IBPB-1-1/4510-274/15/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-1/4510-274/15/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Spółkę Przejmującą oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także skutków podatkowych związanych z podziałem spółki przez wydzielenie, o którym mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Spółkę Przejmującą oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również skutków podatkowych związanych z podziałem spółki przez wydzielenie, o którym mowa we wniosku

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest największym producentem taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami w Polsce i jednym z największych w Europie.

Odbiorcami jego wyrobów są przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego, m.in. kopalnie odkrywkowe, huty, cementownie, porty. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: "Grupa"). W ramach działalności związanej ze sprzedażą taśm, Spółka świadczy także szereg usług inżynieryjnych.

Aktualnie, rozważane są możliwości rozwoju działalności Spółki poprzez rozdzielenie działalności produkcyjnej od działalności usługowej. Aby osiągnąć założone cele, przewidywany jest podział Spółki przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h."), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesionych do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.

Przed dniem podziału, przychody Spółki pochodzić będą z działalności dwóch pionów: Pionu Usługowego i Pionu Produkcyjnego, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

1. Pion Produkcyjny

Pion Produkcyjny zajmować się będzie przede wszystkim prowadzeniem głównej działalności Grupy, tj. produkcją oraz sprzedażą taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami. Do zadań Pionu Produkcyjnego należeć będzie m.in. nabywanie materiałów do produkcji, produkcja wyrobów oraz ich sprzedaż.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Produkcyjnego przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do składników Pionu Produkcyjnego należeć będą m.in.:

* materiały do produkcji,

* zobowiązania i należności wobec kontrahentów,

* umowy z dostawcami materiałów wykorzystywanych do produkcji przez Spółkę,

* inne zobowiązania handlowe,

* kredyty bankowe, inne zobowiązania z o charakterze finansowym,

* zobowiązania wynikające z obsługi nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami, m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony,

* umowy z odbiorcami wyrobów gotowych wyprodukowanych przez Spółkę,

* akty własności nieruchomości w zakresie gruntów, fabryk, biur, w tym biura sprzedaży, itp.,

* umowy najmu biur sprzedaży,

* wyposażenie fabryki oraz biur, w tym m.in. maszyny i urządzenia, linie technologiczne, meble, sprzęt komputerowy i licencje na oprogramowanie (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), służące do produkcji oraz sprzedaży wyrobów gotowych,

* umowy leasingu samochodów użytkowanych przez pracowników Pionu Produkcyjnego.

Podstawowym przychodem Pionu Produkcyjnego będzie przychód ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów, tj. taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami, natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

* koszty nabywania materiałów i koszty sprzedaży wyrobów gotowych,

* koszty pracowników przypisanych do Pionu Produkcyjnego (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),

* koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,

* koszty czynszu z tytułu najmu biur sprzedaży,

* koszty licencji na oprogramowanie,

* koszty reklamy,

* koszty doradztwa zewnętrznego,

* koszty finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,

* koszty podatków i opłat.

Pion Produkcyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion Produkcyjny zostanie formalnie wyodrębniony. Określony zostanie schemat organizacyjny Pionu oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Pionu Produkcyjnego podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu Usługowego.

Pion Produkcyjny posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności środki pieniężne, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki.

Ewidencja księgowa, prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Pionu Produkcyjnego. Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Produkcyjnego wynikające ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Produkcyjnego i Usługowego.

Na podstawie prowadzonych dla Spółki ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Pionu osobno.

2. Pion Usługowy

Drugi element działalności Spółki będzie oparty o Pion Usługowy, który będzie stanowić przede wszystkim wsparcie Pionu Produkcyjnego, zarówno przed sprzedażą (Dział "Application Engineering"; dalej: "AE"), jak i na etapie posprzedażowym (Dział "Maintenance Engineering"; dalej: "ME"). Działalność ta będzie miała charakter komplementarny w stosunku do działalności produkcyjnej Spółki. Do jej celów należeć będą ułatwienie klientom uzyskiwania szczegółowych informacji technicznych o ofercie Spółki oraz o możliwości wdrożenia danego projektu u danego klienta, a także obowiązki związane z obsługą posprzedażową, tj. nadzór i uczestniczenie w procesie łączenia taśm przenośnikowych oraz prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Należy bowiem wskazać, że do celów działalności kopalń odkrywkowych, hut, cementowni, czy portów kluczowe jest zapewnienie najwyższej jakości i niezawodności taśm przenośnikowych. Zatem z uwagi na istotne ryzyko i wysokie koszty ewentualnego odszkodowania wiążące się z dostawą wadliwych taśm przenośnikowych, szczególnego znaczenia dla Spółki nabiera zapewnienie odpowiedniego nadzoru wysoce wyspecjalizowanych osób przy procesie produkcji oraz łączenia poszczególnych taśm.

W szczególności, Pion Usługowy realizować będzie m.in. następujące zadania, w tym w zakresie obsługi przedsprzedażowej Działu AE:

* weryfikacja możliwości realizacji oraz istotny wpływ na podejmowanie decyzji co do zawierania poszczególnych kontraktów,

* pozostałe ogólne doradztwo projektowe przed zawarciem umowy sprzedaży taśm,

* ogólna działalność projektowa w zakresie optymalizacji funkcjonowania przenośników, w tym badania w celu wzrostu efektywności procesu łączenia taśm,

* działania kształtujące wizerunek Spółki, w tym m.in. udział w konferencjach, targach branżowych,

* konsultacje przy pracach badawczo - rozwojowych prowadzonych przez Dział Produkcyjny,

* szkolenia innych pracowników Spółki.

Natomiast w ramach obsługi posprzedażowej (Dział ME) Pion Usługowy realizować będzie m.in. następujące zadania:

* ogólne wsparcie techniczne na etapie realizacji projektu,

* nadzór i uczestnictwo w procesie łączenia taśm przenośnikowych, w tym prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

* ogólny nadzór nad przechowywaniem, obsługą oraz użytkowaniem taśm przenośnikowych,

* dokonywanie analiz w zakresie bieżącego użytkowania taśm przenośnikowych,

* zdalne wsparcie techniczne (telefoniczne, za pomocą korespondencji e-mail),

* wizyty w miejscach działania zainstalowanych taśm przenośnikowych (on site support),

* bieżące konsultacje w zakresie wsparcia serwisowego,

* bieżąca obsługa reklamacji od kontrahentów (wraz z kontrolą techniczną),

* wsparcie dla projektów badawczo - rozwojowych,

* szkolenia w zakresie dokonywania napraw dla Pionu Produkcyjnego.

Wartość części usług inżynieryjnych (zarówno świadczonych przez AE przed zawarciem kontraktu, jak i przez ME - jako usług serwisowych), jako komplementarnych wobec produkcji i sprzedaży taśm, jest uwzględniana w wartości zawieranych przez Spółkę kontraktów na sprzedaż taśm przenośnikowych i w odpowiedniej części alokowana na jego rzecz. Pion Usługowy świadczy także usługi inżynieryjne bezpośrednio na rzecz zewnętrznych usługobiorców.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Usługowego przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na składniki Pionu Usługowego składać się będą między innymi:

* wydzielona część biura,

* wyposażenie biurowe, w tym m.in. oświetlenie, meble (biurka, krzesła, szafy na dokumenty) i różnego rodzaju akcesoria biurowe (drukarka, skaner, stacje dokujące do komputerów),

* ogólne wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony, słuchawki,

* specjalistyczne wyposażenie techniczne (np. urządzenia do pomiarów i analiz),

* licencje na specjalistyczne oprogramowanie,

* udziały w spółce S., z siedzibą we Francji, której przedmiot działalności pokrywa się z działalnością prowadzoną przez Pion Usługowy,

* wierzytelności od zewnętrznych usługobiorców (o ile nie zostaną uregulowane przed dniem podziału),

* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom Pionu Usługowego,

* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (oraz m.in. składek na ubezpieczenia społeczne) kierownictwa Pionu Usługowego oddelegowanego do Spółki, należne na rzecz pracodawcy - innego podmiotu z Grupy,

* zobowiązania z tytułu podróży krajowych i zagranicznych,

* zobowiązania z tytułu utrzymania nieruchomości biurowej, jej wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej.

Źródło przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Pionu Usługowego stanowić będzie wynagrodzenie alokowane odpowiednio z tytułu wykonywania ww. zadań na rzecz Działu Produkcyjnego (zawarte w cenie sprzedaży taśm przenośnikowych), jak również wynagrodzenie należne bezpośrednio od usługobiorców, z tytułu wykonanych bezpośrednio na ich rzecz usług. Pion ten uzyskuje także przychód z dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną, S. z siedzibą we Francji.

Natomiast do kosztów należą obecnie i będą należeć m.in. następujące rodzaje wydatków:

* koszty pracowników Pionu (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, nagrody),

* koszty wynagrodzeń (oraz m.in. składek na ubezpieczenia społeczne) kierownictwa Pionu oddelegowanego do Spółki, należne na rzecz pracodawcy - innego podmiotu z Grupy,

* koszty usług telekomunikacyjnych,

* koszty usług transportowych, podróży krajowych i zagranicznych pracowników (głównie bilety lotnicze),

* koszty amortyzacji i eksploatacji majątku (wyposażenie biurowe, techniczne),

* koszty licencji na oprogramowanie,

* koszty zużycia materiałów biurowych,

* koszty zużycia materiałów technicznych,

* koszty zużycia materiałów poligraficznych,

* koszty reklamy,

* koszty reprezentacji,

* koszty mediów,

* koszty innych usług obcych,

* koszty podatków i opłat.

Pion Usługowy prowadził będzie swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu:

* dwóch pracowników Działu AE,

* trzech pracowników Działu ME.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion Usługowy zostanie formalnie wyodrębniony. Określony zostanie schemat organizacyjny Pionu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Ponadto, Pion Usługowy podlegać będzie osobnemu kierownictwu.

Pionem Usługowym kierują osoby oddelegowane do pracy w Spółce przez inny podmiot z Grupy. Jak wskazano powyżej, Spółka z tego tytułu obciążana jest odpowiednimi kosztami (w szczególności wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, itp.), które alokowane są do kosztów Pionu Usługowego.

Pion Usługowy posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności środki pieniężne, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki. Dodatkowo ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Usługowego.

Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Usługowego przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Usługowego i Pionu Produkcyjnego.

Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Piony Spółki, tj. Produkcyjny oraz Usługowy, będą wyodrębnione w schemacie organizacyjnym Spółki. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych będą mogły być sporządzane odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Pionów.

3. Rozwój działalności

Z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyka gospodarczego, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion Produkcyjny i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy (dalej: "Spółka przejmująca"). Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Pionem Produkcyjnym, w tym wszystkie zobowiązania i należności przypisane do tego Pionu, zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, a także pracownicy oraz współpracownicy przypisani do tej części przedsiębiorstwa, oraz akty własności i umowy najmu nieruchomości Pionu Produkcyjnego. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Produkcyjnego będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.; dalej: "Kodeks pracy").

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Pion Produkcyjny oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

W Spółce Wnioskodawcy, po dniu wydzielenia, pozostanie natomiast Pion Usługowy, stanowiący odrębny (od Pionu Produkcyjnego) Pion działalności Spółki. Wskutek podziału, Spółka przejmująca, do której przeniesiony zostanie Pion Produkcyjny, będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i sprzedaży taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami, na bazie przejętych składników majątku oraz kadry pracowniczej, a także na podstawie umów zawartych z kontrahentami Pionu Produkcyjnego.

Natomiast, od dnia wydzielenia przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Pion Usługowy, świadczący usługi inżynieryjne w ramach Działów AE i ME na rzecz Spółki przejmującej. Dodatkowo, planowany jest rozwój działalności Pionu Usługowego polegający na rozszerzeniu kręgu usługobiorców na inne podmioty z Grupy.

W celu realizacji powyższych zadań (tekst jedn.: zarówno świadczenia usług na rzecz Spółki przejmującej, jak i na rzecz innych podmiotów z Grupy), zostaną zawarte odpowiednie umowy na świadczenie usług. Przychód z ich świadczenia (zarówno na rzecz Spółki przejmującej, jak i na rzecz innych podmiotów z Grupy) stanowić będzie źródło przychodów Spółki z podstawowej działalności operacyjnej.

W wyniku wyodrębnienia, spodziewaną korzyścią dla działalności Spółki oraz Grupy będzie redukcja ryzyka gospodarczego oraz obniżenie kosztów działalności podstawowej, wskutek rozdzielenia dwóch rodzajów obszarów działalności gospodarczej (tekst jedn.: prowadzenia produkcji i sprzedaży przez jeden podmiot, a działalności usługowej przez inny). W szczególności, za wykonywaniem działalności produkcyjnej i sprzedażowej przez wyspecjalizowany podmiot przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów, dopasowanie struktur organizacyjnych do aktualnych wymogów rynkowych - outsourcing procesów).

Z kolei, po wydzieleniu, Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Pionu Usługowego, skupiając się w pełni na świadczeniu usług inżynieryjnych zarówno na rzecz Spółki przejmującej (dotychczasowego Pionu Produkcyjnego), jak i na rzecz innych podmiotów w Grupie. Dodatkowo, Spółka będzie mogła powiększać integrację z innymi podmiotami z Grupy, wyspecjalizowanymi w świadczeniu usług inżynieryjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Produkcyjny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT.

2. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Usługowy stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT.

3. Czy ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątkowych wydzielonych do Spółki przejmującej w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. będzie stanowiła dla Spółki przychód podatkowy w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Ad. 1 i Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane powyżej i wyodrębnione ze Spółki części przedsiębiorstwa (Pion Produkcyjny i Pion Usługowy) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy o CIT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa Sądów Administracyjnych, można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych i niemajątkowych będący przedmiotem określonej w ustawie o CIT czynności prawnej posiada następujące cechy:

1.

stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);

2.

posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika (wyodrębnienie organizacyjne);

3.

został finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika (wyodrębnienie finansowe);

4.

przedmiotowy zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania

w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa mogących podlegać, np. wydzieleniu do innej spółki kapitałowej (Spółki przejmującej) w trybie podziału przez wydzielenie, Wnioskodawca na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że wszystkie składniki majątku Wnioskodawcy (materialne i niematerialne), przypisane do Pionu Produkcyjnego oraz do Pionu Usługowego, w tym zobowiązania, będą pozostawać w ścisłym funkcjonalnym związku służąc prowadzeniu odrębnych działalności tych Pionów.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym Pionu Produkcyjnego świadczyć będą zarówno odrębne, realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisanie wyłącznie do działalności tego Pionu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa, umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych i niematerialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej aktywa (nieruchomości, w tym grunty, fabryki, biura, biura sprzedaży związane z procesem produkcyjnym; wyposażenie fabryki oraz biur, w tym m.in. maszyny i urządzenia, linie technologiczne; materiały do produkcji; towary handlowe, w tym taśmy przenośnikowe; środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa Spółki przypisane wyłącznie do działalności Pionu Produkcyjnego; wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble, sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu Produkcyjnego; umowy, w tym użytkowane na ich podstawie nieruchomości, rzeczy i prawa, np. umowy najmu biur sprzedaży, umowy leasingu samochodów użytkowanych przez pracowników Pionu Produkcyjnego; umowy oraz należności wobec odbiorców wyrobów gotowych wyprodukowanych przez Spółkę) oraz pasywa (w tym zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi zadaniami Pionu Produkcyjnego: zobowiązania wobec kontrahentów, zobowiązania wynikające z obsługi nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony; zobowiązania pracownicze; kredyty bankowe, inne zobowiązania o charakterze finansowym).

Pion Produkcyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników i współpracowników zatrudnionych w Spółce i przypisanych do działalności Pionu, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji jego zadań.

Ponadto, Pion Produkcyjny będzie wyodrębniony także na płaszczyźnie organizacyjnej, o czym świadczyć będzie osobna struktura organizacyjna Pionu w ramach Spółki, podporządkowana realizowanym funkcjom.

Natomiast, w przypadku Pionu Usługowego o wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym tego Pionu świadczyć będą składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa (w szczególności: umowy i należności od usługobiorców; wydzielona część biura; wyposażenie biurowe, w tym m.in. oświetlenie, meble, w tym biurka, krzesła, szafy na dokumenty i różnego rodzaju akcesoria biurowe, w tym drukarka, skaner, stacje dokujące do komputerów; ogólne

i specjalistyczne wyposażenie techniczne, w tym zestawy komputerowe, telefony, słuchawki, urządzenia do pomiarów i analiz oraz licencje na specjalistyczne oprogramowanie do obsługi Pionu; udziały w spółce S.) oraz pasywa (w tym: zobowiązania z tytułu umów na świadczenie usług; zobowiązania pracownicze; zobowiązania z tytułu podróży krajowych i zagranicznych oraz zobowiązania związane z utrzymaniem nieruchomości biurowej, jej wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej, przypisane do przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego działalności).

Pion Usługowy prowadzić będzie swoją działalność poprzez pracowników dotychczas zatrudnionych w Spółce, posiadających odpowiednie dla konkretnego stanowiska kwalifikacje, w tym specjalistyczną wiedzę techniczną i doświadczenie w realizacji poszczególnych zadań z zakresu świadczonych usług.

Tym samym, mając na uwadze przedstawione powyżej cechy obu Pionów, ich wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne nie powinno budzić wątpliwości, bowiem w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Pion Produkcyjny i Pion Usługowy realizować będą swoje (odrębnie przypisane) funkcje w oparciu o odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania przypisane do odrębnych działalności. Ponadto, realizacja zadań poszczególnych Pionów odbywać się będzie przy wykorzystaniu odrębnych kadr wyspecjalizowanych pracowników.

Stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Piony zadań, oparte one będą o odrębne schematy organizacyjne, określające podział stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych Pionów. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy warunek organizacyjnego wyodrębnienia podlegających wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy uznać za spełniony.

W zakresie kryterium wyodrębnienia finansowego, Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 4a pkt 4 ustawy o CIT nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie, gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 18 marca 2008 r. Znak: IBPB3/423-100/08/MS, stwierdzając, iż wyodrębnienie finansowe: nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Niemniej, w świetle informacji zawartych w opisie zdarzenia przyszłego, ewidencja księgowa prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Produkcyjnego i Pionu Usługowego, funkcjonujących jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Koszty

i przychody związane z działalnością poszczególnych Pionów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności Pionu Produkcyjnego. Za wyodrębnieniem finansowym Pionów przemawiać będzie także korzystanie z odrębnych rachunków bankowych i przyporządkowanej tym Pionom gotówki w kasie Wnioskodawcy.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy opisany powyżej, Pion Produkcyjny i Pion Usługowy, będą również spełniać kryterium wyodrębnienia finansowego.

Jak twierdzi Wnioskodawca, w wydawanych interpretacjach indywidualnych Minister Finansów wielokrotnie potwierdzał, że definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęte są takie wyodrębnione zespoły składników majątkowych oraz zobowiązań, które wykonują określone funkcje na rzecz podatnika (w strukturze którego istnieją), jeżeli w oparciu o taki zespół składników majątkowych i zobowiązań możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 r. Znak: IPPB5/423-621/10-3/MB, z 25 listopada 2010 r. Znak: IPPB5/423-553/10-4/DG, z 18 listopada 2010 r. Znak: IPPB5/423-550/10-4/DG oraz w wiele innych.

W ramach zespołu składników materialnych i niematerialnych podlegających wydzieleniu do Spółki przejmującej, przeniesione lub udostępnione zostaną także dokumenty (w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością Pionu Produkcyjnego; zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące tego zespołu (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale).

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie funkcjonalne, organizacyjne i finansowe (w tym także przypisanie odpowiednich do realizowanego celu składników majątku, umów, dokumentów oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związanych ze świadczeniem usług), zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Pion Produkcyjny, podlegający wydzieleniu do Spółki przejmującej, stanowić będzie wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Taki sam charakter będzie posiadać zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący Pion Usługowy, mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia. W konsekwencji, w wyniku podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie ze Spółki Pionu Produkcyjnego i pozostawienie w niej Pionu Usługowego, powstaną dwie wyodrębnione zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań.

Podsumowując, Pion Produkcyjny i Pion Usługowy zostaną wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, bowiem stanowić będą wyodrębnione zorganizowane zespoły składników materialnych i niematerialnych. Jednocześnie, pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez Piony, zachodzić będą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym. Powyższe powiązania istniejące w ramach poszczególnych Pionów służyć będą faktycznemu wykonywaniu określonych, odrębnych od siebie zadań gospodarczych. W ocenie Wnioskodawcy, Pion Produkcyjny, jak i Pion Usługowy, w oparciu o przyporządkowane mu składniki materialne i niematerialne, będzie mógł zatem funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania (funkcje). Ponadto, oba Piony zostaną w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, co będzie odzwierciedlać korzystanie z odrębnych środków pieniężnych, w tym rachunków bankowych oraz możliwość odrębnej alokacji przychodów i kosztów do działalności obu Pionów.

Jednocześnie, należy zauważyć, że przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Pionu Produkcyjnego zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego transferem do Spółki przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Pionu Produkcyjnego, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Pionu na dzień wydzielenia zgodnie z metodyką opisaną we Wniosku i stanowiące o wyodrębnieniu Pionu Produkcyjnego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W szczególności zaś, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że podjęcie działalności przez Pion Produkcyjny w ramach Spółki przejmującej powinno być możliwe zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i operacyjnym, począwszy od dnia dokonania podziału.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy zespoły składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania związane z działalnością prowadzoną przez wyodrębniony Pion Produkcyjny mający podlegać wydzieleniu do Spółki przejmującej w drodze podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Pion Usługowy, będą stanowić (każdy z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przeniesiona na Spółkę przejmującą w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h."), nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Do ustalenia wartości przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT, należy stosować odpowiednio art. 14 ust. 2 i ust. 3 ustawy o CIT.

Zatem, co do zasady, jeśli wydzielane składniki majątkowe lub składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka dzielona zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w oparciu o wartość rynkową wydzielanych składników majątkowych. Natomiast, jeśli wydzielane składniki majątkowe oraz składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, wówczas z perspektywy spółki dzielonej, nie uzyskuje ona przychodu, a transakcja wydzielenia pozostaje dla tej spółki neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, mający podlegać wydzieleniu ze spółki Wnioskodawcy do Spółki przejmującej, zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności przez Pion Produkcyjny, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Pion Usługowy, stanowić będą (każdy z nich) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zatem, w przypadku wydzielenia Pionu Produkcyjnego do Spółki przejmującej, będącej spółką kapitałową, w trybie podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie na podstawie przepisu art. 529 § I pkt 4 k.s.h., wobec niewypełnienia hipotezy przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, nie wystąpi przychód dla Spółki, o którym mowa w przedmiotowym przepisie.

Powołując się na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 października 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-785/11/MO Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (...). A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem.

W ocenie Wnioskodawcy, podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 października 2011 r. Znak: IPTPB3/423-169/11-2/MF, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 października 2011 r. Znak: ILPB3/423-314/11-2/MM, czy też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2011 r. Znak: IPPB5/423-348/11-4/DG.

W konsekwencji, Wnioskodawca (jako spółka podlegająca podziałowi) w ramach podziału przez wydzielenie, nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Powyższe wynika z faktu, że majątek wydzielany na skutek tego podziału, tj. Pion Produkcyjny oraz majątek pozostający w Spółce, tj. Pion Usługowy, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl