IBPB-1-2/4510-89/16/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-89/16/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku nr 5B z 14 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p.,

* wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Uczestnika przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce,

* Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez Uczestnika

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p.,

* wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Uczestnika przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce,

* Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez Uczestnika.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Fundusz") działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157; dalej: "UFI"). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Uczestnikiem Funduszu będzie m.in. spółka kapitałowa utworzona zgodnie z prawem holenderskim (dalej: "DutchCo" lub "Uczestnik"). Uczestnik posiada siedzibę w Holandii i jest rezydentem podatkowym w Holandii. Uczestnik nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120; dalej: "UPO"). Niewykluczone jest, że w przyszłości uczestnikami Funduszu będą inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu.

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują między innymi:

- akcje Spółki A Sp. z o.o. - S.K.A (dalej: "A SKA"). A SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. A SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) A SKA jest Spółka B S.A. (dalej: "B S.A."). Komplementariuszem A SKA jest C Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku A SKA w następujący sposób:

1)

komplementariusz - 0,05% zysku netto,

2)

akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem A SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

- akcje Spółki D Sp. z o.o. - S.K.A. (dalej: "D Sp. z o.o. SKA"). D Sp. z o.o. SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. D Sp. z o.o. SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) D Sp. z o.o. SKA jest B S.A. Komplementariuszem D Sp. z o.o. SKA jest E Sp. z o.o. (dalej: "E Sp. z o.o."). Wspólnicy uczestniczą w zysku D Sp. z o.o. SKA w następujący sposób:

1)

komplementariusz - 0,05% zysku netto,

2)

akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem D Sp. z o.o. SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

- akcje Spółki F Sp. z o.o. - S.K.A. (dalej: "F Sp. z o.o. SKA"). F Sp. z o.o. SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. F Sp. z o.o. SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) F Sp. z o.o. SKA jest B S.A. Komplementariuszem F Sp. z o.o. SKA jest Spółka G Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku F Sp. z o.o. SKA w następujący sposób:

1)

komplementariusz - 0,05% zysku netto,

2)

akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem F Sp. z o.o. SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

- akcje H Sp. z o.o. - S.K.A. (dalej: "H Sp. z o.o. SKA"). H Sp. z o.o. SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. H Sp. z o.o. SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) H Sp. z o.o. SKA jest B S.A. Komplementariuszem H Sp. z o.o. SKA jest Spółka I Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku H Sp. z o.o. SKA w następujący sposób:

1)

komplementariusz - 0,05% zysku netto,

2)

akcjonariusze - 99,95% zysku netto.

Głównym aktywem H Sp. z o.o. SKA jest nieruchomość położona w Polsce.

- udziały Spółki J Sp. z o.o. (dalej: "J Sp. z o.o."). J Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami J Sp. z o.o. są Fundusz oraz B S.A. Wspólnicy uczestniczą w zysku J Sp. z o.o. w stosunku do posiadanych udziałów, co oznacza, że na dzień wystąpienia z wnioskiem, uczestniczą w zysku w następujący sposób:

1) Fundusz - 95,24% zysku netto,

2) B S.A. - 4,76% zysku netto.

Głównym aktywem J Sp. z o.o. jest nieruchomość położona w Polsce.

- udziały Spółki K Sp. z o.o. (dalej: "K Sp. z o.o."). K Sp. z o.o. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami K Sp. z o.o. są Fundusz oraz B S.A. Wspólnicy uczestniczą w zysku K Sp. z o.o. w stosunku do posiadanych udziałów, co oznacza, że na dzień wystąpienia z wnioskiem, uczestniczą w zysku w następujący sposób:

1) Fundusz - 95,24% zysku netto,

2) B S.A. - 4,76% zysku netto.

Głównym aktywem K Sp. z o.o. jest nieruchomość położona w Polsce.

(dalej razem: "Spółki inwestycyjne").

Niewykluczone, że w przyszłości B S.A. zbędzie część lub wszystkie posiadane przez siebie udziały/akcje w Spółkach Inwestycyjnych do Funduszu lub innej spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

GPO luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societe a responsabilite limitee) będąca rezydentem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga (dalej: "GPO") wraz z Funduszem są wspólnikami spółek o nazwach SPV O - 1 SCSp, SPV O - 2 SCSp, SPV O - 3 SCSp, SPV O - 4 SCSp, SPV O - 5 SCSp; (dalej razem: "Lux SCSp" lub "SPV O"). Fundusz jest wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp (associe commanditaire). Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp (associe commandite) jest GPO. Lux SCSp posiadają siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Wspólnicy uczestniczą w zysku Lux SCSp w następujący sposób:

1.

wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,01% zysku netto,

2.

wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,99% zysku netto.

Zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (ze zmianami, dalej: "Ustawa luksemburska o spółkach handlowych"), spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

Niewykluczone jest, że w przyszłości wspólnikami SPV O zostaną inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Ponadto Lux SCSp mogą w przyszłości posiadać również, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały lub akcje w spółkach osobowych lub kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działających na rynku nieruchomości.

Rozważana jest restrukturyzacja, która pozwoli m.in. na przygotowanie struktury kapitałowo-organizacyjnej, która ma zachęcić nowych, zagranicznych inwestorów do zainwestowania pośrednio lub bezpośrednio w certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy, tj. między innymi:

1.

wniesienia akcji/udziałów Spółek Inwestycyjnych do Lux SCSp,

2.

przekształcenia wniesionych Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe, w których komplementariuszem będzie C Sp. z o.o., D Sp. z o.o. SKA, F Sp. z o.o. SKA, H Sp. z o.o. SKA, L Sp. z o.o., M Sp. z o.o. (Komplementariusze).

Podatnikami z tytułu przychodów/kosztów osiąganych przez spółki komandytowe w strukturze docelowej będą Fundusz oraz Komplementariusze i GPO jako wspólnicy odpowiednio spółek komandytowych i Lux SCSp. Lux SCSp, jako podmioty transparentne podatkowo nie będą podatnikami z tytułu ww. przychodów/kosztów.

Zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz, poza wykupem certyfikatów inwestycyjnych, może dokonywać na rzecz uczestników wypłat m.in. z tytułu przychodów osiągniętych przez Fundusz z Zamknięcia Inwestycji (tekst jedn.: z tytułu zbycia, w całości lub w części, lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu, w tym także zbycia akcji lub udziałów w celu umorzenia). Przychody takie są pomniejszane o odpowiednie koszty, zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.

Zgodnie ze statutem Funduszu, wypłata z wymienionych wyżej tytułów nie wymaga wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz może zatem dokonywać powyższych wypłat na rzecz Uczestnika bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych od Uczestnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz DutchCo dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p.").

2. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz DutchCo dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Uczestnika przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce.

3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez DutchCo.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wypłata przez Fundusz na rzecz DutchCo z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 u.p.d.o.p.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego są w szczególności przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego. Zdaniem Funduszu, przychody z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu należy kwalifikować właśnie jako przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego.

W ocenie Funduszu, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle u.p.d.o.p. stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 u.p.d.o.p.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/4510-1024/15-2/BC z 23 listopada 2015 r.,

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-1201/14-5/JC z 18 lutego 2015 r.,

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-17/14-3/IŚ z 3 kwietnia 2014 r.,

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-688/13-4/KS z 28 listopada 2013 r.

Ad. 2

Wypłata przez Fundusz na rzecz DutchCo z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlega na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie w Holandii i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. Uczestnik może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Uczestnika jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO. Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez Uczestnika dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawarta w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty dokonywane przez Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Funduszu, w związku z tym, że:

* osiągnięty przez Uczestnika przychód z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych oraz

* UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takich przychodów,

przedmiotowe przychody powinny zostać zakwalifikowane jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub ewentualnie art. 22 UPO (inne dochody).

Zgodnie z art. 7 UPO (zyski przedsiębiorstw), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Unormowanie to dokonuje zatem rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwa będące stronami UPO w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw będących w tych państwach rezydentami. W rezultacie co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby) może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Natomiast zgodnie z art. 22 UPO (inne dochody), dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia powyższe nie mają jednak zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 UPO, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 UPO.

Przepisem art. 22 UPO objęte są wszelkie dochody, które nie zostały wyliczone w katalogu źródeł nazwanych, a więc zdaniem Funduszu także zyski osiągnięte przez Uczestnika z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Owe "inne dochody" mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania uprawnionego do ich uzyskania. Jeśli uprawnionym do uzyskania dochodu jest holenderski rezydent podatkowy, to państwem posiadającym wyłączne prawo do nałożenia podatku jest Holandia.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów oraz w związku z okolicznością, iż Uczestnik nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO należy uznać, iż zyski osiągnięte przez Uczestnika z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Holandii.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie między innymi w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/4510-1024/15-2/BC z 23 listopada 2015 r.,

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-1201/14-5/JC z 18 lutego 2015 r.,

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-688/13-4/KS z 28 listopada 2013 r.,

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-687/13-2/KS z 20 listopada 2013 r.,

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-550/13-2/AJ z 23 września 2013 r.

Ad. 3

Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz DutchCo z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Uczestnika.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Zgodnie ze stanowiskiem Funduszu przedstawionym w pkt 1, przychód osiągany przez Uczestnika z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi w świetle u.p.d.o.p. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przychód ten w szczególności nie może zostać zaklasyfikowany jako wypłata należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (tekst jedn.: przychody z tytułu odsetek, praw autorskich, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych itp.) oraz w art. 22 ust. 1 (tekst jedn.: dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w pkt 2, powyższy przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce na gruncie UPO. Prawo do opodatkowania tego przychodu na mocy przepisów UPO zostanie przyznane holenderskiej jurysdykcji podatkowej.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie będzie żadnych podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. i w konsekwencji Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Uczestnika z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez DutchCo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosowanie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl