Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 grudnia 2003 r.
Trzyletnia ulga remontowo-modernizacyjna 2003-2005.
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
IB/415/24/03

Pytanie Podatnika:

Czy aby skorzystać z odliczeń związanych z ulgą remontową należy ponieść minimalne wydatki w wys. 567 zł w roku 2003?

Odpowiedź Urzędu:

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na pismo Pana z dnia 21.11.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje:- Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) zlikwidowana została ulga określona w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) tj. ulga z tytułu poniesienia przez podatników wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizacje - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Zlikwidowana ulga jest ulgą trzyletnią. Rok 2003 jest pierwszym, z kolejnego trzyletniego okresu. Dlatego też ustawodawca w art. 12 ust. 2 znowelizowanej ustawy zagwarantował podatnikom prawa nabyte do odliczeń wydatków z tego tytułu poniesionych w latach 2004-2005 r. Zgodnie z powyższym przepisem wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. Oznacza to, że aby skorzystać z praw nabytych do ulgi modernizacyjno - remontowej nie jest konieczne poniesienie pierwszych wydatków już w 2003 r. Stosownie do przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy - warunkiem zastosowania ulgi jest posiadanie przez podatnika tytułu prawnego do modernizowanego lokalu lub budynku mieszkalnego. Tytułem tym jest prawo własności, spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, najem, podnajem lub użyczenie. Stąd też zajmowanie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia daje podatnikowi uprawnienie do odliczenia wydatków poniesionych na jego remont lub modernizacje. Wydatki na remont lub modernizacje zgodnie z zasadami określonymi w art. 27a ust. 1 pkt 6 ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej. Faktura zawierająca dane personalne podatnika powinna określać jego aktualny adres zameldowania.

Opublikowano: www.izbaskarbowa.lodz.pl