Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-2/4510-580/15/BKD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* ustalenia, czy wniesienie aportem udziałów Spółki A do Wnioskodawcy, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe,

* zastosowania podstawy prawnej, tj. art. 12 ust. 4d - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* ustalenia, czy wniesienie aportem udziałów Spółki A do Wnioskodawcy, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych,

* zastosowania podstawy prawnej, tj. art. 12 ust. 4d.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, zawiązaną aktem notarialnym w sierpniu 2015 r. Wniosek o zarejestrowanie ww. podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został złożony do właściwego sądu rejestrowego w sierpniu 2015 r. i do dnia złożenia niniejszego wniosku nie został rozpoznany, w konsekwencji czego Wnioskodawcy nie został jeszcze nadany m.in. numer identyfikacji podatkowej.

Wnioskodawca posiada swoją siedzibę w Polsce oraz jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie rozważane jest nabycie przez Wnioskodawcę udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej: "Spółką A"). Spółka A również posiada swoją siedzibę w Polsce oraz jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Nabycie udziałów miałoby odbyć się w taki sposób, że wspólnicy Spółki A wniosą aportem do Wnioskodawcy przysługujące im udziały w Spółce A, w zamian za co zostaną im wydane udziały Wnioskodawczyni. Wspólnicy Spółki A nie otrzymają dopłat pieniężnych w związku z wniesieniem aportem udziałów Spółki A. Wniesione przez wspólników aportem udziały Spółki A zostaną w całości przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce A, w wyniku wniesienia aportem do jej majątku udziałów Spółki A.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie aportem udziałów Spółki A do Wnioskodawcy, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem udziałów Spółki A nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Co do zasady, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Jednakże w myśl art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przy tym zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT (winno być: art. 12 ust. 11 ustawy o CIT), przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

1.

spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

2.

wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Z przytoczonego opisu zdarzenia przeszłego wynika, że:

1. Wnioskodawca oraz Spółka A posiadają swoje siedziby w Polsce i podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych;

2. Wnioskodawca oraz Spółka A są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonymi według polskiego prawa (tego rodzaju podmioty zostały wymienione w poz. 29 załącznika nr 3 do ustawy o CIT);

3. Wspólnicy Spółki A nie otrzymają dopłat pieniężnych wnosząc aportem udziały Spółki A do Wnioskodawcy w zamian za jej udziały;

4. Wnioskodawca, w wyniku wniesienia przez wspólników Spółki A aportem udziałów tej spółki, uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce A;

5. Wnoszone przez wspólników Spółki A aportem udziały tej spółki zostaną w całości przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

W związku z powyższym wniesienie aportem udziałów Spółki A do Wnioskodawcy nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności (...) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Zgodnie z kolei z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca rozważa nabycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która również posiada swoją siedzibę w Polsce oraz jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Nabycie udziałów miałoby odbyć się w taki sposób, że wspólnicy Spółki A wniosą aportem do Wnioskodawcy przysługujące im udziały w Spółce A, w zamian za co zostaną im wydane udziały Wnioskodawcy. Wspólnicy Spółki A nie otrzymają dopłat pieniężnych w związku z wniesieniem aportem udziałów Spółki A. Wniesione przez wspólników aportem udziały Spółki A zostaną w całości przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce A, w wyniku wniesienia aportem do jej majątku udziałów Spółki A.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wniesienie aportem udziałów Spółki A do Wnioskodawcy, nie spowoduje powstanie po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych, tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

W odniesieniu natomiast do zastosowanej przez Wnioskodawcę podstawy prawnej stanowisko jest nieprawidłowe.

Wnioskodawca powołał się na art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, zgodnie z którym jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Ponadto Wnioskodawca przywołał art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, zgodnie z którym ust. 4d stosuje się, jeżeli:

1.

spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

2.

wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Stosownie do art. 12 ust. 12 ustawy o CIT, przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. Przedmiotowa transakcja będzie polegała na "wymianie udziałów" pomiędzy Wnioskodawcą, a wspólnikami Spółki A. Zatem, nabycie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki A od wspólników tej Spółki, będzie powodowało powstanie kilku transakcji, z każdym ze wspólników oddzielnie. Jak wynika natomiast z wykładni literalnej art. 12 ust. 4d i 11 ustawy o CIT, przepisy te posługują się pojęciem "wspólnika" w liczbie pojedynczej, co prowadzi do wniosku, że w transakcji, o której mowa w tej regulacji może brać udział tylko jeden wspólnik. Jeżeli natomiast transakcja jest przeprowadzona z wieloma wspólnikami, to należy na gruncie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, rozpatrywać ją jako wiele odrębnych transakcji.

W związku z powyższym powołane powyżej przepisy nie znajdą w przypadku Wnioskodawcy zastosowania. Właściwym, dla przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego będzie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania podstawy prawnej należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl