IBPB-1-3/4510-131/16/APO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-131/16/APO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy zawarcie kontraktu X. stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu i w konsekwencji, wynik realizowany na przedmiotowym kontrakcie (tekst jedn.: odpowiednio zysk albo strata), jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy zawarcie kontraktu X. stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu i w konsekwencji, wynik realizowany na przedmiotowym kontrakcie (tekst jedn.: odpowiednio zysk albo strata), jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") jest spółką kapitałową z siedzibą na terenie Polski i zajmuje się produkcją komponentów do silników i układów napędowych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz branży posprzedażnej. Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "Strefa", "SSE") na podstawie zezwolenia z 28 marca 2013 r. oraz zezwolenia z 23 czerwca 2014 r. (dalej razem: "Zezwolenie"). Spółka osiąga dochody, zarówno w ramach działalności strefowej, korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Działalność finansowa nie jest objęta zakresem Zezwolenia.

W związku z planami inwestycyjnymi, dotyczącymi m.in. nabycia środków trwałych, Spółka zaciągnęła kredyt w walucie (EUR). Kredyt jest i będzie przeznaczony na finansowanie nabycia (lub wytworzenia) środków trwałych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności strefowej korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "p.d.o.p.").

Z uwagi na fakt, że zadłużenie z tytułu kredytu, o którym mowa powyżej, oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej (EURIBOR3M), Spółka zawarła z Bankiem dodatkową umowę Transakcji Zamiany Stóp Procentowych, a więc dotyczącą pochodnego instrumentu finansowego, tzw. X. (IRS).

Mechanizm funkcjonowania IRS polega na tym, że Bank będzie płacił na rzecz Spółki odsetki według zmiennej stopy procentowej (takiej samej, jak dla wiążącej go ze Spółką umowy kredytowej); Spółka natomiast, będzie płacić na rzecz Banku odsetki według stałej, ustalonej w umowie IRS stopy procentowej od kwoty wskazanej w umowie IRS. W zależności od wysokości zmiennej stopy procentowej na dany moment, Spółka może uzyskiwać na tych transakcjach dodatni lub ujemny wynik.

W związku z zawarciem ww. umowy, Spółka de facto dokonała zmiany oprocentowania kredytu o zmiennej stopie procentowej na stałą stopę procentową, zabezpieczając się przed ryzykiem zmienności stopy procentowej.

Koszty wynikające z zawartego kontraktu mogą być naliczane (oraz płacone przez Spółkę) także przed dniem oddania środka trwałego do używania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zawarcie kontraktu X. stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu i w konsekwencji, wynik realizowany na przedmiotowym kontrakcie (tekst jedn.: odpowiednio zysk albo strata), jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282, dalej: "ustawa o SSE"), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie zaś do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie, art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że powyższe zwolnienie (...) przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W konsekwencji, zwolnienie z p.d.o.p., co do zasady, może znaleźć zastosowanie, w stosunku do dochodów z działalności gospodarczej spełniającej dwa zasadnicze warunki:

1.

określonej w zezwoleniu;

2.

prowadzonej na terenie Strefy.

Jeżeli zatem, dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w Zezwoleniu i jednocześnie, jeżeli działalność taka nie jest działalnością pomocniczą, niezbędną do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w Zezwoleniu, to wynik na takiej działalności nie podlega zwolnieniu od p.d.o.p., jako wynikający z działalności odrębnej niż ta wskazana w Zezwoleniu.

Podatnik podkreśla, że świadomy jest szeregu interpretacji indywidualnych zawierających bardzo ścisłą wykładnię pojęcia działalności pomocniczej. Dla przykładu, Wnioskodawca pragnie powołać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2008 r., znak: IBPB3/423-309/07/MO.

Dodatkowo, na poparcie wąskiej interpretacji pojęcia działalności strefowej, Podatnik przywołuje tezę zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29 listopada 2007 r., sygn. I SA/G1 614/07. W niniejszym wyroku wskazano, że: przesłanką korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p. jest to, aby dochód uzyskiwany był na terenie Strefy wyłącznie w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu na działalność na terenie Strefy. Dochody pochodzące z działalności innej niż ta, która wskazana jest w zezwoleniu (...) podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Tożsame stanowisko zostało wyrażone także przez NSA, m.in. w wyroku z 9 października 2013 r., sygn. II FSK 2766/11, w którym wskazano, że zwolnieniu podatkowemu dostępnemu dla inwestorów działających w SSE podlegają wyłącznie dochody osiągane z działalności prowadzonej fizycznie na terenie Strefy w ramach grupowań określonych w zezwoleniu - poza zakresem zwolnienia pozostają zaś przychody/dochody wynikłe z umów zawieranych z podmiotami trzecimi, mającymi na celu minimalizację ryzyka związanego z prowadzeniem działalności na terenie SSE (we wskazanym przypadku - umowa z ubezpieczycielem).

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki uznać należy, że zawieranie transakcji na instrumentach finansowych - w tym przypadku transakcji X. - stanowiące działalność finansową, która nie została wymieniona w Zezwoleniu, a jednocześnie nie jest niezbędna dla prowadzenia działalności objętej zakresem Zezwolenia, nie może być uznana za działalność pomocniczą względem tej działalności.

W konsekwencji, w przypadku Spółki, wynik zrealizowany na wykorzystaniu danego instrumentu zabezpieczającego (zysk lub strata) ma wpływ jedynie na dochód/stratę osiągniętą na działalności pozastrefowej, tj. opodatkowanej p.d.o.p. na zasadach ogólnych.

Stanowisko takie jest w pełni spójne z jednolitym podejściem prezentowanym przez organy podatkowe w podobnych sprawach - zgodnie z praktyką organów podatkowych, wykorzystanie instrumentów finansowych może stanowić w określonych przypadkach działalność finansową, odrębną względem działalności określonej w treści Zezwolenia.

Takie stanowisko zostało też wyrażone przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2012 r., znak: ITPB3/423-482/12/MK, który stwierdził, że zawieranie umów na kontrakty terminowe typu forward jest odrębną od działalności gospodarczej dziedziną aktywności przedsiębiorcy, który kierując się racjonalnością inicjowanych stosunków prawnych także w sferach niezwiązanych ze świadczoną na co dzień sprzedażą (...). Dochody powstałe w wyniku ujęcia przychodów i kosztów wynikających z realizacji walutowych kontraktów terminowych finansowych nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych niezależnych operacji finansowych. Zatem dochody te nie stanowią dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy.

W konsekwencji, wykorzystanie instrumentów zabezpieczających, do których odnosi się przedmiotowe pytanie, uznać należy za przejaw wskazanej "dodatkowej" działalności finansowej przedsiębiorcy, nieokreślonej w treści Zezwolenia, nie będącej jednocześnie działalnością pomocniczą względem działalności podstawowej korzystającej ze zwolnienia podatkowego. Tym samym, wynik realizowany na niniejszych instrumentach, generowany w ramach działalności finansowej, odrębnej od działalności określonej w Zezwoleniu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przedstawiona powyżej argumentacja oraz stanowisko organów podatkowych, w sposób jednolity wskazują, że wynik zrealizowany na transakcjach dokonywanych na instrumentach pochodnych należy uznać za opodatkowany p.d.o.p. na zasadach ogólnych, jako osiągnięty w ramach odrębnej działalności finansowej, niewskazanej w treści Zezwolenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 oraz w zakresie stanu faktycznego zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl