IB/415-32/07 - Czy przekwalifikowanie wynagrodzeń prezesa spółki oraz złożenie korygujących deklaracji PIT-4 jest prawidłowe?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 maja 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi IB/415-32/07 Czy przekwalifikowanie wynagrodzeń prezesa spółki oraz złożenie korygujących deklaracji PIT-4 jest prawidłowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie. działając na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie złożonych przez Spółkę, jako płatnika podatku dochodowego korekt deklaracji PIT-4 - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Wnioskiem z dnia 15 lutego 2007 r. (uzupełnionym w dniu 23 lutego 2007 r. i 23 marca 2007 r.) Spółka z o.o. zwróciła się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie prawidłowości złożonych przez Biuro jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - korekt deklaracji PIT-4 za lata 2003 i 2004.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że kontrola przeprowadzona w Spółce przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionowała zawartą umowę o prace z prezesem Spółki, uznając ją za zawartą w celu obejścia przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych co skutkuje jej nieważnością na mocy przepisu art. 58 Kodeksu cywilnego.

Decyzją z dnia 25 listopada 2004 r. ZUS wyłączył prezesa Spółki z ubezpieczenia społecznego z dniem jego zatrudnienia, tj. od 7 marca 2003 r. i zobowiązał Spółkę do złożenia korygujących dokumentów rozliczeniowych.

Od decyzji ZUS Spółka wniosła odwołanie do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które zostało przez Sąd oddalone.

Wniesiona przez Spółkę apelacja od wyroku Sądu Okręgowego została przez Sąd Apelacyjny także oddalona.

W wyniku wyrejestrowania prezesa Spółki z ubezpieczenia społecznego i dokonania korekty deklaracji rozliczeniowych - ZUS w dniu 6 lutego 2007 r. zwrócił na konto Spółki kwotę pobranych składek ubezpieczeniowych za cały okres zatrudnienia prezesa.

W związku ze zwrotem pobranych składek ubezpieczeniowych Spółka, jako płatnik podatku dochodowego dokonała korekty deklaracji PIT-4 przyjmując, że uległa zmianie podstawa opodatkowania poprzez jej zwiększenie o potrącone wcześniej składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakładając, że prezes Spółki wykonywał swą funkcję na podstawie uchwały wspólników powołującej go na to stanowisko (art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

W tym stanie faktycznym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy przekwalifikowanie wynagrodzeń prezesa Spółki oraz złożenie korygujących deklaracji PIT-4 jest prawidłowe.

Spółka z o.o. oświadczyła, iż w niniejszej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) płatnik zobowiązany jest do obliczania, pobrania od podatnika i odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w tej ustawie.

Obowiązek ten wygasa z końcem roku podatkowego z którym to zobowiązanie z tytułu zaliczek przekształca się w ciążące na podatniku zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Zobowiązanie konkretyzowane jest w złożonym przez podatnika zeznaniu podatkowym.

Określone w art. 81 Ordynacji podatkowej uprawnienie do korekty deklaracji podatkowej ma na celu między innymi eliminacje skutków nieprawidłowego ustalenia i odprowadzenia przez płatnika zobowiązania z tytuł pobieranych w ciągu roku od podatnika zaliczek na podatek dochodowy.

W stanie faktycznym Spółka wypłacała od 2003 r. prezesowi Spółki wynagrodzenie w oparciu o zawartą umowę o prace.

Od wypłaconych wynagrodzeń Spółka, jako płatnik pobierała i odprowadzała w ciągu roku zaliczki na podatek na zasadach określonych ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, że zaliczki na podatek od wypłaconych wynagrodzeń pobierane były i odprowadzane w nieprawidłowej wysokości.

Jak wynika z decyzji ZUS z dnia 25 listopada 2004 r. wyłączającej prezesa Spółki z ubezpieczenia społecznego oraz wydanych orzeczeń Sądów Pracy umowa o pracę z prezesem Spółki zawarta została w celu obejścia przepisów prawa i jako taka jest nieważna (art. 58 k.c.)

Nieważność umowy powoduje, że nie wywołuje ona skutków prawnych w tym czyni ją nieskuteczną na gruncie prawa podatkowego.

Nie może ona zatem wpływać na wysokość dochodu, podstawy opodatkowania i należnego podatku w podatku dochodowym od osób prawych.

Konsekwencje podatkowe nieważności umowy o prace nie będą jednak tożsame dla strony umowy będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wynika to z odrębności prawnej Spółki, jako osoby prawnej i podatnika będącego osobą fizyczną.

Przy kwalifikacji prawno - podatkowej skutków zawartej umowy należy brać bowiem pod uwagę to, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym są również czynności faktycznie powodujące powstanie przychodu, gdyż opodatkowaniu podlega nie czynności cywilnoprawna lecz jej skutki.

Skutkiem zawartej z naruszeniem prawa umowy o pracę było uzyskanie przez podatnika przychodu wymienionego w art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu na określonych w ustawie zasadach.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika także, że ze względu na stwierdzenie nieważności umowy nastąpił, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 410 § 2) zwrot przez podatnika na rzecz Spółki wynagrodzenia, jako świadczenia nienależnego.

W analizowanym stanie faktycznym brak jest podstaw do uznania, że w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy o pracę - zatrudnienie prezesa Spółki nastąpiło na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze powołania na to stanowisko uchwałą wspólników, a tym samym do zmiany kwalifikacji podatkowej uzyskanego przez podatnika przychodu i eliminacji konsekwencji podatkowych nieważnej umowy.

Zwrócone natomiast podatnikowi w 2007 r. składki na ubezpieczenie społeczne, pomniejszające w 2003 r. i 2004 r. jego dochód do opodatkowania stanowić będą, stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychód podlegający opodatkowaniu za ten rok podatkowy.

W tym stanie sprawy należy stwierdzić, że dokonane przez płatnika korekty deklaracji PIT-4 nie znajdują merytorycznych jak i formalno- prawnych podstaw.

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2007 r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie art. 14 § 5 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl