IBPB-1-2/4510-875/15/JW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-875/15/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

1. wygaśnięcie zobowiązania do wykupu obligacji i zapłaty ewentualnych odsetek na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności prowadzi po stronie Wnioskodawcy do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT - jest prawidłowe,

2. Wnioskodawca powinien zaliczyć wartość odsetek związanych z planowanym wykupem obligacji, które w związku z połączeniem Stron wygasły i nie zostały zapłacone obligatariuszowi, do swoich przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

1. wygaśnięcie zobowiązania do wykupu obligacji i zapłaty ewentualnych odsetek na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności prowadzi po stronie Wnioskodawcy do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT,

2. Wnioskodawca powinien zaliczyć wartość odsetek związanych z planowanym wykupem obligacji, które w związku z połączeniem Stron wygasły i nie zostały zapłacone obligatariuszowi, do swoich przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, (dalej także: "Spółka") podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej także: "CIT") w Polsce. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług przewozu osób koleją linową oraz linowo - terenową w rejonach górskich.

W związku z koniecznością spłaty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego Spółka dokonała emisji obligacji zarówno na okaziciela jak i imiennych, których jedynym nabywcą została Spółka X (odrębna od Wnioskodawcy spółka, istniejąca do dnia jej przejęcia 30 czerwca 2015 r. przez Wnioskodawcę, dalej także: "Spółka X" lub razem jako "Strony").

Emisja obligacji nie nastąpiła w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) ani nie była przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.).

Spółka X zobowiązała się do nabywania na własny rachunek, do dnia 31 lipca 2016 r., wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę. Nabycie obligacji następowało po cenie emisyjnej, tj. wynoszącej 100% wartości nominalnej obligacji, po jakiej obligacje zostały wyemitowane na rynku pierwotnym.

W dniu 30 czerwca 2015 r. doszło do połączenia Spółki X (obligatariusza) i Spółki (emitenta). Połączenie Stron nastąpiło poprzez przeniesienie całego należącego do Spółki X majątku na Wnioskodawcę, jako spółkę przejmującą. Przejęcie Spółki X pozwoliło Spółce na reorganizację i uproszczenie struktury własnościowej w ramach holdingu, w którym działały strony, obniżenie kosztów operacyjnych związanych z istnieniem dwóch podmiotów gospodarczych, usprawnienie procesów zarządczych oraz centralizację funkcji gospodarczych w jednym podmiocie. Rozliczenie połączenia Stron w księgach rachunkowych nastąpiło przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, w wyniku której doszło do zsumowania poszczególnych pozycji aktywów i pasywów połączonych spółek na dzień ich połączenia. W związku z połączeniem nie doszło do zamknięcia ksiąg Spółki X. Wskutek połączenia Spółka weszła w całokształt praw i obowiązków, których podmiotem była dotychczas Spółka X. W związku z połączeniem doszło do konfuzji wzajemnych praw i obowiązków. W szczególności Spółka stała się podmiotem, któremu jednocześnie przysługują uprawnienia wierzyciela, jak i podmiotem, na którym ciążą obowiązki dłużnika z tytułu wyemitowanych obligacji. Na skutek połączenia Spółka przestała być zobowiązana wobec Spółki X do wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek.

Zgodnie z ustaleniami Stron termin wykupu obligacji przez Spółkę przypadał po połączeniu Stron. W związku z tym Spółka X nie mogła żądać od Spółki wcześniejszego wykupu obligacji, przed połączeniem Stron.

Odsetki związane z emisją obligacji zostały naliczone na dzień 30 listopada 2014 r. Odsetki naliczone na dzień 30 listopada 2014 r. nie zostały zapłacone przed dniem połączenia spółek (Spółka X nie otrzymała odsetek naliczonych na dzień 30 listopada 2014 r. przed dniem połączenia). Po naliczeniu odsetek na dzień 30 listopada 2014 r. odsetki nie były już naliczane do dnia połączenia Spółek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wygaśnięcie zobowiązania do wykupu obligacji i zapłaty ewentualnych odsetek na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności prowadzi po stronie Wnioskodawcy do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

2. Czy Wnioskodawca powinien zaliczyć wartość odsetek związanych z planowanym wykupem obligacji, które w związku z połączeniem Stron wygasły i nie zostały zapłacone obligatariuszowi, do swoich przychodów.

Ad. 1

Zdaniem Spółki, wygaśnięcie zobowiązania do wykupu obligacji i zapłaty odsetek na skutek konfuzji, do której doszło w wyniku połączenia Stron, nie generuje po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

Zgodnie z art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej także: "k.s.h."), spółka przejmująca albo nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Z powyższego wynika, że na gruncie k.s.h. połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tzw. sukcesją generalną. Oznacza to, że podmiot przejmujący wchodzi w całokształt praw i obowiązków przejmowanego podmiotu z mocy prawa.

W świetle regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm., dalej także: "k.c."), jeżeli na dzień przejęcia, pomiędzy stronami istnieje stosunek zobowiązaniowy, w wyniku połączenia stron tego stosunku zobowiązaniowego (tekst jedn.: wierzyciela i dłużnika) dojdzie do jego wygaśnięcia z mocy prawa. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do połączenia w jednej osobie roli dłużnika oraz wierzyciela. Scalenie w rękach jednego podmiotu praw i obowiązków wynikających z tego samego stosunku zobowiązaniowego prowadzi do jego wygaśnięcia, gdyż przestaje istnieć podstawowa cecha stosunku zobowiązaniowego, jaką jest istnienie dwóch przeciwstawnych stron reprezentujących odmienne interesy.

W analizowanym stanie faktycznym, Strony przeprowadziły połączenie w ten sposób, że Wnioskodawca dokonał przejęcia Spółki X. W związku z tym Spółka objęła cały należący do Spółki X majątek (zarówno aktywa jak i pasywa). Ponadto Spółka stała się również podmiotem dotychczasowych praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych, których stroną była Spółka X.

To z kolei, w przypadku stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wyemitowania obligacji, doprowadziło do wygaśnięcia:

a.

ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji oraz zapłaty odsetek, oraz

b.

prawa istniejącego po stronie Spółki X, co do żądania wykupu obligacji i zapłaty odsetek.

Wątpliwości Spółki w omawianym przypadku sprowadzają się do tego, czy w związku z wygaśnięciem zobowiązania do wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek powstał po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu CIT. Należy zatem przeanalizować, jakie skutki podatkowe wiążą z takim zdarzeniem regulacje ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej także: "CIT").

Przepisy CIT nie zawierają definicji pojęcia przychodu podatkowego. Niemniej jednak, ustawa zawiera w art. 12 katalog przykładowych przysporzeń majątkowych, które należy kwalifikować jako przychód podatnika. Analiza tych regulacji prowadzi do wniosku, że przychodem podatkowym będzie każde przysporzenie majątkowe po stronie podatnika, które w trwały i definitywny sposób powiększa jego majątek. Przychód podlegający opodatkowaniu CIT w szczególności musi mieć realny charakter, określoną ekonomicznie wartość.

Katalog przychodów wymieniony w ustawie o CIT w nie uwzględnia wprost konfuzji wierzytelności i długu wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego.

Zdaniem Spółki w wyniku konfuzji praw i obowiązków wiążących się z emisją obligacji nie powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

W następstwie połączenia poprzez przejęcie, w jednej osobie (Wnioskodawcy) doszło do połączenia funkcji wierzyciela i dłużnika. Doprowadziło to do wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego (a więc zarówno praw jak i obowiązków) z tytułu wyemitowanych obligacji, do czego doszło z mocy prawa. W rezultacie połączenia i konfuzji praw i obowiązków związanych z emisją obligacji Wnioskodawca nie uzyskał jakiejkolwiek realnej korzyści, przysporzenia w sensie ekonomicznym. Przede wszystkim należy zauważyć, że wygaśnięcie zobowiązania do wykupu obligacji w omawianym przypadku nie prowadziło ani do zwiększenia aktywów, ani do zmniejszenia pasywów Spółki. W istocie bowiem w wyniku konfuzji Spółka jednocześnie stanie się uprawniona do żądania wykupu obligacji i zapłaty odsetek, jak również zobowiązania do wykupu obligacji i zapłaty odsetek. Spowoduje to, że zarówno aktywa, jak i pasywa Spółki będą skorygowane o tę samą wartość, dlatego też zaistniała konfuzja nie spowoduje żadnych zmian w majątku Spółki, a w szczególności żadnego przysporzenia majątkowego.

Taką interpretację potwierdzają również przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm., dalej także: "u.o.r."). Przy połączeniu spółek metodą łączenia udziałów, stosownie do przepisów art. 44b ust. 13 oraz art. 44c ust. 3 pkt 1 u.o.r. wyłączeniu z bilansu połączonych spółek podlegają wzajemne należności i zobowiązania stron oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

Idąc dalej, zdaniem Wnioskodawcy konfuzja praw i obowiązków wynikających z emisji obligacji nie powinna być również utożsamiana z umorzeniem zobowiązania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Mianowicie przepis ten stanowi, że przychodami (...) są w szczególności (...) wartość z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Jak wynika z powyższego przepisu, dotyczy on opodatkowania sytuacji, w której podatnik uzyskuje przychód z tytułu zmniejszenia lub zlikwidowania ciążącego na nim zobowiązania poprzez jego umorzenie.

Zgodnie z treścią art. 508 k.c., zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Do umorzenia zobowiązania dochodzi zatem na skutek czynności dwustronnej, w ramach której oświadczeniu wierzyciela o zwolnieniu z długu, towarzyszyć będzie oświadczenie dłużnika o przyjęciu takiego zwolnienia.

W związku z powyższym opodatkowaniu CIT, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, podlegać będzie jedynie przysporzenie w postaci zwolnienia dłużnika z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela, które następuje na skutek dwustronnej czynności prawnej między dłużnikiem a wierzycielem, w ramach której wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik to zwolnienie przyjmuje.

Tymczasem w przypadku połączenia Stron, wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego następuje z mocy prawa, jako rezultat zespolenia długu i wierzytelności, mających wzajemny charakter, w rękach jednego podmiotu, a nie jako skutek współdziałania dwóch stron stosunku zobowiązaniowego tj. zaistnienia odrębnej, samoistnej czynności prawnej.

W przypadku konfuzji długu i wierzytelności nie dochodzi do żadnego wymiernego przysporzenia majątkowego po stronie podmiotu zobowiązanego do świadczenia, w przeciwieństwie do sytuacji umorzenia zobowiązania, w której dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela kosztem swojego majątku, w związku z czym powstaje po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw do tego aby twierdzić, że wartość odsetek od obligacji powinna zostać przez niego rozpoznana jako przychód podatkowy. Stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 2 CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Analiza powyższego przepisu, prowadzi do wniosku, że przychodem podatkowym są a contrario wszelkie odsetki naliczone i otrzymane przez podatnika.

Przepis ten wprowadza zatem regułę, zgodnie z którą rozliczanie odsetek odbywa się metodą kasową, przy której warunkiem decydującym o rozpoznaniu przychodu podatkowego jest jego faktyczne otrzymanie.

Wzajemne prawa i obowiązki z tytułu odsetek, podobnie jak przy wyemitowanych obligacjach, wygasły z mocy prawa, z chwilą połączenia Stron. Jak już wskazywano połączenie Stron doprowadziło do konfuzji, a więc skoncentrowania w rękach Wnioskodawcy podwójnej roli tj. uprawnionego do otrzymania odsetek, oraz zobowiązanego do ich zapłaty.

Przenosząc to na grunt niniejszej sprawy należy wskazać, że Spółka X nie osiągnęła przychodu podatkowego z tytułu odsetek (a w konsekwencji w wyniku połączenia Stron również Wnioskodawca nie powinien go rozpoznać), gdyż:

* odsetki zostały wprawdzie naliczone na dzień 30 listopada 2014 r. lecz do dnia połączenia Stron, odsetki nie zostały uregulowane przez Wnioskodawcę (Spółka X ich nie otrzymała);

* odsetki za okres od 1 grudnia do dnia połączenia Stron nie zostały ani naliczone ani otrzymane przez Spółkę X.

Reasumując, Wnioskodawca nie powinien uwzględniać w swoim zeznaniu CIT za rok podatkowy w którym doszło do połączenia Stron ani przychodów, ani kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek od obligacji, które nie zostały wykupione przed połączeniem Stron.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej także: "k.s.h."), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie może być dokonane m.in. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej - tzw. łączenie się przez przejęcie na mocy art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h., spółki przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., Wnioskodawca, z dniem połączenia, przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółek przejmowanych.

Z dniem połączenia Spółka przejmująca zostaje sukcesorem uniwersalnym Spółek przejmowanych - staje się stroną wszystkich zobowiązań/wierzytelności Spółek przejmowanych. W konsekwencji, w sytuacji, kiedy Spółka przejmowana jest wierzycielem Spółki przejmującej, połączenie spółek przez przejęcie będzie skutkować tym, że ten sam podmiot zostanie jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem z tytułu tego samego stosunku zobowiązaniowego (w tym przypadku z tytułu emisji obligacji). W świetle doktryny/nauki prawa cywilnego oraz wykładni regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm., dalej: "k.c."), taka sytuacja będzie stanowić konfuzję, która jest zaliczana do zdarzeń powodujących wygaśnięcie stosunku prawnego, pomimo braku spełnienia przez dłużnika świadczenia. W przypadku konfuzji wygaśnięcie zobowiązań następuje z mocy prawa, wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) w Rozdziale 4a określa zasady rachunkowego ujęcia operacji związanych z łączeniem spółek. W tym art. 44c ust. 1 ww. ustawy stanowi, że łączenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, wg stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu włączeń, o których mowa w ust. 2 i 3. Zgodnie z art. 44c ust. 3 pkt 1 tej ustawy, wyłączeniu podlegają również wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze łączących się spółek.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej także: "u.p.d.o.p.") nie zawiera definicji przychodu, a jedynie wskazuje na rodzaje wpływów, których uzyskanie jest zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.) bądź wyłączone z kategorii przychodów (art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p.).

I tak, do przychodów zalicza się m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Do ustalenia wartości świadczeń w naturze zastosowanie ma art. 12 ust. 6 u.p.d.o.p. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., przychodem jest m.in. wartość umorzonych zobowiązań. Tym samym zauważyć należy, że powstanie przychodu u podatnika jest zasadniczo wynikiem otrzymania przez niego określonej wartości lub rzeczy przedstawiającej jakąś wartość, w efekcie zwiększającej aktywa posiadanego przez niego majątku, o ile nie podlega wyłączeniu z kategorii przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p. Ponadto w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w wyniku połączenia przez przejęcie, całość majątku Spółki X zostanie przeniesiona na spółkę przejmującą Wnioskodawcę. Jak wynika z treści wniosku połączenie spółek było rozliczane dla celów księgowych zgodnie z metodą łączenia udziałów. Wnioskodawca, przed połączeniem spółek, dokonał emisji obligacji, których jedynym nabywcą była Spółka X. Emisja nie nastąpiła w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) ani nie była przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.). Do momentu połączenia obligacje nie zostały wykupione przez emitenta, nie zostały także zapłacone odsetki.

Podsumowując, mająca miejsce w opisanym stanie faktycznym konfuzja wzajemnych zobowiązań i wierzytelności z tytułu wykupu obligacji, zaistniała w związku z połączeniem podmiotów (Wnioskodawcy i Spółki X), nie została bezpośrednio wymieniona w przepisach u.p.d.o.p. jako skutkująca albo nie skutkująca powstaniem przychodu. Jednocześnie, zaistnienie tego zdarzenia prawnego nie wiązało się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, z otrzymaniem realnych, określonych wartości w sensie ekonomicznym.

W związku z połączeniem ten sam podmiot stał się jednocześnie wierzycielem i obligatariuszem. Dlatego też uznać należy, że

1. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w związku z wygaśnięciem zobowiązania do wykupu obligacji i zapłaty odsetek na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności,

2. Wnioskodawca nie powinien zaliczyć do swoich przychodów wartości odsetek, które zostały naliczone przed dniem połączenia, ale nie zostały zapłacone.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że w zakresie kosztów uzyskania przychodów wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl