Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-2/4510-337/15/KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 31 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2 u.p.d.o.p. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2 u.p.d.o.p.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o., której 100% udziałów posiada organizacja działająca na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Celem statutowym tego stowarzyszenia jest rehabilitacja osób niesłyszących oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Za 2014 r. Wnioskodawca wykazał zysk, który został podzielony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników częściowo na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz częściowo na cele statutowe właściciela (stowarzyszenia). Ponieważ strata spółki z lat ubiegłych została w całości pokryta spółka przewiduje, że za 2015 r. dochód Spółki będzie przeznaczony na cele statutowe udziałowca, ponieważ tak stanowią zapisy statutu. Jednocześnie zaznaczono, że Wnioskodawca uzyskuje przychody z działalności, która nie została wymieniona w art. 17 ust. 1a ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może skorzystać z unormowań art. 25 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy w celu zastosowania zwolnienia od obowiązku wpłacania podatku CIT w okresach miesięcznych i w skali roku po złożeniu oświadczenia do urzędu skarbowego zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on skorzystać z ww. zwolnienia przy spełnieniu następujących warunków:

* udziałowiec jest stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy;

* Wnioskodawca w styczniu roku podatkowego składa do swojego Urzędu Skarbowego oświadczenie o treści zgodnej z art. 25 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy o zamiarze skorzystania ze zwolnienia (termin złożenia decyduje o dacie zwolnienia);

* dochód spółki na ostatni dzień roku podatkowego ujawniony w poz. 35 CIT-8 zostaje pomniejszony o dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy z tytułu przekazania na cele statutowe udziałowca (wartość dochodu wolnego wykazujemy w poz. 8 załącznika CIT-8/O);

* jeżeli dochód podatkowy w całości przekazany jest na cele statutowe podstawa opodatkowania wyniesie w poz. 44 CIT-8 zero;

* po złożeniu CIT-8 spółka i udziałowiec ustalają zasady przekazania środków wykazanych w poz. 8 CIT-8/O jednorazowo lub w ratach).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. stanowi, że wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

Stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zatem zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p., ma zastosowanie pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1.

udziałowcami spółki są wyłącznie podmioty działające na podstawie przepisów "Prawo o stowarzyszeniach" których celem statutowym działalność wymieniona art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.,

2.

uzyskane przez spółkę dochody muszą być przeznaczone i przekazane na cele statutowe tych udziałowców.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego przekazania go na te cele.

Na podstawie art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W myśl art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p., jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

W myśl art. 25 ust. 5 pkt 2 u.p.d.o.p., podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z o.o., której jedynym udziałowcem jest organizacja działająca na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Celem statutowym tej organizacji jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niesłyszących. Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę zostanie przekazany na cele statutowe udziałowca i nie zostanie osiągnięty z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. i jeśli złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o którym mowa w cyt. art. 25 ust. 5 pkt 2 u.p.d.o.p., to od dnia złożenia tego oświadczenia, może nie dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl