Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4511-169/15/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2015 r.),o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania (dotacji) przeznaczonego (ej) na zakup środków trwałych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania (dotacji) przeznaczonego (ej) na zakup środka trwałych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Zajmuje się handlem złomem oraz prowadzi stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W październiku 2014 r. otrzymał dofinansowanie (dopłaty) do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w formie dotacji w kwocie 600 tys. złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wypłacona wartość dotacji jest pomocą de minimis. Za uzyskane w ten sposób pieniądze zakupił już środek trwały, tj. kupił pompę do przepompowywania cieczy. Pozostałe pieniądze również w całości przeznaczy na zakup nowych środków trwałych (nową halę stacji demontażu, stanowisko osuszania pojazdów, specjalistyczną wagę, kompresory, separator substancji ropopochodnych oraz inne), które są potrzebne w wymienionej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy pieniądze, które w październiku 2014 r., otrzymałem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem dotacji na dofinansowanie dopłat do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji jako pomoc de minimis, są przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy w związku z tym, że pozyskane w ten sposób w całości pieniądze przeznaczyłem i przeznaczę na zakup środków trwałych w swojej firmie, środki te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli całą kwotę uzyskanej dotacji wykorzysta na zakup środków trwałych firmy, to nie będzie ona przychodem i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Otrzymana dotacja, zgodnie z przytoczonym przepisem jest przychodem podatkowym, ale ze względu na okoliczność, że całość pozyskanej kwoty przeznaczona jest na zakup środków trwałych, to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

* dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,

* ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, prowadzi stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji W październiku 2014 r. otrzymał dofinansowanie, dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w formie dotacji w kwocie 600 tys. złotych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za uzyskane w ten sposób pieniądze zakupił już środek trwały, tj. kupił pompę do przepompowywania cieczy. Pozostałe pieniądze również w całości przeznaczy na zakup nowych środków trwałych.

W świetle ww. przepisów oraz na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że z uwagi na to, że ww. kwota przychodu otrzymana przez Wnioskodawcę, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona została/zostanie w całości na zakup środków trwałych, to na podstawie cytowanego powyżej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi ona przychodu podatkowego.

W związku z powyższym nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy wskazującym, że otrzymana dotacja jest przychodem, który nie podlega opodatkowaniu, w związku z jej przeznaczeniem na zakup środków trwałych.

Z tej też przyczyny przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl