Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4511-401/15/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015 r. wysłanym w tym samym dniu za pośrednictwem poczty (data wpływu do tut. Biura 3 lipca 2015 r.), uzupełnionym 11 i 22 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad rozliczania przychodów i kosztów podatkowych przez wspólnika spółki komandytowej oraz możliwości opodatkowania uzyskanych w ramach tej spółki dochodów tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie zasad rozliczania przychodów i kosztów podatkowych przez wspólnika spółki komandytowej oraz możliwości opodatkowania uzyskanych w ramach tej spółki dochodów tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 września 2015 r., Znak: IBPB-1-1/4511-401/15/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 11 i 22 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (osoba fizyczna) jest wspólnikiem spółki komandytowej, jako wspólnik (komandytariusz) ponosi wraz z innymi wspólnikami odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg przez spółkę oraz za prawidłowość jego rozliczeń z tytułu bycia wspólnikiem. Spółka komandytowa jest spółką osobową - określoną w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia - komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika - komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Spółki osobowe (w tym komandytowa) nie są podatnikami podatku dochodowego osób fizycznych ani też podatnikami podatku dochodowego osób prawnych, tym samym na spółce komandytowej nie ciążą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osiągniętych dochodów. Podatnikami w tej spółce są jej wspólnicy tj. komandytariusze i komplementariusz.

Wnioskodawca jako komandytariusz będzie odpowiadał za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. W spółce, która zostanie założona, wkład komandytariusza będzie mógł zostać wniesiony w wysokości niższej, równej lub wyższej niż suma komandytowa (art. 108 § I Kodeksu spółek handlowych). Kapitał zakładowy spółki będzie tworzyć suma wkładów umówionych. Wkłady do spółki będą mogły mieć formę pieniężną i niepieniężną w postaci wkładu rzeczowego - aportu. Komplementariusz będzie miał prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Komandytariusz takiego prawa nie będzie miał. Spółkę będzie reprezentował Komplementariusz, a komandytariusz będzie mógł reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Wspólnicy będą uczestniczyli w zyskach proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu. Analogicznie Wspólnicy będą uczestniczyć w stratach proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu.

Zgodnie z art. 5a ust. 2 (winno być: art. 5b ust. 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "u.p.d.o.f."), jeżeli pozarolniczą działalność prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej (winno być: spółka niebędąca osoba prawną) w tym przypadku spółka komandytowa, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. czyli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku z zastrzeżeniem ust. 1a.

W myśl art. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych (winno być: art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.), przychody z tytułu udziału w spółce nie mającej osobowości prawnej (winno być: spółce niebędącej osobą prawną), wspólnego posiadania, wspólnego przedsięwzięcia łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżania dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Zatem przychody i koszty dla celów podatkowych tego wspólnika ustala się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych wkładów spółce komandytowej. Przychody i koszty spółki komandytowej określa się na podstawie ksiąg prowadzonych m.in. w oparciu o przepisy u.p.d.o.f., w tym art. 14, art. 14 ust. 1, 1c u.p.d.o.f. Dla celów prawidłowego comiesięcznego ustalenia zaliczki na podatek dochodowy przez każdego wspólnika odrębnie, w tym dla Wnioskodawcy - księgowa spółki komandytowej zamykając każdy miesiąc rozliczeniowy zgodnie z przepisami u.p.d.o.f., w tym art. 14 ust. 1 i 1c u.p.d.o.f przekazywać będzie każdemu wspólnikowi, w tym Wnioskodawcy, rozliczenie podatkowe za okres od stycznia danego roku do miesiąca za który obliczana jest zaliczka w podatku dochodowym (w systemie narastającym). Informacja taka zawierała będzie dane takie jak: przychody podatkowe, koszty, dochód/stratę spółki oraz przychód, koszty, dochód/stratę wspólnika w takim udziale procentowym jaki przypada na wspólnika w danym okresie obliczanym proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu.

Powyższe opodatkowanie dochodów w oparciu o przychody należne (choćby nieotrzymane) z uwzględnieniem podatkowych kosztów uzyskania przychodu stanowić będzie podstawę samoobliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych w wybranej formie opodatkowania. Wnioskodawca będąc wspólnikiem spółki komandytowej jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Wnioskodawca uważa zatem, że ma możliwość wyboru m.in. opodatkowania podatkiem liniowym, o którym mowa w szczególności w art. 30c u.p.d.o.f.

Z kolei koszty podatkowe spółki rozliczane będą w księgach spółki m.in na podstawie art. 22 w szczególności art. 22 ust. 5 z uwzględnieniem art. 23, art. 24d, czy rozdziału 4a u.p.d.o.f. Na podstawie ww. danych - każdy ze wspólników, w tym Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego sam będzie obliczał należną zaliczkę za okres i sam ją wpłacał ze swego konta zgodnie z zasadą, że podatnikiem podatku dochodowego jest wspólnik a nie spółka.

Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, że przychody (dochody) z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej nie są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 u.p.d.o.f. a zatem jak Wnioskodawca wspomniał wyżej wypłacane wspólnikowi - Wnioskodawcy i pozostałym wspólnikom kwoty nie stanowią dla celów podatkowych wypłat z kapitałów pieniężnych, co oznacza, że jako wspólnik - Wnioskodawca ma obowiązek samodzielnie obliczyć zaliczkę z działalności gospodarczej a spółka komandytowa jako podmiot wobec niego nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy (z jakiegokolwiek tytułu, źródła) od kwot wypłaconych, czy postawionych do dyspozycji Wnioskodawcy.

Obliczenia dla celów ustalenia zaliczek na podatek dochodowy nie będą równoległe z przelewaniem środków pieniężnych ze spółki komandytowej dla każdego wspólnika, w tym dla Wnioskodawcy np. do wysokości dochodu podatkowego jaki osiągnie jako wspólnik za poszczególny okres w roku, m.in. dlatego, że rozliczenie podatku dochodowego następuje w sposób narastający i może się okazać, że np. za maj wystąpił dochód podatkowy a za czerwiec spółka może osiągnąć stratę na skutek wyższych zakupów (kosztów) czy innych zdarzeń. Ponadto rozliczenie podatkowe następuje zgodnie z m.in. art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., który stanowi, że przychodem podatkowym z działalności gospodarczej są należne choćby faktycznie nie otrzymane przychody. Zatem nie ma możliwości utożsamiania rozliczeń dla celów podatku dochodowego z faktycznym przelewem środków pieniężnych dla wspólnika, w tym dla Wnioskodawcy.

Powyższe oznacza, że dla celów podatku dochodowego każda osoba, w tym Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej (osobowej) jest samoistnym podatnikiem podatku dochodowego zobowiązanym do samoobliczania i wpłacania we własnym imieniu i na własną rzecz zaliczek, podatku dochodowego.u.p.d.o.f. kwalifikuje dochody z tytułu bycia wspólnikiem spółki osobowej do dochodów z działalności gospodarczej na podstawie art. 5b ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym dla Wnioskodawcy jako wspólnika będą posiadane wkłady w spółce komandytowej dające prawo do uczestniczenia w zyskach (dochodach) i w stratach proporcjonalnie (%) do umówionego wkładu wspólnika spółki komandytowej obliczane na podstawie ksiąg spółki komandytowej według przepisów dotyczących działalności gospodarczej w tym art. 14 u.p.d.o.f.

Dla celów podatkowych wypłata zysku/dochodu przez spółkę komandytową z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej nie stanowi dla Wnioskodawcy żadnej dywidendy i jest wyłącznie prawem do udziału w zysku innego podmiotu. Kodeks spółek handlowych nie określa zasad wedle których wspólnicy powinni podjąć uchwałę o wypłacie zysku ze spółki komandytowej. Zaznaczyć należy, że rozliczenie podatkowe wspólników, w tym Wnioskodawcy następować będzie w oparciu o księgi, które prowadzi spółka komandytowa, a zatem rozliczenia podatkowe wspólników nie będą mogły być tożsame z przelewanymi ze spółki komandytowej środkami pieniężnymi dla Wnioskodawcy jako wspólnika. Jak wskazano bowiem wyżej księgi spółki komandytowej będą zawierały w danym okresie rozliczeniowym m.in. przychody należne spółce choćby faktycznie nie otrzymane. W związku z tym wypłata czy postawienie do dyspozycji Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej środków pieniężnych przez tą spółkę jest neutralne podatkowo, bowiem rozliczenia podatkowe są dokonywane zgodnie z przepisami podatku dochodowego w zakresie działalności gospodarczej, które nie są tożsame z środkami pieniężnymi, posiadanymi lub nieposiadanymi przez spółkę komandytową. Powyższe wskazuje, że Spółka komandytowa jako podmiot prawa nie pełni roli płatnika i nie jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek, czy podatków dochodowych od wypłacanych lub postawionych do dyspozycji Wnioskodawcy, jako wspólnika środków pieniężnych. Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że jego wkład w spółce komandytowej może się zwiększać lub zmniejszać. Zatem jego udział będzie ustalany w danym okresie proporcjonalnie do wkładu umówionego, tak przykładowo - jeżeli wkład umówiony Wnioskodawcy wynosi 25% kapitału zakładowego spółki, do dnia ewentualnego podwyższenia wkładów, kapitałów - takim udziałem procentowym obliczane będą jego przychody, koszty, dochody/straty. W przypadku np. podwyższenia kapitału w ten sposób że wkłady będą inne np. Wnioskodawca będzie miał nie jak dotychczas 25% tylko 60% czy inny procent, od dnia podjęcia przez wspólników uchwały co do zmiany umowy spółki komandytowej w zakresie podwyższenia wartości wkładów umówionych, wnoszonych przychody, koszty, dochody/starty zarówno podatkowe jak też z bilansów należących do Wnioskodawcy będą obliczane według nowej proporcji. Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg przez spółkę na podstawie których wspólnicy obliczają swe zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 24a ust. 1 u.p.d.o.f., osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów zwaną dalej księgą z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. Cytowany przepis wskazuje wprost na obowiązek prowadzenia księgi przez spółkę osobową, z tym, że w art. 24a ust. 1 u.p.d.o.f. ustawodawca dopuścił aby wymienione w tym przepisie spółki osobowe mogły prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, co powoduje, że nie wymieniona w tym przepisie spółka komandytowa ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Rodzaj prowadzonej księgi dla spółki - nie zmienia faktu, że według u.p.d.o.f. - to spółka ma obowiązek prowadzić księgę (podatkową lub rachunkową) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. W sytuacji spółek osobowych - na podstawie ww. ustalonego dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy każdy ze wspólników ma obowiązek obliczyć należną zaliczkę i dokonać jej wpłaty jako podatnik podatku dochodowego.

W uzupełnieniu ujętym w piśmie z 22 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z zawartą umową spółki komandytowej przedmiotem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem (komandytariuszem) jest:

* PKD: 10.11.Z - przetwarzanie i konserwacja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - jako przeważająca działalność (ten kod PKD wskazany jest w KRS w dziale 3 - przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy)

* PKD: 10.12.Z - przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

* PKD: 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego

* PKD: 10.85.Z -Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

* PKD: 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

* PKD: 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

* PKD: 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

* PKD: 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

* PKD: 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

* PKD: 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

* PKD: 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

* PKD: 61.20.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

* PKD: 70.10. Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

* PKD: 77.40.2 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Wnioskodawca zaznaczył również, że jako wspólnik komandytariusz będzie uzyskiwał udział w zysku, jaki osiągnie spółka z tytułu prowadzonej działalności. W jego opinii uzyskiwane ze spółki komandytowej dochody to dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. ze źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowego osób fizycznych. Spółka komandytowa jest spółką osobową, co oznacza m.in. że to nie spółka tylko poszczególni jej wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego.

Powyższe potwierdza:

* definicja spółki niebędącej osobą prawną wskazana w art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f. według której - ilekroć w ww. ustawie jest mowa o spółce nie będącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego oraz,

* art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., który stanowi, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Wnioskodawca wskazał także, że spółka komandytowa w której jest wspólnikiem komandytariuszem jw. została zawarta w dniu 19 czerwca 2015 r. W spółce tej Wnioskodawca nie był i nie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy. Spółka komandytowa jw., w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie będzie świadczyć usług na rzecz podmiotu (przedsiębiorcy, firmy) w której obecnie jest zatrudniony na umowę o pracę. Wnioskodawca nie będzie również w ramach działalności gospodarczej świadczyć usług na rzecz jego dotychczasowego lub przyszłego pracodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Czy Wnioskodawca będąc wspólnikiem spółki komandytowej prawidłowo dokona kwalifikacji przychodów, kosztów, dochodów/strat z udziału w tej spółce dla celów podatku dochodowego w opisanym stanie faktycznym jako przychody, koszty, dochody/ straty z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) i, jako to źródło tj. z działalności gospodarczej stanowić będzie dla niego jako wspólnika podstawę obliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Czy nie będą to przychody/dochody z tzw. kapitałów pieniężnych o których mowa m.in w art. 17 u.p.d.o.f....

2. Jeżeli prawidłowym będzie, że przychody, koszty, dochody/straty z tytułu udziału bycia wspólnikiem w spółce komandytowej (osobowej) są kwalifikowane do źródła z pozarolniczej działalności gospodarczej, to czy Wnioskodawca jako wspólnik ma obowiązek samodzielnego ich rozliczenia i opodatkowania, na podstawie otrzymanych od spółki komandytowej miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych z działalności gospodarczej spółki na podstawie ksiąg tejże spółki.

3. Czy Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej ma prawo wyboru opodatkowania dochodów z tej spółki 19% podatkiem liniowym jako dochodów z działalności gospodarczej (art. 9a ust. 2 w związku z art. 30c u.p.d.o.f.).

4. W sytuacji gdy ze spółki komandytowej Wnioskodawca otrzyma lub zostaną mu postawione do dyspozycji środki pieniężne (np. tytuł przelewu - udział w zyskach, zaliczka na udział w zyskach), to czy prawidłowo postąpi dla celów podatku dochodowego, że otrzymane lub postawione do jego dyspozycji pieniądze nie będą dla niego stanowić żadnej dywidendy, a tym samym są dla niego wyłącznie prawem do zysku w spółce komandytowej... A zatem otrzymane ze spółki pieniądze lub postawione do dyspozycji Wnioskodawcy środki pieniężne nie powodują powstania u Wnioskodawcy żadnych podatkowych obowiązków, bowiem dochody z tytułu udziału w spółce komandytowej każdy wspólnik, w tym Wnioskodawca opodatkowuje indywidualnie, jako podatnik) z działalności gospodarczej wg rozliczeń podatkowych wskazanych w stanie faktycznym oraz w pytaniach.

(Pytania oznaczone we wniosku Nr 1-4)

Zdaniem Wnioskodawcy, jako wspólnik spółki komandytowej prawidłowo kwalifikuje przychody, koszty, dochody/straty z udziału w spółce komandytowej dla celów podatku dochodowego w opisanym stanie faktycznym jako przychody, koszty, dochody/straty z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) i jako to źródło tj. działalność gospodarcza stanowić będą dla niego jako wspólnika podstawę obliczenia zaliczek na podatek dochodowy. To oznacza, że osiągane w spółce komandytowej dochody nie są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych o których mowa m.in. w art. 17 u.p.d.o.f. Po otrzymaniu od spółki, na podstawie danych z ksiąg spółki okresowych rozliczeń podatkowych zawierających dane takie jak: przychody, koszty, dochód/strata spółki oraz przychody, koszy, dochód/strata przypadająca na wspólnika w udziale procentowym w danym okresie rozliczeniowym, Wnioskodawca uważa, że jako wspólnik spółki osobowej, ma obowiązek ww. przychody, koszy, dochód/stratę, samodzielnie rozliczyć i opodatkować/rozliczyć jako dochody/straty z działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca sądzi, że ma prawo wybrać opodatkowanie 19% podatkiem liniowym dla dochodów/rozliczeń z działalności gospodarczej w tym dla dochodów/rozliczeń wspólnika spółki komandytowej. Podkreślić należy, że w spółkach osobowych do których zaliczana jest spółka komandytowa w zakresie podatku dochodowego podatnikiem podatku dochodowego jest każdy wspólnik odrębnie, a nie spółka. Jeżeli wspólnik spółki komandytowej jest osobą fizyczną wówczas znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, jeżeli zaś osobą prawną - wówczas znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji gdy ze spółki komandytowej otrzyma lub zostaną mu postawione do dyspozycji środki pieniężne (np. tytuł przelewu - udział w zyskach, zaliczka na udział w zyskach), to prawidłowo postąpi dla celów podatku dochodowego, iż otrzymane lub postawione do jego dyspozycji pieniądze nie będą dla niego stanowić żadnej dywidendy, a tym samym będą dla niego wyłącznie prawem do zysku w spółce komandytowej opodatkowane ze źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. tj. działalność gospodarcza. To oznacza, że otrzymane ze spółki pieniądze lub postawione do dyspozycji Wnioskodawcy środki pieniężne nie będą powodowały powstania u niego jakichkolwiek podatkowych obowiązków, bowiem dochody z tytułu udziału w spółce komandytowej każdy wspólnik, w tym Wnioskodawca opodatkowuje indywidualnie jako podatnik) z działalności gospodarczej wg rozliczeń podatkowych wskazanych w stanie faktycznym oraz w pytaniach i własnym stanowisku dla pytań 1, 2, 3 (jw.).

Reasumując: dochody/straty jakie osiągnie spółka komandytowa stanowią dla jej wspólników, w tym dla Wnioskodawcy dochody/straty z działalności gospodarczej i jako takie źródło przychodów Wnioskodawca ma obowiązek rozliczać według u.p.d.o.f. To oznacza, że otrzymywane środki pieniężne ze spółki nie będą stanowić dochodów z kapitałów pieniężnych. Zatem Wnioskodawca sam dokonuje samoobliczenia zaliczek na p.d.o.f jak z działalności gospodarczej. Wysokość dochodu/straty w spółce przypadająca na Wnioskodawcę jest równa% jego umówionego w umowie spółki wkładu. Dochód podatkowy lub strata podatkowa z działalności gospodarczej osiągnięty przez spółkę nie jest i nie może być równoległy w czasie z otrzymywanymi lub nie środkami pieniężnymi ze spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia przychodów (dochodów) uzyskiwanych w ramach spółki komandytowej uznano za prawidłowe, bowiem wskazany w uzupełnieniu przedmiot działalności gospodarczej tej spółki nie wskazuje, aby uzyskiwała ona dochody, które ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zaliczałaby do odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodów (w tym tzw. kapitałów pieniężnych). Wskazać także trzeba, że opodatkowanie podatkiem liniowym prowadzonej w formie spółki komandytowej działalności gospodarczej możliwym będzie po dokonaniu skutecznego wyboru tej formy opodatkowania w stosownym, a prawem określonym terminie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić przy tym należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN, tj. w zakresie pyt. oznaczonego Nr 5 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl