Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 stycznia 2004 r.
Odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup przyrządów i pomocy naukowych.
Urząd Skarbowy w Radomsku
I/415/Z-1/04

Pytanie Podatnika:

W roku 2003 zakupiłam komputer. Osiągam przychody ze stosunku pracy. Moim podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Wykonywana przeze mnie praca polega na komputerowym księgowaniu podatków oraz załatwianiu indywidualnych spraw podatników - pisaniu za pomocą edytora tekstów wezwań, postanowień, decyzji.

W związku z ogromem pracy zakup komputera stał się koniecznością, umożliwił mi wykonywanie wielu czynności w domu i stanowi dużą pomoc w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Z osiąganych dochodów rozliczam się poprzez PIT-37. Wydatki poniesione na zakup komputera nie zostały mi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę opisany przeze mnie stan faktyczny oraz przepisy art. 12 ust. 1, art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d i ust. 7 pkt 3 uważam, iż komputer jest bezpośrednio związany z wykonywaną przeze mnie pracą zawodową, przez co odliczenie wydatków poniesionych na jego zakup jest w pełni uzasadnione. Z przepisów ustawy nie wynika konieczność dodatkowego udokumentowania bezpośredniego związku zakupu komputera z wykonywaną pracą np. w formie zaświadczenia z zakładu pracy.

Odpowiedź Urzędu:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

Kwota o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć za rok podatkowy 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty 2.280 zł, w myśl art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. d) ww. ustawy.

Wysokość wydatków na ww. cele ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej.

W przypadku spełnienia ww. warunków podatniczka ma prawo dokonania odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup komputera.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl