Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 stycznia 2004 r.
Opodatkowanie dochodów z najmu gdy nie zostało ukończone postępowanie spadkowe.
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
I USB I-2/415-104/2004

Pytanie Podatnika:

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób dokonać rozliczenia dochodów z najmu kamienicy powstałych po śmierci właściciela w sytuacji, gdy do chwili obecnej nie zostało ukończone postępowanie spadkowe.

Spadkodawca pozostawił testament zgodnie, z którym do spadku są powołani trzej spadkobiercy. Postępowanie spadkowe do końca 2003 r. nie zostało ukończone.

W jaki sposób, w związku z tym, dokonać rozliczeń w zeznaniu podatkowym?

Odpowiedź Urzędu:

Na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem, ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym przychody ze wspólnej własności, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W świetle wyżej cytowanych przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego w Pani piśmie, o ile postępowanie spadkowe nie zostanie zakończone do dnia 30.04.2004 r., tj. dnia, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego za 2003 rok, dochody uzyskane z najmu kamienicy winny zostać rozliczone proporcjonalnie do udziałów spadkowych określonych w sporządzonym testamencie.

W przypadku wydania przez sąd postanowienia o nabyciu spadku określającego inny niż wskazany w testamencie podział udziałów spadkowych spadkobiercy winni złożyć stosownie korekty zeznań podatkowych.

Opublikowano: www.izbaskarbowa.lodz.pl