Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-125/15/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przejęcie zobowiązań Spółki związanych z Pionem produkcyjno-usługowym przez Spółkę operacyjną w ramach aportu w zamian za wydane udziały, nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przejęcie zobowiązań Spółki związanych z Pionem produkcyjno-usługowym przez Spółkę operacyjną w ramach aportu w zamian za wydane udziały nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka oferuje kompleksowe usługi inżynierskie realizując inwestycje m.in. w obszarach: instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne; systemy automatyki przemysłowej; budownictwo komercyjne i przemysłowe; systemy kontrolno-pomiarowe; rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu. Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Wnioskodawca planuje wydzielenie podstawowej działalności operacyjnej i przeniesienie jej aportem do innej spółki. Intencją Wnioskodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka prowadzić będzie wyłącznie działalność holdingową, a podstawowa działalność operacyjna w grupie kapitałowej zostanie przeniesiona do spółki z o.o. (dalej: "Spółka operacyjna"). Działalność operacyjna związana z wydzielanymi składnikami majątkowymi zostanie wyodrębniona w Spółce w ramach pionu produkcyjno-usługowego (dalej: "Pion produkcyjno-usługowy"). Nadzór nad działalnością Pionu produkcyjno-usługowego będzie sprawował Wiceprezes Zarządu Spółki (niezatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, lecz pełniący swoje funkcje na podstawie powołania), który jest osobą uprawnioną do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych związanych z działalnością operacyjną prowadzoną przez Spółkę (w tym, w szczególności, do negocjowania i zawierania umów z kontrahentami). Wiceprezes Zarządu Spółki jest jednocześnie zatrudniony w Spółce operacyjnej na podstawie umowy o pracę. Do Spółki operacyjnej zostaną także przeniesieni w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa pracownicy Pionu produkcyjno-usługowego, którzy są niezbędni w celu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tego pionu (w szczególności kierownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych kontraktów). Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywali w prowadzonej działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe.

Do Pionu produkcyjno-usługowego przypisane będą także niektóre zobowiązania związane z działalnością gospodarczą (m.in. zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej), należności i środki pieniężne. Przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki operacyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Pionu produkcyjno-usługowego.

Przedmiotem aportu będzie Pion produkcyjno-usługowy obejmujący w szczególności:

* wybrane składniki majątkowe związane z działalnością operacyjną (np. narzędzia służące prowadzonej działalności operacyjnej, części zamienne),

* niektóre zobowiązania i należności związane z działalnością operacyjną,

* niektóre prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami (np. umowy dzierżawy nieruchomości, umowy na dostawę mediów),

* prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami Wnioskodawcy zajmującymi się sprawami związanymi z działalnością operacyjną.

Na moment wniesienia przez Wnioskodawcę aportu będzie mieć miejsce następująca sytuacja:

1. Wyodrębnienie organizacyjne

Pion produkcyjno-usługowy będzie stanowił wyodrębnioną jednostkę w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy odpowiadającą za działalność operacyjną. Powyższe będzie potwierdzać w szczególności schemat organizacyjny Wnioskodawcy, w którym Pion produkcyjno-usługowy będzie wydzielony jako odrębna jednostka organizacyjna w ramach struktury Wnioskodawcy.

Do Pionu produkcyjno-usługowego będą przydzieleni pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednio zadaniami związanymi z działalnością operacyjną Spółki (w tym w szczególności kierownicy budów realizujący poszczególne projekty). Zadania tych pracowników będą miały odrębny charakter od zadań innych osób zatrudnionych w Spółce w ramach Pionu Administracji oraz Działu Obsługi Wybranych Kontraktów.

2. Wyodrębnienie finansowe

Pion produkcyjno-usługowy będzie wydzielony w strukturach organizacyjnych Wnioskodawcy pod względem finansowym. Oznacza to, że prowadzona u Wnioskodawcy ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwi w szczególności odrębne określenie przychodów i kosztów związanych z prowadzoną przez Pion produkcyjno-usługowy działalnością operacyjną. W zakładowym planie kont zostaną wyodrębnione konta kosztowe i przychodowe związane z działalnością operacyjną Pionu produkcyjno-usługowego. Z tego względu, Wnioskodawca będzie ujmował na tych kontach odpowiednio koszty i przychody związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością w zakresie Pionu produkcyjno-usługowego.

W odniesieniu do kosztów dotyczących całokształtu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (np. kosztów ogólnego zarządu, wsparcia finansowo-księgowego, IT), Spółka będzie przypisywać koszty do Pionu produkcyjno-usługowego na podstawie stosownych kluczy alokacji. Koszty te będą ewidencjonowane na podstawie dokumentów wewnętrznych.

Wnioskodawca przygotuje na moment przekazania działalności w postaci Pionu produkcyjno-usługowego do Spółki operacyjnej odrębny rachunek zysków i strat (pro forma) prezentujący wyniki działalności związanej z działalnością operacyjną oraz bilans (pro forma) obrazujący aktywa i pasywa związane z Pionem produkcyjno-usługowym.

3. Wyodrębnienie funkcjonalne

W ramach Pionu produkcyjno-usługowego są realizowane kontrakty zapewniające Spółce źródło przychodów. Prawa i obowiązki wynikające z wybranych kontraktów zostaną przeniesione w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki operacyjnej i będą realizowane przez Spółkę operacyjną po dokonaniu aportu. W przyszłości nowe kontrakty dotyczące działalności związanej z Pionem produkcyjno-usługowym będą realizowane również w ramach Spółki operacyjnej (m.in. dzięki potencjałowi uzyskanemu w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Pion produkcyjno-usługowy będzie jednostką dysponującą w szczególności:

* składnikami majątkowymi umożliwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności operacyjnej (którymi będzie dysponował na podstawie tytułu własności bądź odpowiednich umów cywilnoprawnych),

* pracownikami, którzy będą zajmowali się prowadzoną działalnością oraz sprawującego nadzór nad działalnością Pionu Wiceprezesa Zarządu Spółki, uprawnionego do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w zakresie działalności operacyjnej,

* zobowiązaniami i należnościami oraz środkami pieniężnymi związanymi z prowadzoną działalnością,

* prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartych umów, które umożliwiają generowanie przychodów w przyszłości.

W konsekwencji, Pion produkcyjno-usługowy przed wniesieniem aportu do Spółki operacyjnej będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, posiadając wszelkie wymagane w tym celu aktywa (takie jak składniki materialne, odpowiedni personel, zabezpieczone źródła przychodów oraz środki pieniężne). Pion produkcyjno-usługowy można zatem uznać za zorganizowany zespół powiązanych składników majątkowych, który jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (tekst jedn.: funkcjonowania jako przedsiębiorstwo osiągające przychody z tytułu działalności operacyjnej).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przejęcie zobowiązań Spółki związanych z Pionem produkcyjno-usługowym przez Spółkę operacyjną w ramach aportu w zamian za wydane udziały, nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przejęcie zobowiązań Spółki związanych z Pionem produkcyjno-usługowym przez Spółkę operacyjną w ramach aportu w zamian za wydane udziały, nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.") - w ślad za Dyrektywą Rady 2009/133/WE (Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. U.UE.L2009.310.34)) - przewidują neutralność podatkową wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie, zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowaną w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić powinny również zobowiązania. Jak wynika z powyższego, przejęcie zobowiązań nie powinno prowadzić do powstania przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w przeciwnym razie neutralność takiej czynności nigdy nie mogłaby być zachowana.

u.p.d.o.p. nie zawiera żadnego przepisu, który nakazywałby w takim przypadku rozpoznanie przychodu przez wnoszącego aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy zatem uznać, że w związku z przeniesieniem tych zobowiązań do Spółki operacyjnej nie powstanie przychód podatkowy równy wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. W analizowanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie bowiem do umorzenia bądź przedawnienia zobowiązań przejmowanych przez Spółkę operacyjną - zgodnie z terminologią cywilnoprawną, przeniesienie zobowiązań w ramach transakcji aportowej nie prowadzi do umorzenia zobowiązań, lecz do przejęcia długu (tekst jedn.: dochodzi do zmiany osoby dłużnika, same zobowiązania zaś nie wygasają). Powyższe oznacza, że nie zostaną wypełnione przesłanki z art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. - w przedmiotowej sprawie nie dojdzie ani do umorzenia zobowiązań Spółki, ani zobowiązania te nie ulegną przedawnieniu w chwili aportu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku przekazania aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniami, nie powstanie po jej stronie przychód podatkowy z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.

Stanowisko Spółki w tym zakresie zostało potwierdzone przez organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lutego 2013 r., sygn. IPPB5/423-1168/12-2/DG;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 października 2011 r., sygn. IPPB5/423-700/11-2/DG;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-885/11/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 3 i 4 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl