IBPB-1-2/4510-870/15/BKD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-870/15/BKD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 8 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

* wydatków związanych z finansowaniem drużyny piłkarskiej oraz biorących udział w rozgrywkach kibiców (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest nieprawidłowe,

* podatku należnego od przekazanych na rzecz kibiców i zawodników towarów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

* wydatków związanych z finansowaniem drużyny piłkarskiej oraz biorących udział w rozgrywkach kibiców,

* podatku należnego od przekazanych na rzecz kibiców i zawodników towarów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 lutego 2016 r. Znak IBPB-1-2/4510-870/15/BKD i IBPP1/4512-986/15/LSz wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 8 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka"), jest zarządzanie Międzynarodowym Portem Lotniczym. Spółka prowadzi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, jak i niepodlegającą opodatkowaniu z prawem do odliczenia (art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług). Ponadto Spółka wystawia drużynę piłkarską do amatorskich zawodów sportowych. W skład drużyny wchodzą pracownicy Spółki, jak i osoby spoza firmy. Drużyna reprezentuje Spółkę w turniejach sportowych (na przykład Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa), a w szczególności na organizowanych corocznie Mistrzostwach (...). W turnieju tym biorą udział reprezentanci Spółek zarządzających portami lotniczymi, do których należy również Wnioskodawca. W tym celu Spółka będzie dokonywać zakupu firmowych strojów sportowych takich, jak koszulki z logo portu lotniczego, spodenki, getry, buty sportowe. Dla zawodników w razie potrzeby planuje się wynajem hali sportowej, celem odbywania treningów przed rozgrywkami. Spółka planuje zakup szalików z logo, koszulek, klaskaczy z logo portu i innych gadżetów do kibicowania (bez logo), które są i będą przeznaczane do wykorzystania i prezentowania przez kibiców drużyny - pozostałych pracowników portu lotniczego wraz z osobami towarzyszącymi. Dodatkowo Spółka zakupiła banery reklamowe, które będą wykorzystywane w celach reklamowych zarówno na zawodach sportowych, jak również podczas innych eventów. Spółka będzie ponosić również wydatki na transport zawodników oraz kibiców na miejsce rozgrywek, wyżywienie, środki znieczulające, wodę do picia, nocleg, ubezpieczenie dla zawodników na czas rozgrywek. Wydatki, o których mowa powyżej finansowane są ze środków obrotowych Spółki.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 4 marca 2016 r. Spółka wskazała:

Inne gadżety do kibicowania bez logo to kolorowe peruki, trąbki (klaksony) na sprężone powietrze. Wartość jednostkowa peruk może mieć wartość około 15-20 zł netto, zaś trąbek na sprężone powietrze około 7-8 zł netto. Gadżety będą rozdawane kibicom drużyny, czyli pracownikom i ich osobom towarzyszącym w sposób niepozwalający przypisać poszczególnych gadżetów do danej osoby (bez przyporządkowania). Osoby te będą otrzymywać losowo różne gadżety.

Turnieje organizowane przez poszczególne porty lotnicze są rozgrywkami zamkniętymi, na które wstęp mają pracownicy z różnych portów lotniczych oraz ich osoby towarzyszące.

Na pytanie Organu sformułowane w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, jaki jest charakter turniejów, o których mowa we wniosku (reklamowy, reprezentacyjny, integracyjny), Wnioskodawca udzielił odpowiedzi, że:

Turnieje mają charakter mieszany.

Wnioskodawca nie potrafi przyporządkować kosztu do konkretnego charakteru imprezy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

1. Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki, o których mowa w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) związane z finansowaniem drużyny piłkarskiej oraz biorących udział w rozgrywkach kibiców... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2. Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatek VAT należny od przekazanych na rzecz kibiców i zawodników towarów, o których mowa w stanie faktycznym stanowi koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Spółki:

Ad. 1

Koszty związane z finansowaniem drużyny piłkarskiej oraz biorących udział w rozgrywkach kibiców są kosztem uzyskania przychodów. Z art. 16 (winno być: art. 15) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednoznacznie wynika, że wszystkie poniesione wydatki po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostaną w związku z przychodami. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jaki i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wydatki, o których mowa w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nie można w sposób konkretny powiązać z danym przychodem w konkretnym roku podatkowym, dlatego też stanowią koszty pośrednie. Z jednej strony udział w rozgrywkach można potraktować jako formę promocji i reklamy - poprzez wykorzystanie logo na koszulkach zawodników, szalikach, klaskaczach oraz koszulkach kibiców, z drugiej strony udział w rozgrywkach jest również formą integracji pracowników z różnych działów, co sprzyja rozwojowi umiejętności współpracy, umacnia identyfikację pracowników ze Spółką, może się przełożyć na poprawienie atmosfery wśród zatrudnionych, a co za tym idzie wzrost efektywności pracy. Celem organizowanej imprezy sportowej dla Portów Lotniczych jest stworzenie pozytywnego wizerunku podatnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Kreowaniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy służy reklama, która jest ogółem działań jednostki zmierzających do rozpowszechniania informacji o jednostce. Dla podatnika udział w imprezach branżowych ma wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku. Dodatkowo rozgrywki piłkarskie służą zacieśnianiu więzi pomiędzy biorącymi w nich udział pracownikami Wnioskującego. Możliwość osobistego poznania się poprawia jakość wzajemnych kontaktów oraz ułatwia pokonywanie barier jakie niesie ze sobą codzienna praca. Finansowanie wyjazdu, pobytu oraz gadżetów dla kibiców sprzyja motywacji pracowników. Zatem wydatki związane z finansowaniem drużyny piłkarskiej oraz biorących udział w rozgrywkach kibiców są więc zdaniem Spółki ogólnym kosztem działalności poniesionym w celu zachowania i zabezpieczenia przychodów, który można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Ad. 2

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b, podatku od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek należny w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami. Zdaniem Spółki, wydatki na zakup przekazywanych towarów takich jak stroje sportowe, koszulki z logo portu lotniczego, spodenki, getry, buty sportowe dla zawodników, a także woda do picia, środki znieczulające oraz szaliki z logo, koszulki, klaskacze z logo portu i inne gadżety do kibicowania (bez logo) stanowią koszty reklamy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek VAT należny od przekazania towarów na potrzeby reklamy jest kosztem uzyskania przychodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem, bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na jego działalność przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągniecia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Zaznaczyć należy, że to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka wystawia drużynę piłkarską do amatorskich zawodów sportowych. W skład drużyny wchodzą pracownicy Spółki, jak i osoby spoza firmy. Drużyna reprezentuje Spółkę w turniejach sportowych (np. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa), a w szczególności na organizowanych corocznie Mistrzostwach (...). W tym celu Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu firmowych strojów sportowych takich, jak koszulki z logo portu lotniczego, spodenki, getry, buty sportowe. Dla zawodników w razie potrzeby planuje się wynajem hali sportowej, celem odbywania treningów przed rozgrywkami. Spółka w przyszłości planuje zakup szalików z logo, koszulek, klaskaczy z logo portu i innych gadżetów do kibicowania (bez logo), które są i będą przeznaczane do wykorzystania i prezentowania przez kibiców drużyny - pozostałych pracowników portu lotniczego wraz z osobami towarzyszącymi. Dodatkowo Spółka zakupiła banery reklamowe, które będą wykorzystywane w celach reklamowych zarówno na zawodach sportowych, jak również podczas innych eventów. Spółka ponosi również wydatki na: transport zawodników oraz kibiców na miejsce rozgrywek, wyżywienie, środki znieczulające, wodę do picia, nocleg, ubezpieczenie dla zawodników na czas rozgrywek. Wydatki, o których mowa powyżej finansowane są ze środków obrotowych Spółki. Organizowane turnieje są rozgrywkami zamkniętymi, na które wstęp mają pracownicy z różnych portów lotniczych oraz ich osoby towarzyszące. Turnieje mają charakter mieszany, tj. reklamowy, reprezentacyjny i integracyjny. Wnioskodawca nie potrafi przyporządkować danego wydatku do konkretnego charakteru imprezy, reklamowego, reprezentacyjnego czy integracyjnego.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że to czy dany wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów będzie uzależnione od jego charakteru i celu w jakim został poniesiony.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowały wielokrotnie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11. Sąd stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

W prawie podatkowym brak jest legalnej definicji reklamy. Wg słownikowego znaczenia reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług (Słownik języka polskiego PWN - wersja internetowa). Biorąc pod uwagę powyższą definicję można przyjąć, że celem reklamy w działalności gospodarczej jest przyciągnięcie odbiorców do oferty przedsiębiorcy. W szczególności, celem reklamy jest oddziaływanie bezpośrednio na motywy, postawy i sposób postępowania konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych dóbr. Tak zdefiniowany cel może być realizowany za pomocą różnych środków (metod) oddziaływania na odbiorców. Pewnych wskazówek w zakresie tego co należy rozumieć pod pojęciem reklamy dostarcza dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. I SA/Gl 673/11), zgodnie z którym: "Pojęcie "reklamy" należy rozumieć w sposób funkcjonalny, tzn. jako wszelkie celowe działania podatnika mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o oferowanych przez niego produktach lub usługach, działania których celem jest kształtowanie popytu, poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu, w celu zachęcenia do nabywania towarów, bądź usług od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego". Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądów administracyjnych za reklamę na gruncie prawa podatkowego należy uznać ogół działań podatnika zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług.

Kosztami podatkowymi są również tzw. "koszty pracownicze". Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy. W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji miedzy pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek należny:

* w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

* w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,

* od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że odpowiedź na zadane we wniosku pytanie dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem drużyny piłkarskiej jest uzależniona od tego do jakiego charakteru imprezy - reklamowego, reprezentacyjnego czy integracyjnego, zostaną zaliczone dane wydatki. Skoro Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować poszczególnych wydatków do konkretnego charakteru nie można zatem określić, które z wydatków związanych z finansowaniem drużyny piłkarskiej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania określonego we wniosku nr 1 należy uznać za nieprawidłowe.

W tym miejscu należy wskazać na treść art. 9 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Treść tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że to na spółce ciąży obowiązek takiego prowadzenia dokumentacji podatkowej aby możliwe było na jej podstawie określenie wysokości dochodu. W ramach interpretacji indywidualnych Organ wyjaśnia Wnioskodawcy treść normy prawnej, nie może go jednak zastąpić w kwalifikowaniu zdarzeń gospodarczych do określonej kategorii jeżeli sam Wnioskodawca stwierdza, że "nie potrafi przyporządkować kosztu do konkretnego charakteru imprezy".

Podobnie należy odnieść się do pytania określonego we wniosku nr 2. Bowiem, jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować poszczególnych wydatków związanych z finansowaniem drużyny piłkarskiej do wydatków związanych z reprezentacją i reklamą, nie można zatem jednoznacznie stwierdzić czy podatek VAT należny od przekazanych na rzecz kibiców i zawodników towarów stanowi koszt uzyskania przychodu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy również uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że przedmiotem interpretacji była wyłącznie odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości zaliczenia wydatków określonych we wniosku do kosztów uzyskania przychodów, nie zaś dokonanie kwalifikacji na wydatki związane z reklamą, reprezentacją czy integracją pracowników.

W zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl