IBPB-1-1/4511-690/15/WRz - PIT w zakresie sposobu opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-1/4511-690/15/WRz PIT w zakresie sposobu opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej jest właścicielką nieruchomości, składającej się z gruntu i budynku produkcyjnego. Do tej pory jej mąż wykorzystywał te nieruchomości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Najpierw była to działalność polegająca na produkcji bud i klatek drewnianych dla zwierząt, a od 2012 r. (na skutek utraty płynności finansowej) do chwili obecnej na wynajmie tych nieruchomości. Stronami które zaproponowały zawarcie umowy byli najemcy (dwie firmy). Mąż przed zawarciem umów najmu nie zamieszczał nigdzie ogólnodostępnych ogłoszeń dotyczących wynajmu nieruchomości. Obecnie jej mąż zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą. Natomiast Wnioskodawczyni, za zgodą męża, zamierza wynajmować te nieruchomość, tym samym firmom, którym wcześniej wynajmował jej mąż. W tym celu Wnioskodawczyni zawrze z najemcami stosowne umowy. Nie będzie poszukiwać nowych najemców.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przychód uzyskany z wynajmu nieruchomości można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli w odpowiednim terminie zawiadomię o tym Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie mogła je w ten sposób opodatkować, ponieważ najem ten nie będzie spełniał przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej zawartych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie on bowiem prowadzony łącznie w sposób zorganizowany i ciągły.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), źródłami przychodów są m.in.:

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Powyższe przepisy wskazują, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem lub dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl bowiem tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zatem przychód uzyskany z tytułu najmu nieruchomości wykorzystywanej w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie stanowił przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, dzierżawa itp.), lecz będzie przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

* prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

* osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast, do treści art. 2 ust. 1a ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawczyni za zgodą męża, zamierza wynajmować nieruchomość (grunt i budynek produkcyjny), które jej mąż wynajmuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Obecnie jej mąż zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą, a Wnioskodawczyni zamierza wynajmować ww. nieruchomość, tym samym firmom, którym wcześniej wynajmował jej mąż. W tym celu zawrze z najemcami stosowne umowy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie mąż Wnioskodawczyni skutecznie zlikwiduje (zakończy) prowadzoną działalność gospodarczą, a Wnioskodawczyni, jako podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej za jego zgodą wynajmie tę nieruchomość na podstawie stosownych umów obecnym najemcom, to przychody uzyskane z wynajmu tej nieruchomości (gruntu i budynku produkcyjnego), będą mogły być uznane za przychody ze źródła przychodów jakim jest określony w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, najem nieruchomości, a w konsekwencji podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl