IBPB-1-2/4510-277/16/KP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-277/16/KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 5 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków o jakich mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. - zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków o jakich mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") jest jednostką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej. Obszar działalności Grupy Kapitałowej obejmuje m.in. poszukiwanie złóż i wydobycie gazu ziemnego, magazynowanie oraz obrót paliwami gazowymi. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej jest jednym z kluczowych czynników zapewniających Grupie konkurencyjną pozycję na liberalizowanym rynku gazu. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi także spółka będąca producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu - właściciel trzech elektrociepłowni i trzech ciepłowni.

Podstawowym celem działalności Spółki jest świadczenie usług oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć dla wybranych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Takie rozwiązanie funkcjonowania Grupy Kapitałowej zostało wdrożone w celu optymalizacji ponoszonych kosztów w związku z realizacją niektórych zadań, które efektywniej mogą być realizowane przez jeden, ściśle wyspecjalizowany podmiot. Zgodnie z wdrożoną strategią Grupy Kapitałowej wybrane zadania są realizowane przez Spółkę.

Należą do nich:

1.

usługi teleinformatyczne,

2.

usługi finansowo-księgowe,

3.

usługi kadrowo-płacowe,

4.

usługi dodatkowe.

Świadczenie usług teleinformatycznych dla wybranych podmiotów z Grupy Kapitałowej obejmuje, m.in. usługi hostingowe, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji oraz usługi wsparcia IT przy procesach produkcyjnych. Klienci są jedynie odbiorcami usług i nie uczestniczą w ich tworzeniu. Z kolei usługi finansowo-księgowe obejmują m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokonywanie na ich podstawie rozliczeń podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla wybranych podmiotów z Grupy Kapitałowej. Natomiast usługi kadrowo-płacowe polegają m.in. na prowadzeniu akt osobowych, aktualizowaniu praw wynikających z uprawnień pracowniczych, obsługi naliczania i wypłacania wynagrodzeń wraz z prowadzeniem rozliczeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz przygotowywanie raportów w powyższym zakresie dla wybranych podmiotów z Grupy Kapitałowej, odnośnie zatrudnionych przez te podmioty pracowników. Ponadto, Spółka świadczy podmiotom z Grupy Kapitałowej inne usługi, m.in. obejmujące zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie flotą samochodową. Spółka rozważa rozszerzenie swojej oferty również o inne usługi, zabiega także o pozyskanie nowych klientów. Świadczenie wyżej opisanych usług dla podmiotów z Grupy Kapitałowej wymaga stałego wdrażania innowacji i udoskonalania stosownych technologii tak, by sprostać wymaganiom klientów oraz potrzebom Grupy Kapitałowej, poprzez zapewnienie profesjonalnego i innowacyjnego wsparcia w obszarze teleinformatycznym, finansowo-księgowym i zarządzania zasobami ludzkimi. W celu usprawnienia tych rodzajów działalności Spółka nabyła od kontrahentów zewnętrznych szereg wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe (dalej: "Systemy IT") wraz z pracami wdrożeniowymi. Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT nastąpiło w drodze umów o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadziło do optymalizacji procesów wewnętrznych w Spółce oraz sprawniejszego świadczenia usług na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej, co w konsekwencji przekłada się na obniżenie kosztów i wzrost efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Wdrożenie Systemów IT wpłynęło na udoskonalenie procesów świadczenia usług teleinformatycznych, finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i usług dodatkowych.

Udoskonalenie powyższych obszarów działalności Spółki, w odniesieniu do poszczególnych Systemów IT, polegało na uzyskaniu jednej lub większej liczby wskazanych niżej korzyści, tj.:

* usprawnieniu procesów planowania, raportowania zarządczego (w tym integracja danych),

* przyśpieszeniu procesów analizy danych i raportowania, a także ewidencjonowania rozliczeń z klientami,

* skróceniu czasu podejmowania decyzji biznesowych/wykonywania zadań/działań w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi i niepowiązanymi,

* unowocześnieniu i zwiększeniu efektywności systemów zabezpieczania danych, w tym nadzoru nad możliwością kopiowania i udostępniania kopii danych,

* ograniczeniu kosztów działalności poprzez zmniejszenie liczby osób potrzebnych do obsługi klientów,

* poprawie jakości świadczonych usług,

* rozszerzeniu i unowocześnieniu zakresu usług Spółki,

* poprawie jakości świadczonych usług w obszarze zarządzania relacjami z klientami,

* poprawie efektywności procesów operacyjnych, a także usprawnieniu i automatyzacji wewnętrznych procesów gospodarczych,

* ograniczeniu kosztów działalności poprzez automatyzację czynności operacyjnych,

* ograniczeniu kosztów działalności Spółki poprzez lepsze wykorzystanie krytycznych zasobów organizacji w realizacji strategii rozwoju Spółki,

* ogólnym ograniczeniu kosztów działalności Spółki,

* skróceniu czasu podejmowania decyzji biznesowych/wykonywania zadań lub działań w obszarze działalności Spółki;

* usprawnieniu procesów planowania i raportowania zarządczego (zbieranie danych, integracja danych),

* usprawnieniu zarządzania poprzez przyspieszenie określonych procesów o charakterze administracyjnym,

* wprowadzeniu innowacji do świadczonych usług.

Optymalizacja procesów gospodarczych w powyższym zakresie skutkowała zasadniczo obniżeniem określonych kosztów po stronie Spółki, jak również usprawnieniem pewnych procesów administracyjnych, zarządczych i finansowych wpływających na efektywność i wydajność. Ponadto, z uwagi na niewystandaryzowany charakter usług Spółki, świadczone przez nią usługi (tekst jedn.: usługi teleinformatyczne, usługi finansowo-księgowe, usługi kadrowo-placowe, usługi dodatkowe) uległy zmianie (tekst jedn.: stały się bardziej innowacyjne) wskutek zastosowania nabywanych technologii.

Wniosek dotyczy wydatków poniesionych w latach podatkowych trwających od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zakres wniosku nie obejmuje Systemów IT, z których Spółka korzystała jednocześnie do celów świadczenia odpłatnych usług informatycznych na rzecz spółek zależnych oraz we własnym zakresie (wewnątrz własnej struktury).

W odniesieniu do Systemów IT, których dotyczy wniosek, Spółka dokonywała płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, lub też - w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedpłaty (zadatki) mogą dotyczyć także prac wdrożeniowych, które składają się na wartość początkową danej WNiP. W przypadku niektórych Systemów IT w powyższych okresach poniesiono tylko część wydatków i tylko tej części dotyczy wniosek - pozostałe części wydatków poniesione poza powyższymi okresami, czyli np. w latach poprzedzających o więcej niż rok wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub płatności dokonane później niż rok po tej dacie, nie są przedmiotem zapytania Spółki i odpowiadająca im część wartości początkowej zostanie wyłączona z dalszej analizy

Systemy IT spełniają kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT, i wszystkie one zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie

od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. Wartość początkową Systemów IT przyjęto w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT - poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów.

Spółka oczekuje, że innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, czyli, że wskazane we wniosku Systemy IT stanowiące wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie są stosowane przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat (dalej: "Pozytywne Opinie").

Spółka nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii w postaci WNiP objętych wnioskiem.

Spółka nie prowadziła i nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Spółka nie udzieliła w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków na nowe technologie w postaci Systemów IT w jakiejkolwiek formie.

Spółka nie rozpoznała straty podatkowej za lata podatkowe trwające od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. Wielkość jej dochodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była niższa od kwoty przysługujących odliczeń (art. 18b ust. 6 zd. 2 ustawy o CIT) za poszczególne lata podatkowe trwające od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Dotychczas Spółka nie korzystała z ulgi z tytułu nabycia nowych technologii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, przy założeniu że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może w stosunku do roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 uwzględnić w zeznaniu podatkowym i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,

b.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w stosunku do roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - uwzględnić w zeznaniu podatkowym i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,

b.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zgodnie natomiast z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. I6g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z art. 18b ust. 5 ustawy o CIT wynika, że w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z przepisem art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, podatnik dokona stosownych odliczeń w zeznaniach za właściwe lata podatkowe, w których poniesiono wydatki, o których mowa w art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 18b ust. 7 ustawy o CIT, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej na podstawie art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o CIT.

Jak wynika z art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1.

udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo

2.

zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3.

otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.:

1.

wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz

2.

zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz

3.

zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz

4.

nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

Systemy IT

W ocenie Spółki, wdrożenie Systemów IT umożliwia udoskonalanie procesów operacyjnych dotyczących świadczenia usług teleinformatycznych, usług finansowo-księgowych, usług kadrowo-płacowych, usług dodatkowych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej.

Standard Systemów IT, jako nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o CIT potwierdzony zostanie opiniami niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z art. 18b ustawy o CIT jest niezbędnym, aby konsekwencją zastosowania nowej technologii było wytwarzanie nowego wyrobu przez dany podmiot lub aby technologia była innowacyjna, tj., aby umożliwiała wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług (co byłoby potwierdzone przez odpowiednią jednostkę naukową). Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT następuje w drodze umów o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadziło i prowadzi dalej do optymalizacji procesów wewnętrznych Spółki oraz sprawniejszego świadczenia usług teleinformatycznych, usług finansowo-księgowych, usług kadrowo-płacowych, usług dodatkowych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Podjęte działania przyczyniają się więc do obniżenia kosztów, wzrostu efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz rozwijania i unowocześniania zakresu usług świadczonych na rzecz klientów - podmiotów z Grupy. W konsekwencji, mając na względzie korzyści dla procesów gospodarczych w spółce wynikające z zakupu Systemów IT, należy takie Systemy IT stanowiące wiedzę technologiczną zakwalifikować jako innowacyjne, a tym samym, traktować jako nową technologię w rozumieniu ustawy o CIT.

W zaprezentowanym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, prawo do rozwiązań technologicznych w postaci licencji na Systemy IT stanowi dla Spółki wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów ustawy o CIT, co jest jednym z warunków do uznania danej wiedzy technologicznej za nową technologię w rozumieniu tej ustawy.

Jak wynika z literalnej interpretacji art. 18b ustawy o CIT, oraz ugruntowanej praktyki organów podatkowych, licencje na oprogramowanie komputerowe, które zostały wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być podstawą do skorzystania z preferencji podatkowej wynikającej z ulgi technologicznej, pod warunkiem uzyskania opinii jednostki naukowej potwierdzającej innowacyjność nowej technologii.

Analogiczny pogląd został potwierdzony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 grudnia 2014 r. (Znak: IPPB5/423-946/14-4/MW), który uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji i odliczenia 50% kosztów poniesionych na nowe technologie w postaci licencji do programu komputerowego. Ponadto powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (Znak: IPPB5/423-330/09-5/AM) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 marca 2011 r. (Znak: ILPB3/423-29/10-2/AP), którzy potwierdzili stanowisko, że podatnik będzie mógł skorzystać prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system usprawniający procesy biznesowe.

Natomiast w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2014 r. (Znak: IPTPB3/423-172/14- 4/PM), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że w momencie niezastosowania odliczenia w roku, w którym odliczenie przysługiwało, w celu skorzystania z prawa do odliczenia ulgi technologicznej, podatnik może złożyć korektę deklaracji za rok, w którym to odliczenie przysługiwało, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT i nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jak wynika z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, wartość początkowa nabytych licencji na korzystanie z Systemów IT powiększana jest o wydatki dotyczące ich wdrożenia, rozumiane jako koszty wdrożenia naliczone do dnia przyjęcia Systemów IT do używania.

Powyższe stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdza m.in.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 marca 2014 r. (Znak: ILPB4/423-502/13-4/ŁM),

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z marca 2014 r. (Znak: IPTPB3/423-522/13-3/KJ) oraz

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2013 r. (Znak: IPPB5/423-752/13-2/IŚ).

Dodatkowo, w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2014 r. (Znak: ITPB3/423- 237/14/k.k.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, że również przedpłaty (zadatki) dotyczące prac wdrożeniowych, które składają się na wartość początkową danej wartości niematerialnej i prawnej, mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty odliczenia od podstawy opodatkowania z tytułu nabycia nowych technologii.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w opisanych przez Spółkę zaistniałym zdarzeniu przyszłym spełnione zostały wszystkie niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej oraz nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania, wymienione przez ustawodawcę w art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, które powodowałyby definitywną utratę prawa do skorzystania z ulgi technologicznej.

Ponadto wydatki na nabycie nowych technologii zostały efektywnie poniesione, co umożliwia ich odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT w roku podatkowym, w którym doszło do ich poniesienia w rozumieniu art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

W konsekwencji, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) poniesionych na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,

b.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) poniesionych na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że stanowisko Spółki o możliwości dokonania odliczenia związanego z nabyciem nowej technologii zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych w analogicznych stanach faktycznych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dla innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Spółka, tj.:

* w interpretacji z 15 grudnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-945/14-4/MW,

* w interpretacji z 15 grudnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-946/14-4/MW,

* w interpretacji z 15 grudnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-947/14-6/MW,

* w interpretacji z 15 grudnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-948/14-6/MW,

* w interpretacji z 17 grudnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-1000/14-3/MW,

* w interpretacji z 17 grudnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-1001/14-3/MW,

* w interpretacji z 18 grudnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-999/14-5/MW,

* w interpretacji z 28 maja 2015 r., Znak: IPPB5/4510-227/15-2/MW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl