Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4510-34/15/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (który został złożony w tut. Biurze 31 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia całości udziałów w Spółce innego podmiotu powstanie dla Wnioskodawcy przychów podlegający opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. został złożony w tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia całości udziałów w Spółce innego podmiotu powstanie dla Wnioskodawcy przychów podlegający opodatkowaniu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wspólnikami Wnioskodawcy są dwie osoby fizyczne (X oraz Y). Inny podmiot (zagraniczna jednostka organizacyjna albo zagraniczna osoba prawna, dalej jako: "Z") planuje wnieść do Spółki-Wnioskodawcy wkład w postaci aportu praw majątkowych albo w gotówce. W przypadku gdyby miał zostać wniesiony aport praw majątkowych, ich wartość zostanie ustalona na poziomie rynkowym. W wyniku powyższego "Z" uzyska udziały w Spółce -Wnioskodawcy. Nie można wykluczyć, że w przyszłości całość udziałów należących do "Z" w Spółce-Wnioskodawcy, zostanie umorzonych, w drodze dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia (uregulowanego przez art. 199 Kodeksu spółek handlowych). Należy wskazać, że umowa Spółki-Wnioskodawcy, przewiduje możliwość umorzenia udziałów za zgodą wspólnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na skutek dokonania dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, całości udziałów (w Spółce-Wnioskodawcy) należących do "Z", dla Spółki - Wnioskodawcy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, na skutek dokonania dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, całości udziałów (w Spółce-Wnioskodawcy) należących do Z, dla Spółki - Wnioskodawcy, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie Spółka - Wnioskodawca nie uzyskuje faktycznie żadnego dochodu z umorzenia udziałów. Umorzenie udziałów własnych (dobrowolne), zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia nie prowadzi do powstania przychodu po stronie spółki z o.o. (Spółki-Wnioskodawcy). Zdarzenie to jest dla niej obojętne podatkowo. W wyniku tych umorzeń nie uzyskuje bowiem żadnego przysporzenia o wymiarze finansowym. Istotą tych czynności jest bowiem przesunięcie (przeksięgowanie) części środków spółki w ramach jej kapitału własnego.

Powyższe stanowisko jest również reprezentowane przez Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-341/14/JD, w której wskazano, że "w wyniku przeprowadzenia dobrowolnego umorzenia akcji przez jednego z akcjonariuszy Spółka faktycznie nie uzyska przysporzenia (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych".

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał ponadto interpretacje indywidualne wydane przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 lipca 2009 r., Znak: ILPB1/415-545/09-6/IM oraz z 13 grudnia 2013 r. Znak: ILPB2/415-874/13-2/TR,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2011 r., Znak: IPPB2/415-380/11-2/AS oraz z 18 listopada 2011 r. Znak: IPPB1/415-810/11-2/ES.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 tej ustawy, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że udziałowcami Wnioskodawcy (Spółki z o.o.), są obecnie dwie osoby fizyczne. W przyszłości udziałowcem Wnioskodawcy stanie się także inny podmiot (zagraniczna jednostka organizacyjna albo zagraniczna osoba prawna). Nie można wykluczyć, że całość udziałów należących do tego podmiotu w Spółce-Wnioskodawcy, może zostać umorzonych, w drodze umorzenia dobrowolnego a więc bez wynagrodzenia, (uregulowanego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych), co przewiduje umowa Spółki.

Stosownie do art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Każda z tych form prawnych umorzenia udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów, kwestia minimalnej wysokości wynagrodzenia za nabywane w tym celu udziały została pozostawiona uznaniu wspólników (możliwe jest umorzenie bez wynagrodzenia).

Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej definicji przychodu podatkowego. Treść art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że zostały ustanowione jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do kategorii przychodów. Natomiast art. 12 ust. 4 ww. ustawy określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu.

Generalnie należy wskazać, że przychód powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Ponadto, przychodem jest takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny).

Opisane we wniosku zdarzenie przyszłe polegać będzie w istocie na prawnym unicestwieniu udziałów Spółki, co oznacza, że nastąpi wygaśniecie wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym jak i korporacyjnym, które wynikają z udziałów. W konsekwencji, omawiane zdarzenie nie będzie wiązać się z żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie Spółki, które można by ocenić jako uzyskanie realnej korzyści ekonomicznej. Czynność umorzenia udziałów Spółki bez wynagrodzenia stanowi bowiem w rzeczywistości przesunięcie (przeksięgowanie) części środków spółki w ramach jej kapitału własnego.

Tym samym należy stwierdzić, że skoro - w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki bez wynagrodzenia nie wystąpi po jej stronie realne przysporzenie majątkowe, to brak jest podstaw by uznać, że zdarzenie to generuje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych przychód podatkowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl