu aktywa (takie jak składniki materialne, odpowiedni personel, zabezpieczone źródła przychodów oraz środki pieniężne). Pion produkcyjno-usługowy można zatem uznać za zorganizowany zespół powiązanych składników majątkowych, który jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (tekst jedn.: funkcjonowania jako przedsiębiorstwo osiągające przychody z tytułu działalności operacyjnej).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Pion produkcyjno-usługowy będzie stanowił w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., a w konsekwencji wniesienie tego Pionu nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Pion produkcyjno-usługowy będzie stanowił w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), a w konsekwencji wniesienie Pionu produkcyjno-usługowego aportem nie będzie powodowało po stronie Spółki przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z językowego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. wynika, że przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny powstaje wówczas, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zatem, w przypadku wniesienia do Spółki operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wnoszącego wkład nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie przytoczonej ustawy, mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, a ich zespół mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Te przesłanki będą spełnione w przypadku Pionu produkcyjno-usługowego, co Wnioskodawca uzasadnia poniżej.

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Pion produkcyjno-usługowy będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania. Do obsługi działalności gospodarczej związanej z Pionem produkcyjno-usługowym zostaną przydzieleni konkretni pracownicy. Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywać do działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe. Do Pionu produkcyjno-usługowego będą także przypisane niektóre zobowiązania oraz należności, a także wybrane umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W ocenie Spółki, pomiędzy tymi elementami istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Pion produkcyjno-usługowy jest bowiem zorganizowanym zespołem składników służących realizacji określonych zadań gospodarczych (tekst jedn.: osiągania przychodów z tytułu działalności operacyjnej Wnioskodawcy).

Wobec powyższego, będący przedmiotem aportu Pion produkcyjno-usługowy stanowi zespół zorganizowanych materialnych i niematerialnych składników majątkowych.

Organizacyjne wyodrębnienie

Pion produkcyjno-usługowy jest organizacyjnie i finansowo wydzielony w strukturze Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć jako sytuację, w której zorganizowana część przedsiębiorstwa jest wydzielona w strukturze organizacyjnej podatnika w formie odrębnej jednostki (takiej jak dział, wydział, departament), co potwierdzają również formalne dokumenty będące w posiadaniu podatnika (np. schemat organizacyjny).

Takie podejście potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wydanej 13 grudnia 2012 r., sygn. ILPP1/443-856/12-4/MD wskazuje się, że (...) wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracownicy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Pion produkcyjno-usługowy będzie wydzielony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co znajdzie odzwierciedlenie w schemacie organizacyjnym. Będzie on odpowiedzialny za prowadzenie działalności operacyjnej Wnioskodawcy. Wszystkie pozostałe w Spółce po wydzieleniu piony będą zajmowały się wyłącznie inną aktywnością niż wchodząca w zakres działalności operacyjnej. Pion produkcyjno-usługowy będzie zatem jednostką odrębną od innych jednostek w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, a w jego skład będą wchodziły zarówno składniki majątkowe, jak i personel potrzebny w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności operacyjnej. W związku z tym, należy uznać że pion produkcyjno-usługowy będzie wydzielony organizacyjnie w strukturach Wnioskodawcy.

Finansowe wyodrębnienie

Dla spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego potrzebne jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, a także należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie podejście znajduje potwierdzenie na gruncie praktyki podatkowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przypadku pionu produkcyjno-usługowego, wszelkie zdarzenia gospodarcze wynikające z prowadzonej przez ten pion działalności operacyjnej będą ewidencjonowane księgowo w sposób pozwalający na wyodrębnienie przychodów i kosztów powstałych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tekst jedn.: w zakładowym planie kont zostaną wyodrębnione konta kosztowe i przychodowe związane z działalnością operacyjną Pionu produkcyjno-usługowego, na których będą księgowane odpowiednio przychody i koszty związane z działalnością tego pionu). W związku z tym, Pion produkcyjno-usługowy będzie wyodrębniony finansowo w strukturach Wnioskodawcy.

Przeznaczenie do realizacji określonych działań gospodarczych i zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Składniki majątkowe wchodzące w skład będącego przedmiotem aportu Pionu produkcyjno-usługowego są przeznaczone do realizacji działalności operacyjnej Wnioskodawcy (jednocześnie, ta działalność ma charakter odrębny od działalności realizowanej w ramach pozostałych pionów).

Ponadto, opisany wyżej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład będącego przedmiotem aportu Pionu produkcyjno-usługowego umożliwia samodzielne prowadzenie działalności operacyjnej, ponieważ obejmuje:

* składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności operacyjnej,

* pracowników, którzy są kompetentni do realizacji zadań związanych z działalnością operacyjną (w tym w szczególności do realizacji poszczególnych kontraktów),

* zobowiązania i należności związane z prowadzoną działalnością operacyjną.

Ponadto, w skład przedmiotu aportu będą wchodziły m.in. prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, dzięki którym możliwe jest osiąganie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Pion produkcyjno-usługowy przed dniem aportu będzie więc posiadał wszelkie przymioty wymagane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej jako niezależne przedsiębiorstwo.

Powyższego wniosku nie zmienia okoliczność, że obecnie obsługę z zakresu księgowości, BHP itp. świadczą odpowiednie komórki organizacyjne Wnioskodawcy. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2011 r., sygn. IPPB5/423-998/11-2/DG, w której organ podzielił argumentację wnioskodawcy, że na klasyfikację transakcji nie ma wpływu fakt iż nie dochodzi do przeniesienia wszystkich funkcji wspierających z B. Oddział w Polsce do F. (takich jak np. pełna obsługa kadrowa czy księgowa). Okoliczność ta jest zdaniem Wnioskującego podyktowana dążeniem do uniknięcia powielania odpowiednich, istniejących już w F. funkcji. Ograniczenia w tym zakresie nie podważają, zdaniem B. Oddział w Polsce, zasadności twierdzenia o możliwości funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, między innymi z tego powodu, iż równocześnie w ramach transakcji dochodzi do transferu płynności finansowej (gotówki), która byłaby wystarczająca do potencjalnego zakupu usług outsourcingowych zapewniających realizację przedmiotowych funkcji.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, opisane w zdarzeniu przyszłym, wyodrębnione działy spełniają przesłanki uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. W konsekwencji, wniesienie Pionu produkcyjno-usługowego (wraz z przypisanymi do niego aktywami i zobowiązaniami) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p.

Stanowisko Spółki w tym zakresie zostało potwierdzone przez organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lutego 2013 r., sygn. IPPB5/423-1168/12-2/DG;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 października 2011 r., sygn. IPPB5/423-700/11-2/DG;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-885/11/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2, 3 i 4 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl