Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
I USB I-2/415-1738/2004
Ostateczny termin wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 19 marca 2004 r. i uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2004 r. zapytaniem dotyczącym terminu wpisania spisu z natury do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sprawdzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Na podstawie § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia spis z natury powinien zawierać m.in. imię i nazwisko właściciela zakładu, datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji,..", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu.

Ponadto na podstawie § 29 ust. 5 rozporządzenia spis z natury musi być wpisany do księgi wg poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to przechowuje się łącznie z księgą. Stosownie zaś do § 29 ust. 6 podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie określają jednoznacznie daty wpisu spisu z natury do księgi podatkowej

W świetle powyższego - zadaniem tut. organu podatkowego - jeśli wpisy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokonywane są wg zasad określonych w § 30 rozporządzenia, tj. w porządku chronologicznym, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni również w tym czasie winien być wpisany do księgi spis z natury.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl