Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4510-148/15/SG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek za zwłokę w spłacie należnych zobowiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek za zwłokę w spłacie należnych zobowiązań.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej również jako "Spółka"), prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na produkcji stali i blach różnego gatunku. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka nabywa od innych podmiotów różnego rodzaju materiały, surowce i usługi zaciągając zobowiązania. Trudna sytuacja Spółki będąca wynikiem wielu czynników ekonomicznych, spowodowała problemy z płynnością finansową. Znalazło to odzwierciedlenie w rozrachunkach z dostawcami. W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, Spółka otrzymuje od swoich wierzycieli noty odsetkowe za nieterminowe płatności. W księgach rachunkowych noty zostały zaewidencjonowane jako zwiększenie zobowiązań oraz koszt finansowy, niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym będą dopiero w momencie ich zapłaty. Spółka prowadzi negocjacje z wierzycielami w wyniku których uzyskuje umorzenie (anulację) części lub całości zarachowanego zobowiązania z tytułu otrzymanych not odsetkowych. Umorzone odsetki zmniejszają zobowiązanie wobec wierzyciela i drugostronnie odnoszone są na przychody finansowe podlegające opodatkowaniu.

Po ukazaniu się interpretacji Znak: IBPBI/2/423-1565/14/PC z dnia 30 marca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 marca 2011 r., Znak: ILPB3/423-916/10-4/KS, z 17 lutego 2009 r., Znak: ILPB3/423-788/08-2/KS, orzeczenia NSA z 14 listopada 2002 r. sygn. akt I SA/Gd 14/2000 i wyjaśnień Ministra Finansów z 13 stycznia 1999 r., Znak: PB3-5912-722-6D4/I-JS/98 (winno być: PB3/5912-722-604/HS/98), Spółka zmieniła swoje stanowisko i uważa, iż umorzone odsetki od zaległych zobowiązań są obojętne podatkowo. Ponieważ występują również odmienne interpretacje, które umorzone odsetki od zobowiązań nakazują utożsamiać z nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 2), Spółka nie zmienia sposobu traktowania umorzonych odsetek do czasu uzyskania interpretacji, i dalej je opodatkowuje.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy prawidłowo, Spółka rozpoznaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości umorzonych (anulowanych) not odsetkowych otrzymanych od dostawców (wierzycieli) z tytułu nieterminowych płatności za zobowiązania handlowe.

Czy raczej powinna traktować umorzone odsetki od zobowiązań handlowych, jako przychody finansowe niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli obojętne podatkowo.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej jako "Ustawa CIT"), nie zawiera definicji przychodu, a jedynie wskazuje w art. 12 ust. 1 i 3 co w szczególności jest przychodem, wymieniając rodzaje przychodu. Natomiast w art. 12 ust. 4 ww. ustawy ustawodawca enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne nie są zaliczane do przychodów. W szczególności przepis zawarty w artykule 12 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy wprost wskazuje, iż do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Jak opisano w stanie faktycznym Spółka regulowała swoje zobowiązania wobec dostawców z opóźnieniem, dlatego wierzyciele naliczali odsetki za zwłokę. Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odwołując się do przepisów dotyczących odsetek można wywnioskować, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych określono dla odsetek inny tryb i zasady opodatkowania niż dla przychodów związanych z działalnością gospodarczą.

Za przychody z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT uważa się należne przychody choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast dla odsetek obowiązuje metoda kasowa. Z przepisów wynika zasada, że odsetki stają się kosztem uzyskania przychodów u dłużnika w momencie ich zapłacenia (art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT) i odpowiednio przychodem dla wierzyciela dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania (art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT).

Jak wynika z powyższych przepisów odsetki do momentu zapłaty są obojętne podatkowo. Zatem brak fizycznego wpływu środków pieniężnych z tytułu zapłaty odsetek nie wywołuje skutku podatkowego. Ze względu na szczególne zasady opodatkowania odsetek (metoda kasowa), również umorzenie odsetek nie powinno być rozpatrywane jako przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, co należy rozumieć przez "nieodpłatne świadczenie", ograniczając się jedynie do wskazania w art. 12 ust. 6 i 6a, sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń.

W art. 12 Ustawy CIT, w sposób bezpośredni nie wskazano umorzenia naliczonych odsetek, jako odrębnego źródła przychodów.

W przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, w myśl którego do przychodów zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Jak wynika z treści przepisu warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie. Zatem, jeżeli nie dochodzi do spełnienia świadczenia, to nie można mówić o uzyskaniu przychodu. Skutkiem umorzenia jest zmniejszenie lub zlikwidowanie w całości lub w części zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela, za jego zgodą, co prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania. Oznacza to, że negocjacje z wierzycielami, w wyniku których Spółka uzyskuje umorzenie odsetek od zaległych zobowiązań są podatkowo obojętne zarówno dla Spółki jak i dla wierzyciela.

Po przeanalizowaniu powyższych przepisów Spółka jest zdania, że w skutek zwolnienia z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę po jej stronie nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym otrzymane przez Spółkę i nie zapłacone noty odsetkowe od wierzycieli, a następnie umorzone nie generują dla Spółki przychodu podatkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy umorzone odsetki od zaległych zobowiązań handlowych, są dla niej, jako dłużnika podatkowo obojętne.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 marca 2015 r., Znak: IBPBI/2/423-1565/14/PC oraz z 22 kwietnia 2008 r., Znak: IBPB3-423-22/08/MS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 marca 2011 r., Znak: ILPB3/423-916/10-4/KS oraz z 17 lutego 2009 r., Znak: ILPB3/423-788/08-2/KS,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2008 r., Znak: IPPB3-423-1149/08-2/Kr

oraz piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 13 stycznia 1999 r. nr PB3-5912-722-604/HS/98.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do przedstawionego stanu faktycznego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była ocena tej części przedstawionego stanowiska, która odnosiła się do skutków podatkowych dotyczących wierzyciela Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl