IBPB-1-1/4511-701/15/NL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-1/4511-701/15/NL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 20 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz wskazanych we wniosku zawodników (sportowców) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń na rzecz wskazanych we wniosku zawodników (sportowców).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka akcyjna (dalej; "Spółka") prowadzi działalność klubu sportowego w ramach, którego zawiera kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z osobami trudniącymi się zawodową grą w piłkę nożną. Zawierane umowy są umowami zlecenia w myśl art. 734 ustawy - Kodeks cywilny. Na podstawie tych umów Spółka dokonuje zgłoszenia zawodników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonuje obowiązki płatnika określone w art. 8 Ordynacji Podatkowej, tj. oblicza i pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przychody zawodników z tytułu wyżej określonych umów są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotychczas zawodnicy nie prowadzili samodzielnej działalności gospodarczej, jednak część z nich zamierza rozpocząć jej prowadzenie, obejmując działalność polegającą na świadczeniu usług profesjonalnego uprawiania sportu, tj. gry w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich oraz świadczenie innych usług.

Natomiast umowy zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej (świadczenie usług) będą zawierane przez zawodników ze Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez zawodników, z którymi zawarła umowy zlecenia i po złożeniu przez zawodników oświadczenia, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zamierza rozpoznawać przychód uzyskiwany z tytułu uprawiania sportu przez zawodników, jako przychód uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązki podatkowe związane z obliczeniem i pobieraniem podatku od zawartych z zawodnikami umów wykonywać będą oni sami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przychód uzyskiwany przez zawodników na podstawie zawartych ze Spółką umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, że zawodnicy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawnianiu sportu.

2. Czy w przypadku rozpoczęcia przez zawodników, z którymi Spółka zawarła umowy zlecenia na profesjonalne uprawianie sportu, prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której zawodnicy ci będą zawodowo świadczyć usługi, a ponadto złożą Spółce oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 (winno być: art. 41 ust. 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka nie jest zobowiązana do obliczania i pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez piłkarzy na podstawie zawartych ze Spółką umów zlecenia może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy zawodnicy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawianiu sportu. Stanowisko swe Wnioskodawca opiera na przepisach prawa podatkowego. Przychody uzyskiwane przez zawodników w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście podobnie jak działalność artystyczna, trenerska. Natomiast na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uważa się działalność:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo, przychód nie może być uznany za uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki:

1.

za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ocenie Spółki przychody uzyskiwane z uprawiania sportu mogą zostać uznane jako uzyskane z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą negatywne przesłanki wskazane powyżej. W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 r. podkreślone zostało stanowisko, że kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, czy doradcy podatkowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów z działalności gospodarczej, pomimo że są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywane osobiście. Taką też interpretację potwierdza także brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Jednakże podobnego zastrzeżenia brak w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wnioskować należy, że takie przychody mogąbyć co do zasady zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej.

Ponadto, art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem wskazany przepis prawa wprost wskazuje, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, z chwilą rozpoczęcia przez zawodników prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której zawierać będą umowy zlecenia, przy założeniu że złożą oświadczenie o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczania, pobierania i wpłacania za podatników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi spoczywać będą na zawodnikach jako przedsiębiorcach, prowadzących działalność gospodarczą. Kierując się stanowiskiem że przychód z tytułu uprawiania sportu może być uznany za przychód z działalności gospodarczej, Spółka nie ma obowiązku poboru zaliczki z tytułu zawartych z zawodnikami umów zlecenia, jeżeli oni sami oświadczą, że zawarli umowy w ramach swojej działalności gospodarczej, co wynika wprost z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 października 2014 r., Znak: ITPB/415-774/14/MR;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2015 r. Znak: IPPB1/4511-653/15-3/KS1, i z 25 maja 2015 r., Znak: IPPB1/4511-396/15-4/KS1;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 września 2015 r., Znak: IBPB-1-1/4511-351/15/BK, i z 22 maja 2015 r., Znak: IBPBII/1/4511-144/15/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

* działalność wykonywana osobiście,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem - co do zasady #8722; nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj.m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, m.in. działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Jak z powyższego wynika ustawodawca wyraźnie rozróżnia działalność wykonywaną osobiście i działalność gospodarczą jako dwa odrębne (różne) źródła przychodu.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ww. ustawy powoduje, że na podmiotach dokonujących wypłat z powyższego tytułu jako płatnikach ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy).

Na gruncie powołanych wyżej przepisów prawa pojawiły się jednak wątpliwości w zakresie kwalifikacji przychodów do właściwego źródła w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane przez podatnika są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście i jednocześnie działalność prowadzona przez podatnika spełnia warunki określone w definicji działalności gospodarczej.

W związku z powstałymi wątpliwościami, kierując się orzecznictwem, Minister Finansów w dniu 21 listopada 2013 r. wydał interpretację ogólną, Nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13, dotyczącą kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu. W interpretacji tej uznał, że kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów - działalność gospodarcza, pomimo że są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Skoro tak, to nie ma też powodów, aby inaczej traktować przychody innych osób, które działają na zlecenie organów władzy, administracji państwowej lub samorządowej, sądu czy prokuratora.

W interpretacji ogólnej z dnia 22 maja 2014 r. Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, Minister Finansów wskazał natomiast, że jeżeli podatnik, uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, może zakwalifikować te przychody do źródła - działalność gospodarcza, nawet w sytuacji, gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do takiego wniosku prowadzi analiza przepisu art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko w art. 13 pkt 9 ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że przychody w nim wymienione zawsze będą kwalifikowane do źródła przychodów - "działalność wykonywana osobiście", nawet jeżeli będą uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca dopuszcza więc możliwość zaliczenia przychodów - z działalności wykonywanej osobiście do działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza, aby przychody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej, jeśli wykonywane są one właśnie w warunkach spełniających przesłanki "działalności gospodarczej". Powyższy sposób kwalifikacji należy stosować wobec wszystkich grup zawodowych wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy, a zatem także wobec sportowców wykonujących określone czynności w ramach prowadzonych przez nich pozarolniczych działalności gospodarczych. Zauważyć przy tym należy, że skoro jak wskazano powyżej ustawa dopuszcza możliwość takiej kwalifikacji, to nie oznacza to, że przychody uzyskiwane przez ww. osoby muszą być zawsze zaliczane do działalności gospodarczej. Analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza możliwości osiągania przychodów z działalności wykonywanej osobiście we wskazanym zakresie w ramach działalności gospodarczej. Zatem wskazane przychody mogą być kwalifikowane zarówno do działalności gospodarczej, jak i działalności wykonywanej osobiście.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność klubu sportowego w ramach którego zawiera kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z osobami trudniącymi się zawodową grą w piłkę nożną. Zawierane umowy są umowami zlecenia w myśl art. 734 ustawy - Kodeks cywilny. Na podstawie tych umów Spółka dokonuje zgłoszenia zawodników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonuje obowiązki płatnika określone w art. 8 Ordynacji Podatkowej, tj. oblicza i pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przychody zawodników z tytułu wyżej określonych umów są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotychczas zawodnicy nie prowadzili samodzielnej działalności gospodarczej, jednak część z nich zamierza rozpocząć jej prowadzenie, obejmując działalność polegającą na świadczeniu usług profesjonalnego uprawiania sportu, tj. gry w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich oraz świadczenie innych usług.

Natomiast umowy zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej (świadczenie usług) będą zawierane przez zawodników ze Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez zawodników, z którymi zawarła umowy zlecenia i po złożeniu przez zawodników oświadczenia, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zamierza rozpoznawać przychód uzyskiwany z tytułu uprawiania sportu przez zawodników jako przychód uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązki podatkowe związane z obliczeniem i pobieraniem podatku od zawartych z zawodnikami umów wykonywać będą oni wówczas sami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego wskazać należy, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przeszkód, aby dochody z działalności wykonywanej osobiście kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli będą uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Taka sytuacja dotyczyć będzie sportowców prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługi sportowe na rzecz klubu w ramach kontraktów zawartych z nimi, jako z podmiotami gospodarczymi. Przychody uzyskiwane w takich warunkach będzie można kwalifikować do działalności gospodarczej. Takiej też kwalifikacji należy dokonać w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego. Wynika bowiem z niego, że zlecone przez Wnioskodawcę sportowcom czynności wykonywane będą w warunkach działalności gospodarczej. Skoro więc wykonanie czynności zleconych przez Wnioskodawcę odbywać się będzie w takich właśnie warunkach, to nie ma podstaw, aby przychody tychże osób kwalifikować do innego źródła niż działalność gospodarcza.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli sportowcy wykonujący na rzecz klubu określone czynności, dadzą wyraz temu, że świadczone przez nich usługi wykonywane będą w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (np. poprzez złożenie oświadczenia o opodatkowaniu określonych przychodów w ramach działalności gospodarczej), przychody uzyskane z tego tytułu będą przychodami ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika. W przeciwnym wypadku, ww. przychody będą przychodami ze źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście, a klub jako płatnik obowiązany będzie do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl