Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 września 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4510-7/15/NL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od fizycznych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca planuje utworzyć w przyszłości kapitałową spółkę prawa handlowego ("dalej: "Spółka"). Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładem pieniężnym.

W przyszłości spółka otrzyma od innego wspólnika (kapitałowej spółki prawa handlowego; dalej: "Spółka aportująca") wkład niepieniężny w postaci całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "CIT") lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 (dalej; "Przedsiębiorstwo"), na które składać się będzie m.in. nieruchomość (dalej: "Nieruchomość"). Na moment aportu nieruchomość będzie ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki aportującej.

W zamian za wniesiony aport, spółka wyemituje na rzecz spółki aportującej udziały, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa spółki aportującej będzie odpowiadać co najmniej wartości rynkowej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka będzie uprawiona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm. - dalej: ustawa CIT), w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z kolei art. 16g ust. 9 ustawy CIT stanowi, że w przypadku przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo dzielonego. Zgodnie z ust. 10a, przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycie przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego.

Artykuł 16h ust. 3 w zw. z art. 16h ust. 3a ustawy CIT stwierdza, że podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Analiza powyższych regulacji pozwala na stwierdzenie, że w przypadku dokonania przez jeden podmiot wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość składników ustala się w wysokości wartości początkowej która została określona w ewidencji środków trwałych podmiotu, który wkładu niepieniężnego dokonuje. Następnie, odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane przez podmiot otrzymujący wkład niepieniężny z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody przyjętej przez podmiot który wkładu dokonał (tak też: Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Lex 2015 r.).

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, spółka będzie uprawiona do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

1.

interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2014 r. Znak IBPBI/2/423-682/14/BG;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. Znak IPPB5/423-536/14-2/MK;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 kwietnia 2014 r. Znak IPTPB3/423-10/14-4/KJ,

2.

wyrok NSA z 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 2315/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl