IBPB-1-2/4510-210/16/KP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-210/16/KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 25 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 30 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej kosztów prac badawczo-rozwojowych, w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej kosztów prac badawczo-rozwojowych, w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę.

Ponieważ złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 14 grudnia 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-792/15/k.p., na podstawie art. 169 § 1, w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2015 r.)

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione pismem z 21 grudnia 2015 r.:

Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka Reprezentująca PGK "A") działa jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową "A" (dalej jako: PGK "A") w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT") oraz z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W zgodzie z art. 1a ust. 1 i 2 ustawy o CIT, PGK "A" została utworzona przez powiązane kapitałowo spółki prawa handlowego, tj. A Sp. z o.o., P S.A., ACH S.A., AF Sp. z o.o., AFa Sp. z o.o., Ad Sp. z o.o., B Sp. z o.o. oraz ZFAP S.A. ("Spółka Dominująca PGK "A") posiadającą min. 95% w ww. spółkach (dalej: "Spółki Zależne PGK "A"). Spółka Dominująca PGK, Spółka Reprezentująca PGK "A" oraz Spółki Zależne PGK "A" będą dalej łącznie zwane "Spółkami PGK "A".

Umowa o utworzeniu PGK "A" została zawarta przez Spółkę Dominującą PGK "A" oraz Spółki Zależne PGK "A" w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych.

Na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK "A" Spółka Reprezentująca PGK "A" zgłosiła tę umowę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który 5 listopada 2014 r. wydał decyzję o rejestracji umowy o utworzeniu PGK "A" i nadał jej numer identyfikacji podatkowej. W chwili zawarcia ww. umowy o utworzeniu PGK oraz w całym okresie jej funkcjonowania, podmioty z PGK "A" spełniały i będą spełniać wszystkie wymogi warunkujące utworzenie oraz utrzymanie statusu PGK "A", o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT.

Spółki PGK są zasadniczo producentami i dystrybutorami produktów leczniczych w Polsce jak również poza granicami kraju. Podstawowa działalność operacyjna Spółek PGK "A" sprowadza się do wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi. Żadna ze Spółek PGK "A" nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jednocześnie, w celu zachowania swojego źródła przychodów na przyszłość wybrane Spółki PGK realizują szereg projektów badawczo-rozwojowych (dalej: "Projekty"), w tym Projekty:

* generyczne, tj. nakierowane na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku, w celu ich sprzedaży i w efekcie poprawienia dostępności danej terapii dla pacjentów w Polsce i za granicą;

* innowacyjne, tj. nakierowane na poszukiwania i możliwość komercjalizacji w pełni oryginalnych terapii na najważniejsze choroby cywilizacyjne, w tym choroby centralnego układu nerwowego, choroby onkologiczne, etc.

Powyższe Projekty realizowane są przez specjalnie dedykowany personel, posiadający odpowiednie kompetencje i wykształcenie (dalej: "Personel"), skupiony odpowiednio w Dziale Generycznym oraz Dziale Innowacyjnym. Prowadzone prace realizowane są według ściśle zdefiniowanych harmonogramów, określanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie praktykami i regulacjami prawnymi.

Niektóre z ww. Projektów są częściowo dofinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych UE pozostających w dyspozycji instytucji przeprowadzającej konkurs o dofinansowanie (m.in. Instytucje Pośredniczące dla Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki). Wielkość dofinansowana jest zróżnicowana i waha się w zależności od Projektu od 25% do 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dalej: "ustawa ZFN").

W ramach prowadzonych Projektów Spółki PGK "A" ponoszą m.in. następujące koszty:

* koszty pracy oraz składki społeczne finansowane przez pracownika (winno być pracodawcę/płatnika) dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji Projektów,

* nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z realizowanym Projektem;

* ekspertyzy, opinie, usługi doradcze od podmiotów zewnętrznych,

* wyników badań naukowych wykonywanych przez jednostki organizacyjne uczelni wyższych,

* leasingu/najmu wysokospecjalistycznej aparatury naukowo-badawczej od podmiotów niepowiązanych,

* amortyzacja urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencji) i budynków należących do Spółek PGK "A" wykorzystywanych w ramach Projektów.

W uzupełnieniu wniosku, pismem z 21 grudnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że wybrane spółki tworzące PGK "A" realizują szereg projektów badawczo-rozwojowych w tym projekty:

* generyczne, tj. nakierowane na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku, w celu ich sprzedaży i w efekcie poprawienia dostępności danej terapii dla pacjentów w Polsce i za granicą;

* innowacyjne, tj. nakierowane na poszukiwania i możliwość komercjalizacji w pełni oryginalnych terapii na najważniejsze choroby cywilizacyjne, w tym choroby centralnego układu nerwowego, choroby onkologiczne, etc.

Projekty innowacyjne stanowią badania przemysłowe, o których mowa w art. 4a pkt 27 lit. c u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia (powinno być stycznia) 2016 r., gdyż:

* realizowane prace są nakierowane na wynalezienie nowych terapii, tj. zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych, niewynalezionych dotąd leków;

* realizowane prace winny w założeniu doprowadzić do możliwości komercjalizacji w pełni oryginalnych terapii na najważniejsze choroby cywilizacyjne.

Natomiast Projekty generyczne stanowią prace rozwojowe, o których mowa w art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia (powinno być stycznia) 2016 r., z uwagi na fakt, że:

* realizowane prace wykorzystują dostępną już wiedzę gdyż nakierowane są na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku;

* realizowane prace następnie przekładają się na produkcję i sprzedaż produktów a w efekcie poprawienie dostępności danej terapii.

W tym kontekście, projekty realizowane przez wybrane Spółki PGK "A", w opinii Wnioskodawcy, nie stanowią, badań podstawowych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że niektóre z kosztów ponoszonych przez jedne Spółki PGK "A" ("Zleceniobiorców") są związane z realizacją usług dotyczących Projektów na rzecz innych Spółek PGK "A" ("Zleceniodawców"), rozliczanych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych, szczegółowo opisanych we Wniosku.

Dodatkowo, ww. Zleceniodawcy wynajmują od wybranej Spółki PGK ("Spółka Wynajmująca") nowoczesny budynek laboratoryjno-biurowy dedykowanego dla personelu skupionego w ramach Działu Innowacyjnego oraz Działu Generycznego, w którym realizowane są prace badawczo-rozwojowe.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji objęcia Projektu częściowym dofinansowaniem ze środków Funduszy Strukturalnych UE pozostających w dyspozycji instytucji przeprowadzającej konkurs o dofinansowanie (m.in. Instytucje Pośredniczące dla Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki), PGK A będzie uprawniona do zastosowania ulgi do tej części kosztów, która została pokryta ze środków własnych Spółek PGK "A"... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18d ust. 1-8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi".

Ustawodawca w art. 18d ust. 2-3 doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:

1.

należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;

2.

nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3.

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

4.

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.

5.

dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT nie stosuje się.

Jednocześnie w art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, Ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc. Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte kosztem majątku Podatnika. W tym kontekście, PGK "A", realizując Projekty innowacyjne i Projekty generyczne niejednokrotnie korzysta z dofinansowania z środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wielkość dofinansowana jest zróżnicowana i waha się w zależności od Projektu od 25% do 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w ustawa ZFN.

W rezultacie, w opinii Wnioskodawcy, kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. PGK "A", będzie zobligowana do wyłączenia tej części kosztów uzyskania przychodów, na które tworzące ją spółki PGK "A" otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub innej instytucji udzielającej dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego Spółek PGK "A", a w konsekwencji majątku PGK "A", będą nadal mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo-rozwojowej.

Podsumowując, PGK "A" stoi na stanowisku, że stanowiące koszt uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółki PGK "A" w związku z realizacją Projektów dofinansowanych z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju lub innej instytucji udzielającej dotacji na projekty, w części pokrytej ze środków własnych Spółek PGK, będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl