Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 grudnia 2003 r.
Ulga z tytułu budowy mieszkań na wynajem.
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
I USB XVI-412/1461/2003

Pytanie Podatnika:

Zwracam się z prośba o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowe:

- czy nastąpi utrata ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem, w przypadku zawarcia przez współwłaścicieli (inwestorów), umowy przedwstępnej wskazującej konkretne lokale, które przypadną do użytkowania poszczególnym współwłaścicielom (inwestorom) po zakończeniu budowy oraz zawarciu po zakończeniu budowy, umowy o ustanowieniu na rzecz współwłaścicieli (inwestorów) odrębnej własności poszczególnych lokali?

Odpowiedź Urzędu:

Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104) podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku i nabyli prawo do odliczeń, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 tej samej ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowują prawo do odliczenia na zasadach określonych w tej ustawie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31.grudnia 2003 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzicie Państwo od 1999 roku inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego, z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.

W dniu 17.10.2003 r. została zawarta umowa przedwstępna o wyodrębnienie własności lokali i określenie sposobu korzystania przez wszystkich współwłaścicieli.

W kontekście powyższego należy uznać, że możecie Państwo korzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ponieważ umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali nie powoduje przejścia prawa rzeczowego na osobę trzecią, czyli pozbycia się udziałów w nieruchomości ani też zmiany innych warunków korzystania z tej ulgi.

Dopóki nie nastąpi przeniesienie tego prawa na inną osobę niż dotychczasowy właściciel nieruchomości, nie można mówić o utracie ulgi.

Opublikowano: www.izbaskarbowa.lodz.pl