IA-415/119/2007, Czy pozostałą część składki na ubezpieczenie zdrowotne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? - Pismo... - OpenLEX

IA-415/119/2007 - Czy pozostałą część składki na ubezpieczenie zdrowotne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 września 2007 r. Urząd Skarbowy Łódź-Polesie IA-415/119/2007 Czy pozostałą część składki na ubezpieczenie zdrowotne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy -Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu Pani wniosku (bez daty), który został nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 30 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia nieodliczonej części składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Panią wniosku (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 3 lipca 2007 r.).

Wnioskiem (bez daty), który został nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 30 czerwca 2007 r., zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w sprawie zaliczenia nieodliczonej części składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów.

Przedmiotowy wniosek został przez Panią uzupełniony w dniu 10 września 2007 r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 17 września 2007 r.).

Z treści przedłożonego przez Panią wniosku wynika, że w miesiącu marcu 2007 r. rozpoczęła Pani prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej.

W dniu 1 marca 2007 r. zawarła Pani z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im.,.............., reprezentowanym przez dyrektora,........., niżej wymienione umowy, tj.:

*

umowę Nr,....... na wykonywanie usług lekarskich w zakresie dyżurów w ramach lecznictwa stacjonarnego na Oddziale,........ ww. Szpitala,

*

umowę Nr,...... na wykonywanie usług lekarskich w zakresie dyżurów w ramach lecznictwa stacjonarnego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Oświadczyła Pani, że płaci "składkę na ubezpieczenie zdrowotne", a część składki (7,75% podstawy wymiaru) " zgodnie z art. 27b" odlicza Pani od podatku.

Nadmieniła Pani, że dla potrzeb podatkowych prowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Na tle powyższych okoliczności faktycznych zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

*

Czy może Pani pozostałą część składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdziła Pani, że zgodnie z art. 22 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W Pani ocenie wyżej przytoczony przepis oznacza, że zalicza się do kosztów uzyskania przychodu również wydatki pośrednie związane z możliwością uzyskiwania przychodów. Takim wydatkiem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w części nieodliczonej od podatku. Dlatego może zostać ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Do przedmiotowego wniosku zostały przez Panią dołączone uwierzytelnione kserokopie ww. umów z dnia 1 marca 2007.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 wyżej powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, udziela poniższej interpretacji.

Do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), gdyż zgodnie z treścią art. 1 wyżej powołanej ustawy, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie miała zastosowania powołana przez Panią we wniosku (bez daty) ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, że pojęcie kosztów uzyskania przychodów definiuje przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który stanowi, że " kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23,........." ww. ustawy.

Przepisy art. 23 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter szczególny i w związku z tym nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej, a w szczególności nie można ich interpretować przy zastosowaniu wnioskowań prawniczych (a contrario, per analogiam).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy jednak pamiętać o tym, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczność, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów obciąża podatnika.

Zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne - art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Do opisanego przez Panią stanu faktycznego ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Powyższy przepis stanowi: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w r. podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z kolei przepis art. 27b ust. 2 wyżej powołanej ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Powyższe oznacza, że w ogóle nie przysługuje Pani prawo zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem również i w części odpowiadającej różnicy 1,25%, tj. 9% (vide - art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) minus 7,75% (vide - art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawy jej wymiaru.

Konkludując, stwierdzić należy, że w opisanym stanie faktycznym, nieodliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych część składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztem uzyskania przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej wymienionej ustawy Ordynacja podatkowa niniejsze postanowienie zawiera interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla opisanego przez Panią w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego i w stanie prawnym obowiązującym w r. 2007.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl