IA-415/118/2007 - Kiedy powstaje przychód w przypadku wykonywania usług medycznych rozliczanych w miesięcznych okresach rozliczeniowych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 września 2007 r. Urząd Skarbowy Łódź-Polesie IA-415/118/2007 Kiedy powstaje przychód w przypadku wykonywania usług medycznych rozliczanych w miesięcznych okresach rozliczeniowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu Pani wniosku (bez daty), który został nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 30 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie daty powstania przychodu z tytułu wykonania usług medycznych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Panią wniosku (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 3 lipca 2007 r.).

Wnioskiem (bez daty), który został nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 30 czerwca 2007 r., zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w sprawie daty powstania przychodu z tytułu wykonania usług medycznych. Przedmiotowy wniosek został przez Panią uzupełniony w dniu 10 września 2007 r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 17 września 2007 r.).

Z treści przedłożonego przez Panią wniosku wynika, że w miesiącu marcu 2007 r. rozpoczęła Pani prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej. W dniu 1 marca 2007 r. zawarła Pani z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. ... w ..., ul. ..., reprezentowanym przez dyrektora ..., niżej wymienione umowy, tj.:

*

umowę nr .../07 na wykonywanie usług lekarskich w zakresie dyżurów w ramach lecznictwa stacjonarnego na Oddziale Neurologicznym ww. Szpitala,

*

umowę nr .../07 na wykonywanie usług lekarskich w zakresie dyżurów w ramach lecznictwa stacjonarnego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

W § 12 ust. 2 ww. umów Strony postanowiły, że: "Zapłata za usługi nastąpi w terminie 21 dni od przedłożenia rachunku przez Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie składa rachunek raz w miesiącu w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wraz z rachunkiem Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania umowy."

W dalszej części swojego wniosku stwierdziła Pani, że liczba odbytych dyżurów jest znana dopiero po zakończeniu miesiąca. Rachunek za wykonane usługi jest wystawiany po zakończeniu miesiąca, tj. drugiego lub trzeciego dnia miesiąca następnego.

Nadmieniła Pani, że rachunek dotyczący odbytych w miesiącu kwietniu dyżurów został wystawiony w dniu 2 maja 2007 r.

Oświadczyła Pani również, że dla potrzeb podatkowych prowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Na tle powyższych okoliczności faktycznych zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie o "wydanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania art. 14 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)".

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdziła Pani, że "zgodnie z art. 14 ust. 1e, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W przedstawionej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 14 ust. 1e, ponieważ strony przyjęły za okres rozliczeniowy miesiąc."

Pani zdaniem, wyżej przytoczony przepis oznacza, że "należy dokonać ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia rachunku, nie później niż do 25 następnego miesiąca".

W związku z powyższym rachunek wystawiony 2 maja 2007 r., obejmujący dyżury za miesiąc kwiecień 2007 r., powinien zostać zaksięgowany w dniu 2 maja 2007 r.

Do przedmiotowego wniosku zostały przez Panią dołączone uwierzytelnione kserokopie ww. umów z dnia 1 marca 2007 oraz uwierzytelniona kserokopia rachunku o numerze "3", który został wystawiony przez Panią w dniu 2 maja 2007 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 wyżej powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela poniższej interpretacji.

Do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), gdyż zgodnie z treścią art. 1 wyżej powołanej ustawy, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie miała zastosowania powołana przez Panią we wniosku (bez daty) ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, że do opisanego przez Panią stanu faktycznego ma zastosowanie przepis art. 14 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Powyższy przepis stanowi: "Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku."

Konkludując, stwierdzić należy, że ponieważ wykonywane przez Panią usługi medyczne, są z woli stron (vide - zawarte w dniu 1 marca 2007 r. umowy), rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, to zgodnie z wyżej powołanym art. 14 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w zawartych przez Panią w dniu 1 marca 2007 r. umowach, tj. ostatni dzień miesiąca.

Ponieważ w dniu 2 maja 2007 r. wystawiła Pani rachunek nr 3, za wykonane w miesiącu kwietniu 2007 r. usługi medyczne, to zgodnie z wyżej powołanym przepisem art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datą powstania przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest dzień 30 kwietnia 2007 r., a nie dzień 2 maja 2007 r.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej wymienionej ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsze postanowienie zawiera interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla określonego we wniosku stanu faktycznego i w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia przedstawionych przez Panią zdarzeń.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl