Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 czerwca 2004 r.
Koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych w wyniku świadczenia usług ciągłych.
Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
I/423/34/JG/04

Pytanie podatnika

W jaki sposób należy przyporządkować koszty uzyskania w przypadku przychodów uzyskiwanych w wyniku świadczenia usług ciągłych (art. 12 ust. 3d pkt 3)?

Odpowiedź

Odpowiadając na wniesione zapytanie z dnia 19.05.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia:

Problem terminu uzyskania przychodu z tytułu działalności gospodarczej polegającej m. in. na świadczeniu usług oczyszczania ścieków, został jednoznacznie rozstrzygnięty w nowelizacji ustawy, która weszła w życie od 01.01.2004 r. Zgodnie z nowym zapisem art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku rozliczeń z tytułu usług o których mowa wyżej za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin ten nie jest określony jest to ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Z opisanego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w I kwartale 2004 r. Oczyszczalnia Ścieków osiągnęła przychód za wykonywane usługi w łącznej kwocie 2.627.348,92 zł określając w fakturze termin płatności zgodny z umową jak niżej:

- kwota 1.267.603,37 zł płatna do 31.03.2004 r.,

- kwota 1.111.617,89 zł płatna do 30.04.2004 r.,

- kwota 248.127,66 zł płatna do 31.03.2005 r.

Mając na uwadze ww. art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy podatkowej Spółka zwróciła się z zapytaniem:

Czy sposób przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów, do danych przychodów, których termin płatności jest rozłożony na różne okresy sprawozdawcze wg procentowego wskaźnika obliczonego jako stosunek danych przychodów powstałych w okresie rozliczeniowym do przychodów ogółem, jest prawidłowy. W przedmiotowym piśmie Spółka Wodna oblicza wskaźnik, którym następnie określa koszty uzyskania przychodu danego okresu sprawozdawczego.

Jak wynika z zapisów art. 12 ust. 3d ww. ustawy przy świadczeniu określonego w ustawie rodzaju usług, podatnik uzyskał dużą dowolność w kształtowaniu przychodu podatkowego gdyż termin jego uzyskania może wskazać w fakturze. Odnosząc się do zapytania w zakresie kosztów uzyskania przychodów należy zwrócić uwagę na definicję dochodu zawartą w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Natomiast art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje w jaki sposób należy dokonywać potrącenia wydatków uznanych za koszty uzyskania przychodu od tego przychodu. Przepis ten stanowi, iż ustalając koszty uzyskania przychodu należy mieć na uwadze, że są nimi te koszty, które dotyczą danego roku (odpowiednio miesiąca), tzn.:

- koszty poniesione w danym roku i wiążące się z przychodem tego roku,

- koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego,

- koszty określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego.

Ustawodawca zmieniając zapis art. 12 ust. 3d cyt. ustawy, który dla określonego typu usług ciągłych ustala pewną dowolność w kształtowaniu przychodu podatkowego, nie zmienił stanu prawnego art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o który nadal obowiązuje zasada, że koszty uzyskania przychodu są potrącalne w tym roku podatkowym którego dotyczą z uwzględnieniem sytuacji, o których mowa wyżej, które pozwalają na powiązanie przyczynowo-skutkowe wydatku z danym przychodem. Jeżeli terminy płatności dotyczą dwóch lat, wówczas należy przyporządkować wydatki wynikające z faktur proporcjonalnie do ilości dni okresu, za który faktury zostały wystawione.

Należy pamiętać, że o prawie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów decydują przede wszystkim przepisy podatkowe, a nie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Mająca na uwadze powyższe ustalenia tut. Organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w zapytaniu jest nieprawidłowe.

Niniejszej odpowiedzi udziela się w oparciu o aktualny stan prawny oraz faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl