IBPB-1-3/4510-19/16/SK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-19/16/SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 5 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 17 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji nabytych w sposób wskazany we wniosku dot. wydatków:

* na nabycie akcji (podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notarialne, wydatki dot. pośrednictwa biura maklerskiego) - jest prawidłowe,

* doradztwa prawnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji nabytych w sposób wskazany we wniosku dot. wydatków na nabycie akcji (podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notarialne, wydatki dot. pośrednictwa biura maklerskiego) oraz doradztwa prawnego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 lutego 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-19/16/SK, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, co też nastąpiło 17 marca 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest osobą prawną - spółką akcyjną (dalej: "Wnioskodawca"), podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwana "u.p.d.o.p.").

Wnioskodawca posiada status akcjonariusza w "X" Spółce akcyjnej, podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p. Dnia 17 grudnia 2014 r. na mocy umowy sprzedaży, zawartej ze spółką osobową z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca nabył 991.504 akcji serii C w kapitale zakładowym "X" Spółce akcyjnej za cenę sprzedaży w łącznej kwocie 103.116,416 zł. W dniu 18 grudnia 2014 r. wspólnicy spółki osobowej z siedzibą na Cyprze podjęli jednomyślnąuchwałę o rozwiązaniu spółki i podziale jej majątku pomiędzy wspólników. Uchwała nie wywoływała skutku przenoszącego majątek rozwiązanej spółki na rzecz jej wspólników, a jedynie zobowiązała jej Komplementariusza - spółkę kapitałową z siedzibą na Cyprze, do podjęcia wszelkich kroków celem jej wykonania, tzn. przekazania majątku rozwiązanej spółki osobowej na rzecz jej wspólników. Spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze stała się dysponentem składników majątku rozwiązanej spółki osobowej z siedzibą na Cyprze. Mocą wskazanej uchwały u Wnioskodawcy powstało roszczenie o przekazanie na jego rzecz majątku, pozostałego po rozwiązaniu spółki osobowej z siedzibą na Cyprze. W związku z tym, celem wykonania uchwały zostało zawarte porozumienie pomiędzy komplementariuszem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze (spółką kapitałową), a Wnioskodawcą. Na mocy zawartego porozumienia Wnioskodawca złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży, wynikającej z umowy zawartej z Wnioskodawcą, z wierzytelnością przysługującą Wnioskodawcy o przeniesienie na jego rzecz majątku polikwidacyjnego, stosownie do postanowień uchwały o rozwiązaniu spółki osobowej z siedzibą na Cyprze. Tym samym, wierzytelność, przysługująca spółce osobowej z siedzibą na Cyprze z tytułu umowy sprzedaży wygasła na mocy potrącenia zawartego w opisanym porozumieniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uprawnionym jest twierdzenie Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji, nabytych na podstawie umowy sprzedaży ze spółką osobową z siedzibą na Cyprze, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie kwota ceny sprzedaży, jaką Wnioskodawca był zobowiązany uiścić, w związku z nabyciem tych akcji od spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, a także wszelkie inne wydatki Wnioskodawcy na nabycie tych akcji, których poniesienia nie mógł uniknąć, np. wydatki na pośrednictwo biura maklerskiego, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notarialne, koszty doradztwa prawnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Przepisy u.p.d.o.p. nie wskazują wyraźnie, co stanowi przychód w przypadku odpłatnego zbycia akcji, nabytych w drodze zawarcia umowy sprzedaży. Oznacza to, że do tej czynności należy zastosować reguły ogólne, wynikające z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. Tym samym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem, ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto, do ustalenia wysokości uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie również art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., zgodnie z którym za przychody związane z działalnością i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jednocześnie, moment powstania przychodu ze zbycia przedmiotowych akcji należy ustalić zgodnie z art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p., gdzie za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

* wystawienia faktury albo

* uregulowania należności.

Jednocześnie, wskazać należy, że przychód ze zbycia akcji nie został wyłączony, zgodnie z art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p. z katalogu przychodów, podlegających opodatkowaniu oraz nie stanowi przychodu, zwolnionego z opodatkowania tym podatkiem, na mocy art. 17 u.p.d.o.p. Tym samym, przychodem ze zbycia akcji będzie kwota równa cenie sprzedaży, natomiast obowiązek podatkowy powstanie w dniu zbycia akcji, stanowiących prawa majątkowe, chyba że wcześniej nastąpi wystawienie faktury za tę czynność, bądź uregulowanie należności. Wtedy momentem powstania obowiązku podatkowego będzie dzień wystawienia faktury, bądź uregulowania należności (w zależności od tego, która czynność będzie miała miejsce, jako pierwsza).

Jak zostało wskazane powyżej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, ustalany jako różnica pomiędzy osiągniętym przychodem, a kosztami jego uzyskania. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jednocześnie, art. 15 u.p.d.o.p. nie zawiera normy, wskazującej szczególny sposób ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji, nabytych na mocy zawarcia umowy sprzedaży. Jednakże, norma taka zawarta jest w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Dla ustalenia prawidłowej wysokości kosztów uzyskania przychodów, jakie może rozpoznać Wnioskodawca, istotnym jest zdefiniowanie pojęcia "wydatków", pojawiającego się w powoływanych przepisach. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, z uwagi na fakt, że art. 16 u.p.d.o.p. zawiera katalog wydatków, nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, definiując pojęcia w nim zawarte należy posługiwać się ściśle wykładnią językową. Tym samym, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod. Red. M. Szymczaka (PWN, Warszawa, wyd. VIII z 1993 r., t. III, s. 793) za wydatek uznawana jest "suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś". Jednocześnie, pojęcie to należy rozumieć, jako wydatkowanie pieniędzy. Powyższe rozumienie tego pojęcia potwierdza Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 7 września 2004 r. sygn. akt FSK 324/04, wskazując, że przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654), należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Z tego względu odsetek od kredytu na wymieniony cel nie można uznać za koszt uzyskania przychodu tylko w wypadku, jeżeli kredyt nie spełnia wymogu określonego w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., to jest nie został zaciągnięty w celu osiągnięcia przychodu. Powyższe, potwierdzane jest również przez wojewódzkie sądy administracyjne, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 9 maja 2012 r. sygn. akt I SA/BK 84/12, zgodnie z którym wydatkami na nabycie udziałów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. są to wydatki bezpośrednio związane z nabyciem tych udziałów. O bezpośredniości wydatków świadczy to, że podatnik przy nabyciu udziałów nie może ich uniknąć. Są to też wydatki, bez których nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów. Wydatkiem na nabycie udziałów w rozumieniu analizowanego uregulowania nie jest wyłącznie cena, którą spółka uiściła nabywając te udziały. Do takich wydatków zalicza się również opłaty notarialne.

Tym samym, uprawnionym jest twierdzenie Wnioskodawcy, zgodnie z którym, mając na uwadze powyżej wskazane przepisy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę akcji, nabytych w związku z zawarciem ze spółką osobową z siedzibą na Cyprze umowy sprzedaży, jest on uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków, jakie Wnioskodawca poczynił na nabycie tych akcji, tzn. w wysokości ceny sprzedaży, opłat notarialnych i innych wydatków, które były niemożliwe do uniknięcia.

Powyżej wskazane stanowisko zostało potwierdzone w szeregu interpretacji indywidualnych Ministra Finansów, wydanych na gruncie podobnych stanów faktycznych, m.in.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grudnia 2014 r., Znak: ILPB3/423-480/14-3/PR;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 października 2012 r., Znak: IBPBII/2/415-971/12/HS.

Jednocześnie, wskazać należy, że na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości równej cenie nabycia akcji przez Wnioskodawcę, nie ma wpływu fakt, że nie miało miejsca faktyczne przekazanie środków pieniężnych, a zobowiązanie Wnioskodawcy w związku z nabyciem akcji od spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, wygasło w drodze potrącenia. Jak podkreśla się bowiem w doktrynie, jedną z funkcji instytucji potrącenia jest wzajemne wygaśnięcie zobowiązania dłużników tak, jakby dłużnicy spełnili świadczenia, w związku z czym potrącenie jako sposób wygaszenia stosunku zobowiązaniowego uznaje się za równoważny spełnieniu świadczenia (A. Janiak, Komentarz do art. 498 Kodeksu cywilnego, w: A. Kidyba red., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX, 2014). Dla skuteczności potrącenia w świetle unormowania art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego wystarczające jest jedynie oświadczenie strony dokonującej potrącenia (por. wyrok SA w Katowicach z 27 lipca 2012 r., sygn. V ACa 313/12). Jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2009 r., Znak: IBPBI/2/423-892/09/AM, na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Zatem uregulowanie zobowiązań w drodze potrącenia winno być traktowane jako poniesienie kosztu w znaczeniu kasowym. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 września 2009 r., Znak: IBPB3/423-564/08/AM, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z 11 lipca 2008 r., Znak: IPPB3/423-559/08-3/MK i z 3 listopada 2010 r. Znak: IPPB3/423-569/10-2/GJ oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2010 r., Znak: ILPB4/423-145/10-2/DS. Należy również wskazać, że art. 26 ust. 7 u.p.d.o.p. wymienia potrącenie obok zapłaty, wiążąc z nimi taki sam skutek. Jakkolwiek przepisy te dotyczą zasad pobierania tzw. podatku u źródła, to zdaniem Wnioskodawcy, świadczą o konieczności szerokiego rozumienia pojęcia zapłaty. Rozważania te potwierdzają także organy podatkowe - przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-8/15/MW uznano za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, który stwierdził, że potrącenie jest więc formą wykonania zobowiązania, do którego - w myśl art. 503 Kodeksu cywilnego - stosuje się przepisy o zaliczeniu zapłaty.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej zgodnie z oczekiwaniem Wnioskodawcy, zawartym w piśmie z 14 marca 2016 r., jest wyłącznie kwestia dot. rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji dot. wskazanych we wniosku wydatków.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Jak wynika z ww. przepisu, wydatki na objęcie lub nabycie udziałów nie podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, lecz dopiero w momencie ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Użycie przez ustawodawcę określenia "wydatki na nabycie" oznacza, że do kosztów, ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji. Takie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów podatkowych wynikające z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, prowizje biura maklerskiego itp.).

W kategorii wydatków na nabycie udziałów nie mieszczą się natomiast koszty doradztwa prawnego związanego z tą transakcją. Ich poniesienie nie jest konieczne dla nabycia udziałów. Wydatki te mogą jednak stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wobec powyższego, wydatki poniesione na usługi doradztwa prawnego związane z transakcją kupna-sprzedaży udziałów, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, o ile spełniają warunki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada status akcjonariusza w spółce akcyjnej. W dniu 17 grudnia 2014 r. na mocy umowy sprzedaży zawartej ze spółką osobową na Cyprze, Wnioskodawca nabył 991.504 akcji serii C w kapitale zakładowym spółki akcyjnej za cenę sprzedaży 103.116.416 zł. W dniu 18 grudnia 2014 r. wspólnicy spółki osobowej z siedzibą na Cyprze podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i podziale jej majątku pomiędzy wspólników. Uchwała nie wywoływała skutku przenoszącego majątek rozwiązanej spółki na rzecz jej wspólników, a jedynie zobowiązała jej spółkę kapitałową z siedzibą na Cyprze, do przekazania majątku rozwiązanej spółki osobowej na rzecz jej wspólników. Spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze stała się dysponentem składników majątku rozwiązanej spółki osobowej z siedzibą na Cyprze. Mocą wskazanej uchwały u Wnioskodawcy powstało roszczenie o przekazanie na jego rzecz majątku, pozostałego po rozwiązaniu spółki osobowej z siedzibą na Cyprze. W związku z powyższym, zostało zawarte porozumienie pomiędzy komplementariuszem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze (spółką kapitałową), a Wnioskodawcą. Na mocy zawartego porozumienia Wnioskodawca złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży, wynikającej z umowy zawartej z Wnioskodawcą, z wierzytelnością przysługującą Wnioskodawcy o przeniesienie na jego rzecz majątku spółki osobowej. Tym samym, wierzytelność, przysługująca spółce osobowej z siedzibą na Cyprze z tytułu umowy sprzedaży wygasła na mocy potrącenia zawartego porozumienia.

Na gruncie prawa cywilnego przewidziano również inne niż uregulowanie należności (zapłata zobowiązania) sposoby wygaśnięcia zobowiązania. Jednym z takich sposobów jest potrącenie (kompensata). I tak, zgodnie z art. 498 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Zauważyć należy, że istotą umownego potrącenia jest ograniczenie obrotu środkami pieniężnymi, co następuje w drodze umorzenia wzajemnych wierzytelności przez zaliczenie, w wyniku czego osoby mające wobec siebie nawzajem wierzytelności z tych samych lub różnych stosunków zobowiązaniowych nie otrzymują efektywnie należnych im świadczeń, lecz na skutek potrącenia każda z nich zostaje zwolniona ze swego zobowiązania albo całkowicie, albo też do wysokości należności niższej. Potrącenie jest więc formą wykonania zobowiązania, do którego, w myśl art. 503 Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy o zaliczeniu zapłaty.

Wobec powyższego, uregulowanie zobowiązań w drodze potrącenia winno być traktowane jako poniesienie kosztu w znaczeniu kasowym.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji, kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z cyt. art. 16 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., będą poniesione wydatki na ich zakup. Zatem, w przypadku opisanej we wniosku kompensaty zobowiązań, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość wierzytelności Wnioskodawcy wobec spółki osobowej, która zostanie potrącona z wierzytelnością spółki osobowej wobec Wnioskodawcy. Kosztem podatkowym stanowiącym "wydatek na nabycie akcji" będą również wydatki dot. pośrednictwa biura maklerskiego, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notarialne. W przypadku natomiast poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów dot. doradztwa prawnego, zauważyć należy, że poniesienie tych wydatków nie jest konieczne w celu nabycia akcji. Wydatki te, jako niestanowiące "wydatków na nabycie akcji", mogą jednakże stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów. Wobec powyższego, wydatki poniesione na usługi doradcze związane z transakcją kupna-sprzedaży akcji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p., o ile spełniają warunki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji nabytych w sposób wskazany we wniosku dot. wydatków:

* na nabycie akcji (podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notarialne, wydatki dot. pośrednictwa biura maklerskiego) uznano za prawidłowe,

* doradztwa prawnego uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl