Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 września 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4510-80/15/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 8 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy dochód ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej będzie zwolniony z ww. podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z jego przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy dochód ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej będzie zwolniony z ww. podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z jego przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Wniosek powyższy za pismem z 21 lipca 2015 r. Znak: ILPB3/4510-1-317/15-2/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przekazał do tut. Biura, celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu do tut. Biura 27 lipca 2015 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: "Wspólnota Mieszkaniowa"), została utworzona i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze. zm.). Przedmiotem regulacji ustawy o własności lokali jest sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zasady zarządu nieruchomością wspólną. Ustawa o własności lokali określa także zasady funkcjonowania tzw. wspólnot mieszkaniowych.

W świetle art. 6 ww. ustawy, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Tak rozumiana wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana, przy czym należy wskazać, że nie posiada ona osobowości prawnej. Co ważne, wspólnotę mieszkaniową mogą tworzyć zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Należy w tym miejscu również podnieść, że w razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można zatem żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Do zakresu działań Wspólnoty Mieszkaniowej wchodzi w szczególności utrzymanie nieruchomości wspólnej, którą, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali, stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Stąd, do desygnatów ustawowego pojęcia nieruchomości wspólnej niewątpliwie można zaliczyć takie pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, jak np. klatki schodowe, windy, piwnice, strychy, dachy, zewnętrzne ściany budynku, instalacje energetyczne, cieplne, wodne, kanalizacyjne i inne.

W 2013 r. Wnioskodawca podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, tj. strychu, polegającej na wykonaniu przez 2 inwestorów adaptacji tej części wspólnej nieruchomości i wydzieleniu 2 odrębnych lokali mieszkalnych.

Na początku 2015 r. została zakończona adaptacja części wspólnej nieruchomości w postaci strychu, z którego wydzielono 2 lokale mieszkalne. Następnie Wspólnota Mieszkaniowa zawarła z inwestorami (osobami, które poniosły koszty adaptacji pomieszczeń strychu) umowę najmu powstałych lokali mieszkalnych. Obydwa lokale powstałe na skutek adaptacji strychu zostały wycenione przez biegłego rzeczoznawcę, w celu określenia ich wartości rynkowej oraz w zakresie wartości nakładów inwestycyjnych, jakie zostały poniesione w związku z ww. adaptacją. Mając na względzie okoliczność, że w przyszłości przedmiotowe lokale mają zostać sprzedane nowym właścicielom na cele mieszkaniowe, w maju 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę, na mocy której wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowych lokali, zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz udzieliła zarządowi pełnomocnictwa do ich sprzedaży. Zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej ostateczna cena za jaką zostaną sprzedane lokale (określona w operacie rzeczoznawcy) zostanie pomniejszona o wartość nakładów (określoną w operacie rzeczoznawcy) jakie zostały poniesione przez przyszłych nabywców w celu wykonania adaptacji strychu na lokale mieszkalne. Wspólnota Mieszkaniowa nie dokonała jeszcze zbycia lokali mieszkalnych. Powyższe nastąpi dopiero po uzyskaniu przedmiotowej interpretacji indywidualnej. Środki pieniężne uzyskane w przyszłości z tytułu sprzedaży wspomnianych lokali mieszkalnych (tekst jedn.: zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej w postaci strychu na cele mieszkaniowe) Wspólnota Mieszkaniowa zamierza w całości przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, w szczególności na fundusz remontowy. Ww. środki finansowe będą wydatkowe przez wspólnotę przez okres kilku lat na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Wnioskodawca podkreśla, że pod pojęciem zasobów mieszkaniowych należy rozumieć lokale mieszkalne oraz inne pomieszczenia i urządzenia, znajdujące się zarówno w samym budynku, jak i poza nim, będące koniecznymi dla poprawnego i należytego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne administrowanie i funkcjonowanie.

Zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

* wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

* opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

* ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

* wydatki na utrzymanie porządku i czystości; wynagrodzenie członków zarządu i zarządcy. Stąd, do gospodarki zasobami mieszkaniowymi ponad wszelką wątpliwość można zaliczyć nie tylko zarządzanie samą nieruchomością budynkową, ale także zarządzanie jej poszczególnymi częściami, przeznaczonymi na zaspokajanie potrzeb mieszkańców (np. strychy).

Wnioskodawca podkreśla, że nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na handlu nieruchomościami, nie świadczy usług i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) Wspólnota Mieszkaniowa korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie dochodu jaki zostanie w przyszłości uzyskany przez ww. wspólnotę z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji strychu, jeżeli dochód zostanie w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Wspólnotę Mieszkaniową, jako jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, należy zaliczyć do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). W art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, prawodawca wskazał z kolei przykładowe źródła dochodów, natomiast w art. 17 ww. ustawy zawarty został enumeratywny katalog określający przypadki, gdy określone dochody są wolne od podatku. W art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wskazano, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem, dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W ocenie Wnioskodawcy, należy zatem uznać, że aby dochód Wspólnoty Mieszkaniowej, podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, winny zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, dochody winny zostać uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a po drugie dochody te winny zostać przekazane w całości na utrzymanie tychże zasobów mieszkaniowych. Stąd, a contrario należy przyjąć, że nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia, a także dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tychże zasobów. Wnioskodawca podnosi, że na zasoby mieszkaniowe składają się nie tylko lokale mieszkalne, ale również znajdujące się w budynku mieszkalnym inne urządzenia i pomieszczenia, a w tym w szczególności piwnice, klatki schodowe, suszarnie/pralnie, strychy itd. Mając powyższe na względzie, czynności Wspólnoty Mieszkaniowej ukierunkowane na pozyskiwanie funduszów przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (takie jak np. sprzedaż czy najem części wspólnej nieruchomości) należy uznać za tożsame z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Konstatując, w ocenie Wnioskodawcy, zaadoptowana na lokale mieszkalne część nieruchomości wspólnej w postaci strychu stanowi część zasobów mieszkaniowych, a całkowity dochód uzyskany przezeń w przyszłości w wyniku jego zbycia stanowi źródło dochodu z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Jeżeli zaś niniejszy dochód zostanie przez okres kilku lat rozdysponowany przez wspólnotę mieszkaniową w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, to ponad wszelką wątpliwość dochód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego regulowanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

Stosownie do art. 13 cyt. ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

* otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,

* wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Bez znaczenia przy tym pozostaje źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej, czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią co do zasady przychód w rozumieniu u.p.d.o.p.

Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Przy czym, w myśl art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Powyższe oznacza, że dochodem wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która w myśl art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym.

Aby prawidłowo zastosować powyższe przepisy w odniesieniu do wspólnoty mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać także art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów w nim wymienionych, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

* dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

* dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Aby dokonać prawidłowej wykładni powyższego przepisu, należy odwołać się do definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasobów mieszkaniowych. Wskazać w tym miejscu należy, że u.p.d.o.p. nie definiuje tych pojęć, a zatem zasadne jest skorzystanie w tym zakresie z reguł wykładni językowej.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., składają się m.in. wpływy z opłat (zaliczek) pobieranych od właścicieli oraz pokrywane z nich koszty. W języku potocznym, pojęcie "gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. "Zasób" zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie "mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik "mieszkaniowy", "mieszkaniowych", określa rzeczy związane z mieszkaniem. W konsekwencji, z interpretacji językowej pojęcia "gospodarka zasobami mieszkaniowymi" wynika, że gospodarka ta obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi rzeczami związanymi z zamieszkiwaniem.

Uwzględniając charakter opłat (zaliczek) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia "zasoby mieszkaniowe" nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez "zasoby mieszkaniowe" należy zatem rozumieć:

1.

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno - remontowe,

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),

4.

grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Wyliczone wyżej obiekty służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych. Opłaty (czynsze) związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu u.p.d.o.p. (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że w 2013 r. Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, tj. strychu na wykonanie przez 2 inwestorów adaptacji tej części wspólnej nieruchomości i wydzielenia 2 odrębnych lokali mieszkalnych. Na początku 2015 r. została zakończona adaptacja części wspólnej nieruchomości w postaci strychu, z którego wydzielono 2 lokale mieszkalne. Następnie Wspólnota Mieszkaniowa zawarła z inwestorami (osobami, które poniosły koszty adaptacji pomieszczeń strychu) umowę najmu powstałych lokali mieszkalnych. Obydwa lokale powstałe na skutek adaptacji strychu zostały wycenione przez biegłego rzeczoznawcę, w celu określenia ich wartości rynkowej oraz w zakresie wartości nakładów inwestycyjnych, jakie zostały poniesione w związku z ww. adaptacją. Mając na względzie okoliczność, że w przyszłości przedmiotowe lokale mają zostać sprzedane nowym właścicielom na cele mieszkaniowe, w maju 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę, na mocy której wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowych lokali, zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz udzieliła zarządowi pełnomocnictwa do ich sprzedaży. Zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej ostateczna cena za jaką zostaną sprzedane lokale (określona w operacie rzeczoznawcy) zostanie pomniejszona o wartość nakładów (określoną w operacie rzeczoznawcy) jakie zostały poniesione przez przyszłych nabywców w celu wykonania adaptacji strychu na lokale mieszkalne. Wspólnota Mieszkaniowa nie dokonała jeszcze zbycia lokali mieszkalnych. Środki pieniężne uzyskane w przyszłości z tytułu sprzedaży wspomnianych lokali mieszkalnych (tekst jedn.: zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej w postaci strychu na cele mieszkaniowe) Wspólnota Mieszkaniowa zamierza w całości przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, w szczególności na fundusz remontowy. Ww. środki finansowe będą wydatkowe przez wspólnotę przez okres kilku lat, na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania i przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że przychody, które zostaną uzyskane ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej na poddaszu budynku, stanowić będą przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten będzie więc miał wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. będzie mógł podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego, w części w jakiej zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zwolnienia od ww. dochodu pod warunkiem jego wydatkowania na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl