IBPB-1-1/4510-311/15/BK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-1/4510-311/15/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe są odrębnymi od Gminy podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe są odrębnymi od Gminy podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, będące spółką akcyjną (dalej: "Spółką"), której jedynym akcjonariuszem jest gmina (dalej: "Gmina"), wykonuje zlecone zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie do pytania oznaczonego we wniosku Nr 3, gdzie wskazano, że pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą lub jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem Gminy zawierane są transakcje.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe są odrębnymi od Gminy podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe Gminy są odrębnymi podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p.") w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. Wynika to z art. 11 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od początku 2015 r., który definiuje podmiot krajowy m.in. poprzez pojęcie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Samorządowy zakład budżetowy i jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi działającymi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), więc spełniają definicję podmiotu krajowego. Spółka jest spółką prawa handlowego (spółka akcyjna), czyli jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka, samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty krajowe, które mają wspólny zarząd, kontrolę lub wspólnego udziałowca są podmiotami powiązanymi na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 pkt 2, 3, 4 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

* jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

* jednostki budżetowe;

* samorządowe zakłady budżetowe;

* inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 14 pkt 3 tej ustawy, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Zasady finansowania samorządowych zakładów budżetowych określa art. 15 ww. ustawy o finansach publicznych, wskazujący, że samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1.

dotacje przedmiotowe;

2.

dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

3.

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową (art. 15 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych)

Z powyższych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego (gminy), samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe są co do zasady odrębnymi podmiotami tworzącymi sektor finansów publicznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., dalej: "u.p.d.o.p."), jeżeli:

1.

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2.

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3.

ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p., przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1.

podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2.

ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Przy czym, stosownie do art. 11 ust. 5 u.p.d.o.p., przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p.).

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie zarówno do podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi, jak również do samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że niezależnie od charakteru relacji pomiędzy tymi podmiotami na gruncie innych gałęzi prawa, w świetle prawa podatkowego - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są one odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna, w której jedynym akcjonariuszem jest Gmina), wykonuje zlecone zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; realizując ww. zadania zawiera transakcje m.in. z Gminą lub jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem Gminy.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawca (spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Gmina) oraz zakłady budżetowe i jednostki budżetowe Gminy, z którymi zawiera transakcje, są podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia była wyłącznie kwestia ustalenia, czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe są odrębnymi od Gminy podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą. Nie była natomiast przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia opodatkowania dochodów jednostek budżetowych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl