IBPB-1-1/4511-108/16/NL - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPB-1-1/4511-108/16/NL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-1/4511-108/16/NL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 17 lutego 2016 r.), uzupełnionym 20 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-107/16/NL, IBPB-1-1/4511-108/16/NL wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 kwietnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: "Spółka A"). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: "Akcje") w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka B"), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.

Spółka A objęła Akcje w Spółce B w wyniku transakcji wymiany udziałów/akcji. Spółka A w zamian za otrzymany aport Akcji Spółki B, wyemitowała udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz akcjonariusza Spółki B. Wartość wyemitowanych udziałów przez Spółkę A na rzecz akcjonariusza Spółki B odpowiadała wartości rynkowej akcji Spółki B.

W toku działalności Spółki A mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie. Jeśli taka sytuacja wystąpi, przeprowadzona zostanie likwidacja Spółki A, a jej majątek - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych - zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosowne do postanowień umowy Spółki A, tj. w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku Spółki A. Możliwe także, że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Majątek Spółki A przekazany Wnioskodawcy oraz pozostałym wspólnikom w związku z rozwiązaniem Spółki A może obejmować m.in. Akcje w Spółce B.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbycia Akcji w Spółce B, które zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki A.

Wnioskodawca zakłada, że po rozwiązaniu likwidacji Spółki A, Akcje w Spółce B będą pozostawać składnikiem majątku prywatnego Wnioskodawcy, w szczególności Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać udziałów w indywidualnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca stwierdza, że koszt nabycia Akcji nie został i nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie przez Spółkę A w okresie, gdy była ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i przez Wspólnika od czasu, gdy Spółka A stanie się spółką jawną.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 14 kwietnia 2016 r., wskazano m.in., że przedmiotem działalności prowadzonej przez Spółkę A zarówno w okresie jej funkcjonowania w formie spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jak również po jej przekształceniu w spółkę osobową (spółka jawna) będzie m.in. obrót papierami wartościowymi, w tym akcjami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży Akcji w Spółce B otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki A, która to sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki A, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, analizę konsekwencji podatkowych przedstawionego przez niego zdarzenia przyszłego należy rozpocząć od zakwalifikowania przychodu ze sprzedaży Akcji otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki A do właściwego źródła przychodu. Zakwalifikowanie danego przysporzenia majątkowego do konkretnego źródła jest istotne ze względu na odmienne zasady opodatkowania występujące pomiędzy różnymi źródłami przychodów. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej: u.p.d.o.f.), źródłami przychodów są m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3), a także kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7). Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Ze wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, że przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, którą jest spółka jawna, jest przychodem z działalności gospodarczej.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że przepis dotyczy zbycia wszelkich składników majątku, które uprzednio stanowiły majątek spółki niebędącej osobą prawną. Przepis ten nie czyni żadnych wyjątków względem określonych typów składników majątku, w szczególności udziałów w spółkach kapitałowych. Nie istnieje również przepis, który by takie zastrzeżenie wprowadzał.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe oznacza, że zbycie jakiegokolwiek składnika majątku przez byłego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną stanowi, co do zasady, przychód z działalności gospodarczej. Istotne zastrzeżenie wynika natomiast z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f., zgodnie z którym, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tekst jedn.: do przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Akcji w Spółce B otrzymanych w wyniku rozwiązania/ likwidacji Spółki A, która to sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki A, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Wnioskodawca w tym miejscu wskazuje na brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f., zgodnie z którym do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tekst jedn.: do przychodów z działalności gospodarczej) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis przesądza jednoznacznie, że sprzedaż Akcji w Spółce B przez Wnioskodawcę po upłynięciu 6-letniego okresu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f., nie będzie stanowić przychodu podatkowego.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

1. Wyroki:

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 3 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1643/14, w którym Sąd wskazał, że Ustawodawca nakazuje traktowanie zbycia majątku uzyskanego przez wspólnika spółki osobowej w związku z likwidacją tej spółki, jako przychodu z działalności gospodarczej. Wskazuje na to wprost i jednoznacznie treść art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f.,

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 3 września 2015 r. sygn. akt I SA/Rz 630/15,

2.

interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 marca 2015 r. Znak: ITPB1/415-1267/14/MR,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 października 2015 r. Znak: ILPB2/4511-1-654/15-4/JK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl