Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4510-277/15/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem odbiegającym od ich wartości rynkowej zastosowanie znajdą przepisy o tzw. cenach transferowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem odbiegającym od ich wartości rynkowej zastosowanie znajdą przepisy o tzw. cenach transferowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnikiem Wnioskodawcy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: "Sp. z o.o."). Sp. z o.o. nabyła udziały w Spółce w zamian za wkład pieniężny, który w części przekraczał wartość nominalną wydanych w zamian za wkład pieniężny udziałów.

W przyszłości może dojść do umorzenia dobrowolnego części lub wszystkich udziałów posiadanych przez Sp. z o.o. w Spółce (dalej: "Umorzenie"). Umorzenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych tj. poprzez nabycie przez Wnioskodawcę własnych udziałów za wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz Sp. z o.o. w celu ich umorzenia oraz umorzenie udziałów.

Za Umorzenie udziałów Wnioskodawcy Sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie, w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zakładowym lub zapasowym Wnioskodawcy.

Wynagrodzenie otrzymane przez Sp. z o.o. może być wyższe, niższe lub równe wydatkom poniesionym na nabycie udziałów Spółki.

Umorzenie może również zostać przeprowadzone na podstawie art. 199 § 3 k.s.h., tj. bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Sp. z o.o., za jej za zgodą.

W zależności od sytuacji, tj. wysokości wynagrodzenia albo jego braku, Umorzenie zostanie przeprowadzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub zapasowego Spółki albo bez obniżania kapitałów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z przeprowadzeniem przez Spółkę umorzenia udziałów Sp. z o.o. w formie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz Sp. z o.o., bądź też bez wynagrodzenia, będą miały zastosowanie do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 tej ustawy.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku Umorzenia udziałów za wynagrodzeniem na rzecz wspólnika albo bez wynagrodzenia, do Umorzenia udziałów nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: "ustawa o p.d.o.p.").

W szczególności, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o p.d.o.p. i wyjaśnienia przyczyn wysokości wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawie o p.d.o.p., jeżeli w wyniku istnienia określonych w ustawie o p.d.o.p. powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o p.d.o.p., podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Zdaniem Spółki, umorzenie udziałów nie jest "transakcją", o której mowa w przywołanych wyżej przepisach. Ustawa o p.d.o.p. nie definiuje pojęcia transakcji. Zgodnie z Słownikiem Języka Polskiego PWN (sjp.pwn.pl)"transakcja" to "operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług", bądź "umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też zawarcie takiej umowy". Umorzenie udziałów jest zdarzeniem prawnym sui generis, wynikającym i uregulowanym w k.s.h. Jako takie nie może być utożsamiane ze zdarzeniem o charakterze handlowym, w tym w szczególności umową sprzedaży lub jakąkolwiek inną "transakcją" w rozumieniu art. 9a ustawy o p.d.o.p.

Ilekroć ustawa o p.d.o.p. rozszerza pojęcie transakcji dla celów art. 9a, wprost na to wskazuje, jak ma to miejsce np. w przypadku zawarcia umowy spółki osobowej, czy zawarcia umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze.

Niezależnie od powyższego, skoro przepisy k.s.h. dopuszczają umorzenie udziałów za wynagrodzeniem lub - zawsze za zgodą wspólnika - bez wynagrodzenia, to nie można stosować do takiego zdarzenia kryterium "rynkowości", o którym mowa w art. 11 ustawy o p.d.o.p. Umorzenie udziałów z samej swojej natury następuje pomiędzy spółką a jej udziałowcem (udziałowcami) a więc co do zasady z podmiotami powiązanymi. Czynność taka nie podlega również porównaniu z innym takimi transakcjami na rynku, ponieważ co do zasady jest czynnością prawną indywidualną, nie mającą charakteru transakcji powtarzalnej, co jednoznacznie uniemożliwia wykazanie różnic w tych transakcjach bądź porównania ich z innymi transakcjami występującymi na rynku. W konsekwencji, brak jest porównywalnych transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami, co wyklucza stosowanie powyższych przepisów.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że przewidziane w ramach obowiązujących przepisów metody ustalania ceny transakcyjnej są całkowicie nieadekwatne i nieodpowiednie do umorzenia udziałów. Nawet bowiem gdyby uznać, że umorzenie udziałów w Spółce jest "transakcją", z czym Wnioskodawca zdecydowanie się nie zgadza, to brak jest metody, która mogłaby znaleźć zastosowanie w odniesieniu do takiej transakcji.

Za nieprzystające do umorzenia udziałów należy bowiem uznać:

1.

metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej - ze względu na brak ceny i brak transakcji porównywalnych;

2.

metodę ceny odsprzedaży - ze względu na brak ceny oraz brak sprzedaży (a tym bardziej odsprzedaży);

3.

metodę "koszt plus" - ze względu na brak sprzedaży, brak bazy kosztowej i narzutu zysku;

4.

metody zysku transakcyjnego - ze względu na brak transakcji oraz brak zysku.

Jak wynika z powyższego metody określania dochodów znajdują odniesienie do zupełnie innych zdarzeń niż umorzenie udziałów, co w ocenie Wnioskodawcy, dodatkowo potwierdza, że regulacje dotyczące cen transferowych nie mogą w stosunku do takiej czynności znaleźć zastosowania.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego Umorzenia udziałów posiadanych przez Sp. z o.o. w Spółce w formie Umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem na rzecz Sp. z o.o., albo bez wynagrodzenia, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 11 i art. 9a tej ustawy, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

Na potwierdzenie ww. stanowiska, Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów, przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 20 sierpnia 2015 r. Znak: ILPB1/4511-1-766/15-3/AP i 14 marca 2014 r. Znak: ILPB4/423-494/13-6/MC,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12 sierpnia 2015 r., Znak: ITPB3/4510-211/15-3/PS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 2 lipca 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-142/15/APO i 22 sierpnia 2014 r., nr IBPBI/2/423-621/14/AK.

Wnioskodawca wskazał przy tym, że przytaczane we wniosku interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach podatników, jednakże argumentacja w nich przedstawiona, której prawidłowość potwierdził Minister Finansów, jest analogiczna, jak argumenty zaprezentowane przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl