IBPB-1-1/4510-312/15/BK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-1/4510-312/15/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a, w związku z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy wysokość ceny dotyczących transakcji z podmiotem powiązanym wynika z ustaw i aktów normatywnych wydanych na ich podstawie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a, w związku z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy wysokość ceny dotyczących transakcji z podmiotem powiązanym wynika z ustaw i aktów normatywnych wydanych na ich podstawie.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, będące spółką akcyjną (dalej: "Spółką"), której jedynym akcjonariuszem jest gmina (dalej: "Gmina"), wykonuje zlecone zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również w pytaniu oraz własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą lub jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem Gminy zawierane są transakcje. Ceny stosowane przez Spółkę w transakcjach sprzedaży usług z zakresu dostaw wody i kanalizacji oraz ceny zakupu usług wywozu odpadów wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139). Taryfa stosowana przez Spółkę jest zatwierdzana w drodze podjęcia uchwały przez Radę Miejską. Taryfa różnicuje stawki ze względu na grupę odbiorców, przy czym powiązanie odbiorcy ze Spółką nie stanowi kryterium podziału.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotem powiązanym dla transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, tj. sprzedaży usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p.") dotyczącej transakcji z podmiotem powiązanym dla transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, tj. sprzedaży usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UZASADNIENIEm powyższego stanowiska jest wykładnia celowościowa przy założeniu racjonalności ustawodawcy, który powiązał przepisy art. 9a u.p.d.o.p. z art. 11 u.p.d.o.p. i art. 19 ust. 4 u.p.d.o.p. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej wynika z art. 9a u.p.d.o.p. Natomiast art. 11 ust. 1 umożliwia organom podatkowym zastosowanie szczególnej zasady ustalania podstawy opodatkowania poprzez szacowanie dochodów. Kompetencje szacowania utraconego dochodu do opodatkowania wynikające z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. mają odpowiednie zastosowanie do transakcji zawieranych przez podmioty powiązane w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi na podstawie art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p.

Możliwość określania dochodu do opodatkowania w drodze szacowania dochodów z transakcji zawartej z podmiotem powiązanym jest obwarowana spełnieniem łącznie trzech przesłanek.

* istnienie związku pomiędzy podmiotami uznawanego przez ustawę za powiązanie;

* wykorzystanie tego związku do ustalenia lub narzucenia warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty;

* wykazanie dochodów niższych (lub nie wykazanie dochodów) od dochodów, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymieniony związek nie miał miejsca.

W transakcjach zawieranych przez Spółkę z Gminą lub z jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem Gminy, gdzie cena wynika z taryfy, nie ma możliwości wykorzystania powiązania pomiędzy stronami transakcji i wykazania dochodów niższych od oczekiwanych przy zastosowaniu kryterium ceny rynkowej. Ponadto organ podatkowy nie może oszacować dochodu wynikającego z tego typu transakcji, gdyż zastosowanie tej procedury zostało wyłączone przez przepis § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1186).

Dokumentacja podatkowa, której sporządzenie jest obowiązkiem podatnika na podstawie art. 9a u.p.d.o.p., służy organom podatkowym m.in. w ustaleniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji przy zastosowaniu metody przyjętej uprzednio przez podatnika. Brak dokumentacji podatkowej połączony z zaniżeniem dochodu wskutek realizacji z podmiotem powiązanym transakcji na warunkach nierynkowych umożliwia organowi podatkowemu zastosowanie sankcyjnej stawki 50% w odniesieniu do różnicy pomiędzy dochodem oszacowanym a wykazanym. W przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, nie ma możliwości oszacowania dochodu i zastosowania przepisów sankcyjnych za brak dokumentacji podatkowej.

Ceny stosowane przez Spółkę w transakcjach sprzedaży usług z zakresu dostaw wody i kanalizacji oraz ceny zakupu usług wywozu odpadów wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139). Taryfa stosowana przez Spółkę jest zatwierdzana w drodze podjęcia uchwały przez Radę Miejską. Taryfa różnicuje stawki ze względu na grupę odbiorców, przy czym powiązanie odbiorcy ze Spółką nie stanowi kryterium podziału.

Taryfa jest ustalana według następujących kryteriów określonych w § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886):

1.

wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzona kosztami jednostkowymi;

2.

dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów;

3.

struktura i rodzaj planowanych taryf;

4.

stabilność stosowanych metod alokacji kosztów;

5.

wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;

6.

możliwość wyodrębniania kosztów dla ich właściwej alokacji.

Przykładowe grupy odbiorców (grupy taryfowe) wyodrębnione na podstawie ustawowej metodologii ustalania taryfy oraz przyporządkowane im ceny w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedstawiają się następująco:

* Taryfowa grupa odbiorców usług: Grupa taryfowa I WODA.

* Oznaczenie grupy taryfowej: GR I W

* Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców: Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach miesięcznych

* Cena za dostarczoną wodę (stawka brutto): 5,18 zł/m3

* Stawka opłaty abonamentowej (stawka brutto): 5,55 zł/odbiorcę/m-c/

* Taryfowa grupa odbiorców usług: Grupa taryfowa II WODA

* Oznaczenie grupy taryfowej: GR II W

* Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców: Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach kwartalnych

* Cena za dostarczoną wodę (stawka brutto): 5,18 zł /m3

* Stawka opłaty abonamentowej (stawka brutto): 5,88 zł/odbiorcę/ kwartał/

* Taryfowa grupa odbiorców usług: Grupa taryfowa III WODA

* Oznaczenie grupy taryfowej: GR III W

* Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców: Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresach miesięcznych

* Cena za dostarczoną wodę (stawka brutto): 5,18 zł /m3

* stawka opłaty abonamentowej (stawka brutto): 3,64 zł/odbiorcę/m-c/

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, należy przyjąć, że na Spółce nie ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Minister Finansów wyraził analogiczne stanowisko w podobnym stanie prawnym w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 29 sierpnia 2014 r. Znak: IPTPB3/423-169/14-4/IR,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 20 grudnia 2012 r. Znak: ILPB4/423-325/12-2/DS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "u.p.d.o.p."), podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

1.

określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);

2.

określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;

3.

metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;

4.

określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;

5.

wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;

6.

określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1.

100.000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo

2.

30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

3.

50.000 euro - w pozostałych przypadkach.

Przepis art. 9a ust. 3 u.p.d.o.p. stanowi natomiast, że obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

Stosownie do art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p., jeżeli:

1.

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2.

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3.

ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p. przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1.

podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2.

ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. (art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p.).

W tym miejscu wskazać należy, że cyt. powyżej art. 11 u.p.d.o.p. jest przepisem szczególnym i dotyczy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane. Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu. Przesłanką zastosowania art. 11 u.p.d.o.p. nie jest sam tylko fakt wystąpienia powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4, lecz wykorzystywanie tych powiązań do zmiany poziomu opodatkowania (uchylania się od opodatkowania). U podstaw regulacji zawartej w tym przepisie leży założenie, by wszelkie transakcje były zgodne z warunkami rynkowymi, tj. warunkami, jakie uzgodniłyby podmioty niezależne, znajdujące się w takiej samej lub w zbliżonej sytuacji.

Celem regulacji prawnej z art. 11 u.p.d.o.p. jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa przed takimi działaniami podatników, które polegają na stosowaniu we wzajemnych transakcjach cen odbiegających od rynkowych, po to aby osiągnąć korzystny dla siebie rezultat podatkowy. Przysługująca organowi podatkowemu, na podstawie art. 11 u.p.d.o.p., kompetencja do szacunkowego ustalania dochodów podatnika stanowi odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących ustalania podstawy opodatkowania.

Jednocześnie szczegółowy sposób i tryb oszacowania przez organy podatkowe dochodów, o których mowa w tej regulacji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1186). Zgodnie z § 1 ust. 4 tego rozporządzenia, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca spółka akcyjna, w której jedynym akcjonariuszem jest Gmina, wykonuje zlecone zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ceny stosowane przez Spółkę w transakcjach sprzedaży usług z zakresu dostaw wody i kanalizacji oraz ceny zakupu usług wywozu odpadów wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Taryfa stosowana przez Spółkę jest zatwierdzana w drodze podjęcia uchwały przez Radę Miejską. Taryfa różnicuje stawki ze względu na grupę odbiorców, przy czym powiązanie odbiorcy ze Spółką nie stanowi kryterium podziału.

Mając powyższe na względzie, skoro przy ustalaniu cen za usługi dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych objętych skonsolidowanym bilansem, nie dojdzie do ustalenia warunków odmiennych niż te, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, albowiem ceny za ww. usługi wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych (którą to okoliczność przyjęto jako elementy opisu stanu faktycznego) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokumentowania transakcji z tymi podmiotami w sposób wskazany w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl