Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 listopada 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4510-69/15/ESZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem spłaty pożyczki wraz z kwotą należnych odsetek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem spłaty pożyczki wraz z kwotą należnych odsetek.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Posiada obecnie wierzytelność o spłatę pożyczki wraz z należnymi odsetkami wobec spółki z o.o. Jednocześnie w Spółce z o.o. planowane jest dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach wkładu pieniężnego, do dokonania którego zobowiązany będzie Wnioskodawca, posiadający obecnie 100% udziałów w kapitale Spółki z o.o. W tym celu zostaną podjęte wszelkie niezbędne kroki wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), w szczególności podjęta zostanie odpowiednia uchwała zobowiązująca wspólnika do wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z o.o. W efekcie po stronie Spółki z o.o. powstanie wierzytelność pieniężna wobec Wnioskodawcy o wpłatę na kapitał.

Mając na uwadze powyższe planowane jest, że:

1. Wnioskodawca dokona wpłaty gotówki na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. podczas gdy Spółka z o.o. dokona zwrotu w formie gotówkowej (np. przelewem) pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do Wnioskodawcy;

dodatkowo rozważana jest sytuacja, w której:

2. dokonane zostanie umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności opisanych powyżej, tj. wierzytelności Spółki z o.o. wobec Wnioskodawcy o wpłatę na kapitał z wierzytelnością Wnioskodawcy wobec Spółki z o.o. o spłatę pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami.

W drugim przypadku, podstawą prawną do zawarcia umowy o wzajemne potrącenie wierzytelności będą przepisy prawa cywilnego regulujące zasady wzajemnego potrącenia wierzytelności, a w szczególności art. 498 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej: k.c.). Zgodnie z art. 498 § 2 k.c., wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

W przedmiotowej sprawie oznacza to, że w konsekwencji wzajemnego potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy i Spółki z o.o. umorzeniu ulegną:

* wierzytelności Spółki z o.o. wobec Wnioskodawcy - wynikająca z podjęcia właściwej uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w formie wkładu pieniężnego,

* wierzytelność Wnioskodawcy wobec Spółki z o.o. obejmująca spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Pożyczka została udzielona w polskich złotych i nie była waloryzowana kursem waluty obcej. Do momentu spłaty pożyczki nie nastąpi również kapitalizacja odsetek od tej pożyczki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę kwoty spłacanej przez Spółkę z o.o. pożyczki wraz z kwotą należnych odsetek dla Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych wyłącznie w wysokości kwoty otrzymanych odsetek.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez niego kwoty spłacanej przez Spółkę z o.o. pożyczki wraz z kwotą należnych odsetek dla Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych wyłącznie w wysokości kwoty otrzymanych odsetek.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Powyższy przepis wskazuje, że przychód podatkowy u podatnika rozpoznawany jest co do zasady według zasady kasowej, tj. w momencie faktycznego jego otrzymania. Ponadto, wskazać należy, że, co do zasady, przychodem jest każda wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Od powyższego przepisu ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki.

Na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

W oparciu o ten przepis należy stwierdzić, że w przypadku otrzymania przez podatnika zwrotu kwoty udzielonej pożyczki, kwota taka nie stanowi dla niego przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Istnienie takiej normy prawnej jest uzasadnione, ponieważ wcześniej przedmiotowe pieniądze zostały jedynie pożyczone, tj. ich ubytek w majątku podatnika nie był ostateczny, w związku z czym ich zwrot nie może powodować powstania przysporzenia majątkowego po stronie pożyczkodawcy, a prowadzi jedynie do wyrównania jego stanu posiadania przed udzieleniem pożyczki. Wobec tego, nominalna kwota udzielonej pożyczki nie stanowi przychodu podatkowego w momencie jej zwrotu dla Wnioskodawcy. Ewentualny przychód mógłby tutaj powstać w przypadku, w którym odsetki od pożyczki byłyby kapitalizowane do kwoty głównej pożyczki, co jednak w przedmiotowej sytuacji nie miało miejsca.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się również kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Interpretując przytoczony przepis a contrario, do przychodów zalicza się te odsetki od pożyczek czy kredytów, które zostały przez podatnika otrzymane. W analizowanej sytuacji będzie to oznaczało, że w przypadku spłaty przez Spółkę z o.o. kwoty pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w wysokości kwoty otrzymanych odsetek od przedmiotowej pożyczki. Przychód taki powstanie, zgodnie z metodą kasową, w momencie otrzymania takich odsetek.

Tezę taką potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 8 października 2012 r., Znak: IBPB1/2/423-825/12/BG Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż zwrócona pożyczkodawcy pożyczka (kwota główna) nie stanowi przychodu podatkowego, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl