IBPB-1-2/4510-511/16/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPB-1-2/4510-511/16/AP

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-511/16/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do spółki B oraz objętych przez osoby fizyczne X i Y, dla Wnioskodawcy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do spółki B oraz objętych przez osoby fizyczne X i Y, dla Wnioskodawcy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, jedynym komplementariuszem Spółki-Wnioskodawcy jest spółka z o.o. (dalej jako: "Spółka C"). W Spółce Wnioskodawcy, akcjonariuszem jest spółka z o.o. (dalej jako: "Spółka A"), spółka komandytowa (dalej jako: "Spółka B"), ponadto akcje objęły dwie osoby fizyczne (dalej jako: "X" i "Y").

Niewykluczone, że w przyszłości w spółce komandytowo-akcyjnej (Spółce-Wnioskodawcy) nastąpi dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia, akcji należących do Spółki B, a także objętych przez Osoby Fizyczne X i Y.

W tym wypadku dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji Spółki B, Osoby Fizycznej X, a także Osoby Fizycznej Y, nastąpi w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h.").

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do Spółki B oraz objętych przez Osobę Fizyczną X, Osobę Fizyczną Y, dla Wnioskodawcy (będącego spółką komandytowo-akcyjną w której umarzane są akcje), powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

2. Czy w przypadku uznania, że na skutek dokonania dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do Spółki B oraz objętych przez Osobę Fizyczną X, Osobę Fizyczną Y, dla Wnioskodawcy (będącego spółką komandytowo-akcyjną w której umarzane są akcje), powstanie przychód (czemu jednak Wnioskodawca stanowczo przeczy), do jakiego źródła przychodów należy ten przychód zaliczyć.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku dobrowolnego umorzenia wszystkich akcji Spółki-Wnioskodawcy, należących do Spółki B oraz objętych przez Osobę Fizyczną X, Osobę Fizyczną Y w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., przy jednoczesnym zachowaniu akcji przez Spółkę A, nie dojdzie do uzyskania przez Wnioskodawcę (będącego spółką komandytowo-akcyjną w której umarzane są akcje) przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p.") dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. nie znajdzie jednak zastosowania gdyż w wyniku przeprowadzenia dobrowolnego umorzenia akcji należących do Spółki B oraz objętych przez Osobę Fizyczną X, Osobę Fizyczną Y, Wnioskodawca faktycznie nie uzyska przysporzenia (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W następstwie omawianej transakcji Wnioskodawca nie uzyska przysporzenia majątkowego o konkretnym wymiarze finansowym. Umorzenie akcji nie powoduje też wpływu środków finansowych do Wnioskodawcy i w sensie ekonomicznym Wnioskodawca niczego nie uzyskuje. Zatem w wyniku omawianego zdarzenia nie postanie po stronie Wnioskodawcy przychód na gruncie przepisów u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w przyszłości może dojść do dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia akcji należących do Spółki B oraz Osoby Fizycznej X i Osoby Fizycznej Y.

Instytucja umorzenia akcji została unormowana w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się - w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

W myśl art. 359 § 1 k.s.h., akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (art. 359 § 2 k.s.h.). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji (art. 360 § 1 k.s.h.).

Wskazać należy, że powołany we własnym stanowisku art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej także: "u.p.d.o.p.") nie znajdzie zastosowania. Powyższy przepis ma bowiem zastosowanie dla dochodów wspólników uzyskiwanych z tytułu umorzenia ich udziałów (akcji) - w zakresie umorzenia przymusowego lub automatycznego. Przychód/dochód z tytułu umorzenia dobrowolnego od 1 stycznia 2011 r. nie jest już traktowany jako przychód/dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a traktowany jest jako przychód uzyskiwany na zasadach ogólnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478 z późn. zm.), uchylony został z mocą obowiązującą od I stycznia 2011 r., art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. (art. 2 pkt 4 ww. ustawy).

W przypadku Wnioskodawcy zastosowanie znajdą uregulowania wynikające z art. 12 u.p.d.o.p., określające przychód na tzw. zasadach ogólnych. Art. 12 u.p.d.o.p. nie zawiera definicji przychodu, a jedynie wskazuje na rodzaje wpływów, których uzyskanie jest zaliczane do przychodów bądź wyłączone z kategorii przychodów (art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p.).

Należy podkreślić, że wymienione w art. 12 ust. 1-3 u.p.d.o.p. przysporzenia mają charakter przykładowy, o czym świadczy użyty w treści art. 12 zwrot "w szczególności". W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że przychodem w rozumieniu ww. przepisów jest każde przysporzenie, które ma charakter definitywny.

Opisane zdarzenie przyszłe w istocie polegać będzie na prawnym unicestwieniu akcji Spółki, co oznacza, że nastąpi wygaśniecie wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym jak i korporacyjnym, które wynikają z akcji. W konsekwencji, omawiane zdarzenie nie będzie wiązać się z żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie Spółki, które można by ocenić jako uzyskanie realnej korzyści ekonomicznej. Czynność umorzenia akcji Spółki bez wynagrodzenia stanowi bowiem w rzeczywistości przesunięcie (przeksięgowanie) części środków Spółki w ramach jej kapitału własnego. Tym samym należy stwierdzić, że skoro - w przypadku umorzenia akcji Spółki bez wynagrodzenia nie wystąpi po jej stronie realne przysporzenie majątkowe, to brak jest podstaw by uznać, że zdarzenie to generuje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych przychód.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, przyporządkowane do pytania oznaczonego nr 1, uznać należy za prawidłowe.

W związku z tym, że pytanie oznaczone we wniosku nr 2 jest pytaniem warunkowym i żądanie Wnioskodawcy wydania interpretacji indywidualnej byłoby zasadne w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 za nieprawidłowe, to w związku z uznaniem stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 za prawidłowe, rozstrzyganie w zakresie pytania nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl