I USB I-2/414-3/05 - Odliczenia związane z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 marca 2005 r. Izba Skarbowa w Łodzi I USB I-2/414-3/05 Odliczenia związane z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej

Pytanie podatnika

W latach ubiegłych wnioskodawcy korzystali z odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej i wydatkami na remont lokalu mieszkalnego. Za 2003 r. rozliczali się łącznie. W związku ze wspomnianymi wyżej odliczeniami do odliczenia w latach następnych pozostała kwota 8.241,94 zł. W XI 2004 r. małżonkowie znieśli wspólność majątkową małżeńską. W tych warunkach powstał problem właściwego odliczenia ww. kwoty.

P o s t a n o w i e n i e

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie:

art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956),

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)

uznaje za nieprawidłowe

stanowisko Państwa wyrażone we wniosku dotyczące odliczenia od podatku za 2004 rok, poniesionych w latach ubiegłych wydatków na remont lokalu mieszkalnego i systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, które nie znalazły pokrycia w podatku za 2003 rok.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 4 stycznia 2005 r. Państwo L. złożyli w tutejszym urzędzie wniosek dotyczący interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Potrzeba wyjaśnienia sposobu stosowania tych przepisów powstała na tle następującego stanu faktycznego.

W latach ubiegłych wnioskodawcy korzystali z odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej i ponoszonymi wydatkami na remont lokalu mieszkalnego. Za 2003 r. skorzystali Państwo z łącznego opodatkowania swoich dochodów składając stosowny wniosek we wspólnym zeznaniu rocznym. W związku z ponoszonymi wydatkami na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej i remont lokalu mieszkalnego w złożonym za 2003 r. zeznaniu, do odliczenia w latach następnych pozostała kwota 8.241,94 zł z tytułu powyższych ulg.

Z dniem 3 listopada 2004 r. wnioskodawcy znieśli wspólność majątkową małżeńską podpisując w formie aktu notarialnego stosowną umowę. Za rok 2004 małżonkowie złożą odrębne zeznania podatkowe. W związku z powyższym wnioskodawcy stoją na stanowisku, że kwotę 8.241,94 zł nie odliczonej ulgi winni rozliczyć po połowie w swoich zeznaniach podatkowych.

Przyjęcie powyższego jest błędne z następujących względów. Zasady odliczania wydatków z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej po dniu 1 stycznia 2002 r. określa przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) zgodnie z którym podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Zgodnie zaś z zasadami określonymi w art. 27a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., ulga z powyższego tytułu dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. Jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków. Kwota odliczenia z powyższego tytułu przekraczająca kwotę podatku na podstawie art. 27a ust. 15 ww. ustawy podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne aż do całkowitego odliczenia.

W przypadku zaś odliczeń wydatków poniesionych na remont, które nie znalazły pokrycia w podatku za 2003 rok do dalszego ich odliczenia zastosowanie ma przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956). Przepis ten stanowi, że podatnicy którzy w 2003 r. wydatki z tytułu remontu i modernizacji lokalu lub budynku mieszkalnego odliczali od podatku, a odliczenie to nie znalazło pokrycia w podatku za 2003 rok, zachowują prawo do ich odliczenia od podatku w latach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, ze kwota wydatków mieszkaniowych (kasa mieszkaniowa i ulga remontowa), która nie znalazła pokrycia w podatku za 2003 rok podlega odliczeniu od podatku za lata następne, aż do całkowitego ich odliczenia.

W przypadku odrębnego opodatkowania małżonków odliczenia tego dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków.

Ustawodawca pozostawił zatem podatnikom wolność wyboru, co do sposobu wykorzystania ulgi, która nie znalazła pokrycia w podatku za 2003 rok. Stosowny wniosek winni Państwo zawrzeć w zeznaniu podatkowym za 2004 r.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego przez Państwa zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl