I.US.PP-2/443/120/2004 - Dokumentowanie fakturami wewnętrznymi usług świadczonych nieodpłatnie - działalność statutowa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 listopada 2004 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie I.US.PP-2/443/120/2004 Dokumentowanie fakturami wewnętrznymi usług świadczonych nieodpłatnie - działalność statutowa

Pytanie podatnika

Czy istnieje obowiązek dokumentowania fakturami wewnętrznymi usług świadczonych nieodpłatnie?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jako jednostka budżetowa jest zarządcą gminnych obiektów sportowych z których korzystają m. in. kluby sportowe i szkoły.

Na podstawie obowiązującej Uchwały, grupa kontrahentów (m.in. kluby sportowe, szkoły itd.) została zwolniona z całkowitej odpłatności za korzystanie z ww. obiektów.

W związku z tym podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do dokumentowania powyższych czynności fakturami wewnętrznymi.

Na tle takich okoliczności faktycznych Strona formułuje stanowisko, że nie ma obowiązku fakturować usług świadczonych w formie nieodpłatnej.

Tut. Organ stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Podatnika jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

- art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

- art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

- art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Ww. przepisy nie mają zastosowania w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, ponieważ przedmiotowe usługi świadczone są w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Z tego też względu należy uznać, że przedmiotowa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 106 ust. 7 ww. ustawy w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez podatnika należy stwierdzić, że w obowiązującym stanie prawnym podatnik nie ma obowiązku wystawiania na tę okoliczność faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl