IBPB-1-2/4510-145/16/JW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-2/4510-145/16/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 listopada 2015 r., data wpływu do tut. BKIP 1 grudnia 2015 r., uzupełnionym 1 i 3 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki na zakup usług obróbki mechanicznej i powierzchniowej realizowane przez podwykonawców poza terenem SSE, stanowiących element procesu produkcyjnego wyrobów gotowych, należy uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (zdarzenie przyszłe) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki na zakup usług obróbki mechanicznej i powierzchniowej realizowane przez podwykonawców poza terenem SSE, stanowiących element procesu produkcyjnego wyrobów gotowych, należy uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 22 stycznia 2016 r. Znak IBPB-1-2/4510-806/15/JW wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 1 i 3 lutego 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") zajmuje się produkcją profili aluminiowych (kształtowników) o bardzo szerokim przeznaczeniu, m.in. do fasad, okien, drzwi, mebli, opraw oświetleniowych, wyposażenia łazienek, listew ozdobnych, drabin, poręczy, rusztowań, wyposażenia sklepów, gablot wystawowych, dachów, solarów, bram, markiz, słupków balustradowych, masztów do latarni i łodzi żaglowych, elementów nośnych ciężarówek oraz wielu innych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie Zezwolenia (dalej: "Zezwolenie"), które zostało następnie zmienione decyzją. Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji będącej, podstawą do wydania Zezwolenia i jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób i prawnych, którego limit jest ustalany w oparciu o poniesione nakłady inwestycyjne.

Zgodnie z treścią Zezwolenia, zostało ono udzielone na "prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Głównego Urzędu Statystycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.:

1.

aluminium sekcja C, klasa 24.42,

2.

usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych - sekcja C, klasa 25.62,

3.

narzędzia - sekcja C, klasa 25.73,

4.

odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu - sekcja E, kategoria 38.11.5.

Spółka produkuje profile aluminiowe o standardowych kształtach (tekst jedn.: kątowniki, płaskowniki, teowniki, ceowniki, a także pręty) oraz o specjalistycznych kształtach wytwarzanych na dedykowane zamówienia klientów, w oparciu o dostarczone przez nich rysunki techniczne.

Proces produkcji profili aluminiowych polega na poddaniu procesowi wyciskania wsadu aluminiowego w postaci walców aluminiowych (tzw. wlewków) na specjalistycznej prasie. Wsad aluminiowy jest podgrzewany przy pomocy pieca tunelowego zasilanego gazem ziemnym do temperatury 400-500°C, a następnie przeciskany przez matrycę wykonaną ze stali narzędziowej, która nadaje produktowi kształt końcowy. W dalszej części procesu produkcyjnego profile są poddawane schłodzeniu, rozciąganiu, cięciu oraz tzw. starzeniu, czyli przetrzymaniu przez kilka godzin w temperaturze 1800C w celu nabrania twardości dzięki wydzieleniu się krzemku magnezu. Długość procesu starzenia, ewentualnie jego brak, zależą od pożądanej twardości profili.

* Profile wytworzone w wyniku opisanego powyżej procesu produkcyjne są następnie sprzedawane odbiorcom Spółki lub też, na życzenie poszczególnych klientów, mogą one być poddawane dodatkowym procesom w ramach cyklu produkcyjnego, tj. obróbce mechanicznej

* przykładowo cięcie, otworowanie, frezowanie, zagniatanie lub też obróbce powierzchniowej-przykładowo anodowanie, lakierowanie. W wyniku poddania wytworzonych profili aluminiowych dalszej obróbce mechanicznej lub powierzchniowej, dochodzi do pewnych zmian ich właściwości czy cech, niemniej produktem gotowym sprzedawanym przez Spółkę są nadal profile aluminiowe.

Czynności wykonywane w ramach opisanej obróbki mechanicznej i powierzchniowej są przez Spółkę wykonywane we własnym zakresie bądź też, w przypadku braku niektórych maszyn i urządzeń lub braku mocy produkcyjnych na istniejących maszynach i urządzeniach, Spółka zleca wykonanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym. Niektórzy kooperanci zewnętrzni są zlokalizowani i wykonują usługi obróbki mechanicznej lub powierzchniowej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: "Strefa" lub "SSE"), inni zaś wykonują przedmiotowe usługi poza terenem SSE. Czynności wykonywane przez kooperantów zewnętrznych są wykonywane na zlecenie Spółki na powierzonych materiałach.

Opisane czynności obróbki mechanicznej i powierzchniowej stanowią najczęściej ostatni etap procesu produkcyjnego w wyniku, którego dochodzi do wytworzenia profili aluminiowych, które mieszczą się w grupowaniach statystycznych wskazanych w Zezwoleniu.

Czynności wykonywane w ramach usług stanowią niezbędny, aczkolwiek nie kluczowy element procesu, produkcyjnego wyrobów gotowych wskazanych w Zezwoleniu i dotyczą jedynie części asortymentu z grupy profili specjalistycznych. Zlecanie usług opisanych powyżej jest konieczne ze względu na zapotrzebowanie niektórych klientów na profile aluminiowe o konkretnych parametrach estetycznych, technicznych lub fizyko-chemicznych. Przykładowo, anodowanie poprawia walory estetyczne aluminium, a także jego właściwości antykorozyjne. Zakup usług obróbki mechanicznej i powierzchniowej od podmiotów zewnętrznych wynika zaś z braku możliwości technicznych do samodzielnego ich wykonania przez Spółkę.

Dodatkowo Spółka wskazuje, iż posiada siedzibę i prowadzi działalność wyłącznie na terenie SSE. Spółka nie posiada innych swoich zakładów czy oddziałów poza terenem SSE.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki na zakup usług obróbki mechanicznej i powierzchniowej realizowane przez podwykonawców poza terenem SSE, stanowiących element procesu produkcyjnego wyrobów gotowych, należy uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (zdarzenie przyszłe).

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki na zakup usług obróbki mechanicznej i powierzchniowej realizowanych przez podwykonawców poza terenem SSE stanowiących element procesu produkcyjnego wyrobów gotowych, należy uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."). Są to bowiem koszty poniesione w związku z generowaniem przychodu z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia.

Przywołany art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. wskazuje, iż wolne od podatku są dochody (...) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...). Zgodnie zaś z art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282, dalej: "ustawa o SSE") podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej (...), zaś ust. 2 niniejszego przepisu wskazuje, iż zezwolenie określa m.in. przedmiot działalności gospodarczej.

Następnie, w myśl art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...).

Z powyższych przepisów wynika, iż ze zwolnienia od podatku korzystać będą wyłącznie dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie odpowiedniego zezwolenia, w którym określa się m.in. przedmiot prowadzonej w strefie działalności gospodarczej. A zatem konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch warunków, mianowicie działalność gospodarcza musi być prowadzona na terenie SSE, zaś jej rodzaj musi mieścić się w zakresie posiadanego zezwolenia. Pogląd taki został wyrażony przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2012 r., sygn. II FSK 334/11.

W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku, oba te warunki są spełnione. Jak wskazano wcześniej, produkcja profili aluminiowych jest objęta zakresem Zezwolenia, zaś Spółka prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Fakt, że prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE, Spółka dokonuje zakupu m.in. usług od podmiotów zewnętrznych nie powoduje bowiem, iż dochodzi do zmiany miejsca prowadzenia jej działalności.

Pogląd taki został wyrażony przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1 września 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-187/15/MM, która dotyczyła podobnego stanu faktycznego: "Usługi te stanowią bowiem jedynie pewien element (fazę) procesu produkcyjnego i nie są przejawem prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej poza terenem SSE. Analizując procesy produkcyjne w obecnych realiach życia gospodarczego można zaobserwować ich wysoką specjalizację, co powoduje, że niezbędne staje się korzystanie z towarów i usług dostarczanych przez inne podmioty. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek działalność gospodarczą, w której podmiot nie korzysta z zakupu towarów i usług. W zakresie usług, każdy podmiot korzysta z dostarczanych wody, prądu i innych mediów. Poza tym podmioty kupują usługi transportowe, ochrony mienia, obsługi rachunkowej czy prawnej, które świadczą podmioty spoza specjalnej strefy ekonomicznej. Tak samo wygląda sytuacja z zakupem usług kooperacyjnych, czy zakupem komponentów produkcyjnych. Okoliczności powyższe pozwalają na uznanie, że czynności podwykonawców Spółki należy traktować jako działalność pomocniczą - niezbędną do realizacji działalności gospodarczej objętej zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.".

Ponieważ, w przypadku Wnioskodawcy, korzystanie z usług kooperantów zewnętrznych w opisanym zakresie nie należy utożsamiać z częściowym prowadzeniem przez niego działalności poza terenem SSE, nie znajduje zastosowania § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 465, dalej: "Rozporządzenie"), w którym mowa jest o konieczności wydzielenia organizacyjnego tej części działalności gospodarczej, która jest prowadzona poza terenem SSE.

Pogląd taki został potwierdzony m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2015 r., sygn. II FSK 1766/13, w którym w podobnym stanie faktycznym sąd wskazał, że: "Prawidłowo zaakcentował Sąd pierwszej instancji, że skarżąca poza terenem strefy nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Oczekiwanie, by wyodrębniła ona w sztuczny sposób niewielki wycinek produkcji realizowanej na terenie strefy tylko z tego powodu, że korzysta z usług podwykonawców, nie znajduje ani prawnego, ani racjonalnego uzasadnienia".

W obecnych realiach gospodarczych nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej tylko i wyłącznie we własnym zakresie. Taki model wymagałby bowiem, aby przedsiębiorca nie nabywał żadnych materiałów ani usług od innych przedsiębiorców, czyli musiałby dysponować wszelkimi zasobami w ramach własnego przedsiębiorstwa, co jest sytuacją praktycznie niemożliwą. Co więcej, z punktu widzenia celów, dla których utworzono specjalne strefy ekonomiczne podejście takie byłoby również nieuzasadnione.

Specjalne strefy ekonomiczne mają bowiem przyczyniać się do szeroko pojętego rozwoju gospodarczego danego regionu. Efektem bezpośrednim realizacji projektu inwestycyjnego będącego podstawą do otrzymania zezwolenia jest poniesienie przez przedsiębiorcę - inwestora nakładów inwestycyjnych, które spowodują wzrost jego aktywności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Każdorazowo zaś efektem pośrednim realizacji takiego projektu inwestycyjnego, który jest istotny i brany pod uwagę przez zarządy specjalnych stref ekonomicznych podczas podejmowania decyzji o przyznaniu zezwolenia, jest właśnie wzrost związków kooperacyjnych, który jest naturalnym efektem wzrostu aktywności gospodarczej przedsiębiorcy - inwestora. W specyfikacjach istotnych warunków przetargów i rokowań dla podmiotów ubiegających się o zezwolenia sporządzanych przez zarządzających strefami jednym z kryteriów oceny przedsięwzięcia gospodarczego jest udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju. A zatem celem udzielania pomocy na podstawie zezwolenia SSE jest m.in. wzrost związków kooperacyjnych. Wykonywanie poszczególnych drugorzędnych etapów produkcji poza terenem Strefy w ramach stosunków umownych z podwykonawcami nie przekreśla samego faktu, iż cele te realizowane są na terenie SSE. Inwestycja i działalność w Strefie powinny być impulsem do rozwoju Strefy, regionu i kraju, w zamian za co przedsiębiorca-inwestor otrzymuje prawo do zwolnienia dochodu pochodzącego z tej działalności.

W związku z tym przyjęcie odmiennego podejścia zgodnie, z którym korzystanie z usług kooperantów miałoby uniemożliwiać korzystanie ze zwolnienia podatkowego w tej części zachęcałoby w istocie do ograniczania współpracy z kooperantami czy to lokalnymi, czy krajowymi, co pozostawałoby w sprzeczności z celami, dla realizacji których utworzone zostały SSE.

Naturalnie należy mieć na uwadze, by korzystanie z usług kooperantów zewnętrznych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego na podstawie zezwolenia SSE nie prowadziło do korzystania z pomocy publicznej w sposób nieuprawniony poprzez uznanie, iż działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie SSE, przy czym kluczowe czynności z punktu widzenia wytworzenia produktu objętego zakresem zezwolenia czy też takie, które generowałyby główną część wartości w ramach procesu produkcyjnego byłyby w istocie wykonywane poza terenem SSE. Z tego też powodu, sytuacje takie należy każdorazowo poddawać indywidualnej analizie, biorąc pod uwagę m.in. charakter czynności wykonywanych poza terenem SSE. W przypadku, kiedy czynności takie mają charakter pomocniczy względem podstawowej działalności wykonywanej na terenie SSE, wydatki poniesione na nabycie takich usług należy uznać za związane z uzyskaniem przychodu zwolnionego i w efekcie - dochód wygenerowany ze sprzedaży produktów objętych zakresem zezwolenia będzie mógł w całości korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Czynności w zakresie obróbki mechanicznej i powierzchniowej wykonywane przez kooperantów zewnętrznych są niezbędne, ale nie kluczowe z punktu widzenia procesu produkcyjnego w wyniku, którego dochodzi do wytworzenia profili aluminiowych, a zatem mają one charakter czynności pomocniczych w stosunku do zasadniczego procesu produkcyjnego. W konsekwencji w analizowanym przypadku wydatki poniesione na nabycie takich usług należy uznać za związane z uzyskaniem przychodu zwolnionego, zaś dochód wygenerowany ze sprzedaży profili aluminiowych przy produkcji których korzystano z przedmiotowych usług, będzie mógł w całości korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem limitu dostępnej pomocy publicznej). O ile zatem wydatki te będą spełniać warunki ogólne do uznania ich za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., to będą one uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego. Nie będą one natomiast uwzględniane w kalkulacji dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 u.p.d.o.p.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych i wyrokach sądów administracyjnych, m.in. w:

* Interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 1 sierpnia 2011 r., sygn. IBPBI/1/423-34/11/KB, w której podatnik produkował na terenie SSE profile aluminiowe, korzystając przy tym z usług kooperantów zewnętrznych wykonywanych poza terenem SSE w zakresie czynności anodowania, lakierowania czy otworowania;

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-210/15/SD "jeżeli czynności wykonywane przez podwykonawców Spółki, stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę wyrobów, a produkcja i sprzedaż tych wyrobów będzie się mieścić w zakresie PKWiU, określonych w zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to dochód uzyskany z ich sprzedaży, jako dochód uzyskany z działalności strefowej w całości będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Sam fakt wykorzystywania w procesie produkcji usług podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem strefy nie może Być utożsamiany z częściowym prowadzeniem działalności przez Wnioskodawcę poza terenem strefy";

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-187/15/MM;

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-137/15/PC;

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1329/14/PC;

* Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2015 r., sygn. II FSK 1766/13;

* Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2014 r., sygn. II FSK 2887/12;

* Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 marca 2013 r., sygn. I SA/Po 960/12.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska.

Dodatkowo Spółka wskazuje, iż zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. (I SA/Rz 254/07), przepisy rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z p.d.o.p. stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2007 r. (III Sa/Wa 1737/07), w którym stwierdził, iż nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm. dalej także: "u.p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p., stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Z przesłanego wniosku ORD-IN wynika, że Wnioskodawca jest spółką prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie udzielonego zezwolenia. Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji będącej podstawą do wydania Zezwolenia i jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób i prawnych, którego limit jest ustalany w oparciu o poniesione nakłady inwestycyjne. Zdarza się, że czynności wykonywane w ramach obróbki mechanicznej i powierzchniowej (np. ze względu na brak mocy produkcyjnych na istniejących maszynach i urządzeniach) są zlecane przez Spółkę kooperantom zewnętrznym, którzy nie prowadzą działalności na terenie SSE. Czynności wykonywane przez kooperantów zewnętrznych są wykonywane na zlecenie Spółki na powierzonych materiałach i stanowią najczęściej ostatni etap procesu produkcyjnego w wyniku, którego dochodzi do wytworzenia profili aluminiowych, które mieszczą się w grupowaniach statystycznych wskazanych w Zezwoleniu.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, kosztów zakupu usług obróbki mechanicznej i powierzchniowej realizowanych poza specjalną strefą ekonomiczną.

W orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w sytuacjach wątpliwych, gdy językowa wykładnia nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, należy skorzystać z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi, jak również by jednocześnie w pełni odzwierciedlała intencje racjonalnego ustawodawcy. Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo.

Mając na względzie cytowane powyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli czynności wykonywane przez podwykonawców Spółki stanowią ostatni etap procesu produkcyjnego w wyniku którego, jak sam Wnioskodawca twierdzi "dochodzi do wytworzenia profili aluminiowych, które mieszczą się w grupowaniach statystycznych wskazanych w Zezwoleniu" a wykonanie tego etapu ma miejsce poza terenem SSE, to koszty z tego tytułu nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Lublinie, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl