Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 stycznia 2004 r.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń wypłaconych nauczycielom z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli.
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
IB-415/05/04

Pytanie Podatnika:

Czy od zapomogi (zasiłku) wypłacanego nauczycielom z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli, płatnik winien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

Odpowiedź Urzędu:

Stosowne do przepisów art. 21, ust. 1 pkt 26) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszu związków zawodowych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości;

b) z innych źródeł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Z pisma wynika, że nauczycielom wypłacane są zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli m. in. na zakup leków, zwrot kosztów leczenia, zakup soczewek kontaktowych itp.

Wyżej wymienione świadczenia nie można zaliczyć do zapomóg w związku z długotrwałą chorobą, które są wolne od podatku dochodowego na podstawie przytoczonego przepisu (art. 21 ust. 1 pkt 26) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl