IB-1-415/005/97/04 - Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 stycznia 2005 r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew IB-1-415/005/97/04 Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania

Pytanie podatnika

Podatnik otrzymała wypowiedzenie z pracy w trybie ustawowym 1-go miesiąca z podaniem przyczyny, która zdaniem podatnika nie była prawdziwa. W związku z tym podatnik wniósł odwołanie do sądu pracy wnosząc o uznanie przyczyny wypowiedzenia za nieważną i przywrócenie do pracy lub uznanie, że wypowiedzenie było z przyczyn ekonomicznych. W trakcie postępowania przed sądem między stronami doszło do zawarcia ugody w wyniku której zakład pracy wypłacił odszkodowanie i wystawił PIT-11 z kwotą przychodu bez pobranych zaliczek. Czy odszkodowanie to podlega opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2004 r. uzupełnione w dniu 4 stycznia 2005 r. informuje, że:

zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są:

otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

- określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

- odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

- odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

- odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakresie konkurencji,

- odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza,

- odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,

- odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Natomiast art. 21 ust. 3b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sadowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

- otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono.

Przez określenie "inne" należy rozumieć te odszkodowania, których wprost nie wymieniono w katalogu zwolnień podatkowych. Będą to przede wszystkim inne zwolnienia niż, te których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że otrzymała Pani wypowiedzenie z pracy w trybie ustawowym 1-go miesiąca z podaniem przyczyny, która Pani zdaniem nie była prawdziwa. W związku z tym odwołała się Pani do sądu pracy wnosząc o uznanie przyczyny wypowiedzenia za nieważną i przywrócenie do pracy lub uznanie, że wypowiedzenie było z przyczyn ekonomicznych i wypłatę stosownej odprawy.

Opinia powołanego przez sąd biegłego była dla Pani korzystna. W związku z tym, że zakład pracy znajdował się w stanie likwidacji ograniczyła Pani swoje roszczenia zawierając ugodę o wypłatę odszkodowania wynikającego z art. 45 Kodeksu pracy i sprostowanie świadectwa pracy.

Tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, że odszkodowanie przyznane Pani w związku z ugodą mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi jeden z wyjątków od przepisu - nie korzysta ze zwolnienia, pomimo iż zostało przyznane na podstawie odrębnej ustawy - w tym przypadku Kodeksu pracy.

Zatem stanowisko Pani w przedmiotowej sprawie, że otrzymane odszkodowanie, którego wysokość wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy powinno podlegać zwolnieniu z podatku jest błędne. Dochody uzyskane z tytułu odszkodowania wykazane przez zakład pracy na PIT-11 winny być wykazane w zeznaniu podatkowym i opodatkowane wraz z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym, tj. 2004 na podstawie art. 45 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl