IBPB-1-2/4510-183/16/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-183/16/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca nie będzie w Podatkowej Grupie Kapitałowej, a spółka dzielona, będąca w Grupie, pozostanie w Grupie lecz część jej majątku zostanie wyodrębniona do innego podmiotu, będzie skutkować utratą statusu podatnika przez Grupę i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca nie będzie w Podatkowej Grupie Kapitałowej, a spółka dzielona, będąca w Grupie, pozostanie w Grupie lecz część jej majątku zostanie wyodrębniona do innego podmiotu, będzie skutkować utratą statusu podatnika przez Grupę i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania podziału.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka (dalej: "Spółka reprezentująca") oraz spółki od niej zależne (dalej: "Spółka Zależna" lub łącznie: "Spółki Zależne") zawarły umowę (dalej: "Umowa") o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: "Grupa" lub "PGK") w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"). Spółka jest spółką dominującą w ramach Grupy.

Zgodnie z Umową:

* Grupa została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,

* rokiem podatkowym grupy jest rok kalendarzowy,

* Spółka została wyznaczona na spółkę reprezentującą grupę w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz ordynacji podatkowej.

Umowa PGK została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

Wnioskodawca bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia w trakcie funkcjonowania PGK następujących operacji:

1. Podział przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h."), którego stronami mogą być zarówno spółki wchodzące w skład PGK, jak i spółki pozostające poza PGK.

2. Podział przez przejęcie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 1 k.s.h., którego stronami mogą być zarówno spółki wchodzące w skład PGK, jak i spółki pozostające poza PGK.

W szczególności możliwe są następujące operacje:

1.

podział przez wydzielenie, w ramach którego zarówno spółka przejmująca jak i spółka dzielona będą członkami PGK;

2.

podział przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca nie będzie członkiem PGK, a spółka dzielona będzie członkiem PGK;

3.

podział przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca będzie członkiem PGK, a spółka dzielona nie będzie członkiem PGK.

4.

podział przez przejęcie, w ramach którego zarówno spółki przejmujące jak i spółka dzielona/przejmowana będą członkami PGK;

5.

podział przez przejęcie, w ramach którego jedna ze spółek przejmujących będzie członkiem PGK, a spółka dzielona/przejmowana nie będzie członkiem PGK.

Transakcje te mogą mieć miejsce w okresie od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 1a ust. 3 ustawy o CIT do końca trwania PGK.

Wnioskodawca wskazuje, że we wszystkich wskazanych wyżej konfiguracjach, w wyniku planowanych w ramach PGK działań restrukturyzacyjnych nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych dla utworzenia i funkcjonowania PGK, o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT.

W konsekwencji, w rezultacie dokonania przedmiotowych transakcji podziału w ramach PGK:

1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą Spółkę będzie nie niższy niż 1.000.000 zł,

2. Spółka reprezentująca posiadać będzie bezpośredni co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących PGK,

3. Spółki Zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,

4. Spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,

5. Spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego (dalej: "podatnicy CIT") niewchodzącymi w skład PGK,

6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, w wysokości co najmniej 3%.

W związku z tym, że poniższe pytanie dotyczy kwestii statusu PGK jako podatnika CIT, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje spółka reprezentująca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca nie będzie w PGK, a spółka dzielona, będąca w PGK, pozostanie w PGK lecz część jej majątku zostanie wyodrębniona do innego podmiotu, będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie podziału przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca nie będzie w PGK, a spółka dzielona, będąca w PGK, pozostanie w PGK lecz część jej majątku zostanie wyodrębniona do innego podmiotu - jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK - nie będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie będzie wiązać się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania podziału.

i)

Zgodnie z art. 1 ustawy o CIT, podatnikami CIT są m.in. spółki kapitałowe. Równocześnie, ustawa o CIT traktuje jako odrębnego podatnika CIT podatkową grupę kapitałową, tj. grupę co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (tekst jedn.: spółek akcyjnych bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK, zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym. W wyniku utworzenia PGK, która jest odrębnym podatnikiem CIT, spółki wchodzące w jej skład tracą swój status podatnika CIT na czas istnienia PGK.

ii)

Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., spółki kapitałowe mogą dokonać podziału przez wydzielenie tj. przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Transakcja ta polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki dzielonej. Wydzielenie nowej spółki, zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). Skutkiem podziału spółek kapitałowych jest sukcesja spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, tj. wstąpienie przez spółkę przejmującą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki przejmowanej określone w planie podziału.

Podobnie zasada sukcesji wyrażona została w przepisach Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, spółki przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku.

Oznacza to, że spółka przejmująca kontynuuje działalność z wykorzystaniem przejętych w wyniku podziału składników majątku spółki dzielonej i w ramach tej kontynuacji przysługują jej, co do zasady, te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce dzielonej w związku z przejętymi składnikami majątku. Jednocześnie po wydzieleniu i przeniesieniu składników majątkowych spółki przejmowanej, spółka ta nadal będzie posiadać prawa i obowiązki, które nie zostały przeniesione na spółkę przejmującą. Tym samym będzie ona zdolna do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

iii)

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca nie będzie stroną Umowy, a spółką dzieloną będzie Spółka Zależna lub Wnioskodawca nie będzie powodowało naruszenia warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku planowanych w ramach PGK działań restrukturyzacyjnych nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych dla utworzenia i funkcjonowania PGK, o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT.

W konsekwencji, w rezultacie dokonania przedmiotowych transakcji podziału w ramach PGK:

1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą Spółkę będzie nie niższy niż 1.000.000 zł,

2. Spółka reprezentująca posiadać będzie bezpośredni co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących PGK;

3. Spółki Zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,

4. Spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,

5. Spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK,

6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, w wysokości co najmniej 3%.

Tym samym w sytuacji, gdy spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie skutkować naruszeniem warunków funkcjonowania PGK wskazanych powyżej. Wskutek dokonania podziału przez wydzielenie dojdzie bowiem wyłącznie do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej w przypadku, gdy będzie ona stroną Umowy (tekst jedn.: Spółka reprezentująca albo jedna ze Spółek Zależnych). W efekcie nie zostanie naruszony żaden z warunków istnienia PGK. W szczególności podział nie wpłynie na strukturę właścicielską w ramach PGK, Spółka reprezentująca nadal będzie posiadała w Spółkach Zależnych istniejących po połączeniu minimum 95% udziałów. Wskutek podziału nie powstaną natomiast takie powiązania kapitałowe pomiędzy Spółkami Zależnymi, w wyniku których jedna ze Spółek Zależnych posiadać będzie udziały w kapitale zakładowym innej ze Spółek Zależnych należących do PGK.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie podziału przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca nie będzie w PGK, a spółka dzielona, będąca w PGK, pozostanie w PGK lecz część jej majątku zostanie wyodrębniona do innego podmiotu - jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK - nie będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie będzie wiązać się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania podziału.

Jednocześnie, na podstawie art. 1a ust. 8 ustawy o CIT, Spółka reprezentująca zobowiązana będzie zawiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zaistnieniu zmiany Umowy w przypadku gdy na skutek podziału podmiot przejmowany przestanie istnieć lub jeżeli w wyniku działań restrukturyzacyjnych dojdzie do zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego którejś ze spółek wchodzącej w skład PGK (tu: Spółki reprezentującej albo jednej ze Spółek Zależnych).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów, m.in.:

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2011 r. o nr IBPBI/2/423-804/11/SD;

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2011 r. o nr IBPBI/2/423-802/11/SD;

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 marca 2013 r. o nr IPTPB3/423-503/13-7/IR;

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 marca 2013 r. o nr IPTPB3/423-503/13-5/IR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 oraz 3-5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl